Fyzioterapia - I. stupeň

Základné údaje o študijnom programe

 

 

Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov: Fyzioterapia

Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania: I. stupeň 7P, 5A, 655

Miesto/-a uskutočňovania študijného programu:  Študentská 2, 911 50 Trenčín

Názov a číslo študijného odboru, ISCED-F kódy odboru:  0915 Zdravotnícke vedy

Typ študijného programu:  akademicky orientovaný

Udeľovaný akademický titul: Bc.

Forma štúdia:  denná / externá

Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje:  slovenský

 

Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch: 3 akademické roky - denná forma štúdia / 4 akademické roky - externá forma štúdia

Dôležité upozornenie: V súlade so zákonom 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa štandardná dĺžka štúdia pre študentov zapísaných na študijný program v akademickom roku 2023/2024 do  1. roku štúdia v externej forme mení na 3 roky.

 

Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu: RVH: 13.4.2022; MZ SR: 12.8.2022

Dátum ostatnej zmeny opisu študijného programu: 22.8.2022

Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov) vo všetkých 3. ročníkoch študijného programu: 195 - denná forma štúdia 

Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov) vo všetkých 4. ročníkoch študijného programu: 100 - externá forma štúdia

Skutočný počet študentov vo všetkých 3. ročníkoch študijného programu: 186 - denná forma štúdia

Skutočný počet študentov vo všetkých 4. ročníkoch študijného programu: 94 - externá forma štúdia

Plánovaný počet študentov v 1 roku štúdia v akademickom roku 2021/2022: 65 - denná forma štúdia / 25 - externá forma štúdia

Skutočný počet uchádzačov: 194 - denná forma štúdia / 50 - externá forma štúdia

Skutočný počet študentov v prvom roku štúdia: 74 - denná forma štúdia / 26 - externá forma štúdia

 

Profil absolventa a ciele vzdelávania

Absolvent študijného programu Fyzioterapia v bakalárskom stupni štúdia má komplexné vedomosti integrujúce poznatky z fyzioterapie, biomedicínskych a humanitných vedných disciplín o človeku:

 • vie chronologicky popísať etapy vývinu fyzioterapie a fyzioterapeutického vzdelávania
 • definuje a reprodukuje základnú filozofiu fyzioterapie a pojmový aparát vednej disciplíny Fyzioterapia
 • aktívne používa pojmy súvisiace s anatómiou, fyziológiou, patofyziológiou, etiológiou, klinickou symptomatológiou, diagnostikou a liečbou ochorení jednotlivých systémov ľudského organizmu vo vzťahu k fyzioterapii
 • disponuje vedomosťami o právnych predpisoch súvisiacich s výkonom povolania fyzioterapeut a riadi sa nimi
 • aktívne využíva poznatky zo psychológie, komunikácie a etiky
 • rozumie podstate a významu výskumu vo fyzioterapii

Absolvent študijného programu Fyzioterapia v bakalárskom stupni štúdia disponuje zručnosťami potrebnými na výkon povolania fyzioterapeut:

 • plánuje a poskytuje individualizovanú fyzioterapeutickú starostlivosť v súlade s odporúčaniami založenými na vedeckých dôkazoch
 • pri realizovaní fyzioterapeutických intervencií dodržiava normy a štandardy fyzioterapeutickej praxe
 • pri práci so zdravotnou dokumentáciou používa adekvátne informačné technológie
 • aktívne vyhľadáva a kriticky číta publikované závery výskumných štúdií, interpretuje ich a vie vyhodnotiť reálnu použiteľnosť záverov výskumu vo fyzioterapeutickej praxi
 • prezentuje výsledky výskumu na odborných a vedeckých podujatiach a je súčasťou autorského kolektívu odborných a vedeckých textov

Absolvent študijného programu Fyzioterapia v bakalárskom stupni štúdia poskytuje  fyzioterapeutickú starostlivosť v rozsahu legislatívne vymedzených kompetencií fyzioterapeutov podľa Zákona č. 151/2018 Zb.:

 • plánuje a samostatne poskytuje fyzioterapeutickú starostlivosť metódou komplexného fyzioterapeutického procesu s ohľadom na individuálne potreby vyplývajúce z veku a zdravotného stavu človeka 
 • samostatne vykonáva činnosti vyžadujúce odbornú fyzioterapeutickú intervenciu. Preberá osobnú zodpovednosť v primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti v rámci fyzioterapie. Plánuje a vykonáva základné techniky, metodiky, fyzioterapeutické postupy a výkony, základné fyzioterapeutické a balneologické metódy, hydroterapiu,  elektroterapiu, kinezioterapiu
 • posudzuje efekt terapie vo fyzioterapeutickom procese
 • je spôsobilý pracovať v zdravotníckom tíme na všetkých úsekoch zdravotnej starostlivosti, v rôznych zdravotných zariadeniach i  v komunite
 • je kompetentný byť členom výskumného tímu a participovať na konkrétnych výskumných aktivitách.  Absolvent má predpoklady pre ďalšie univerzitné, špecializačné a kontinuálne vzdelávanie

 

 

Povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený

Absolvent má všetky predpoklady pre pokračovanie vo vysokoškolskom, špecializačnom i kontinuálnom vzdelávaní.

Absolvent študijného programu Fyzioterapia, I. stupeň, denná forma štúdia je pripravený na výkon povolania fyzioterapeut.

Uplatniteľnosť

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu. Uplatnenie absolventov študijného programu fyzioterapia v bakalárskom stupni  VŠ vzdelávania (KAP) za akademický rok 2020/2021 bolo 97,01%.  

Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba)

Oblasť hodnotenia

Hodnotenie

Špecifikácia nedostatkov

Opatrenie

Schopnosť samostatne riešiť zadané úlohy

1,28

Zamestnávatelia vyjadrili spokojnosť so samostatnosťou študentov a schopnosťou riešiť zadané úlohy

Udržiavať/naďalej rozvíjať schopnosti študentov samostatne vykonávať intervencie v rámci kompetencií absolventa študijného programu Fyzioterapia.

Znalosť základných postupov, metodík a techník potrebných pre plnenie pracovných úloh v praxi

1,43

Zamestnávatelia neuviedli závažné nedostatky

Udržiavať kvalitu vzdelávania v profilových predmetoch, s dôrazom na podporu nácviku praktických zručností a schopností študentov použiť vedomosti a zručnosti pri riešení problémovo zadaných úloh, a následné použitie pri plnení pracovných úloh v klinickej praxi, najmä v predmetoch: Metódy kinezioterapie I., Svalový test I., Funkčná diagnostika lokomočného systému I., Svalový test II., Masáže I., Funkčná diagnostika lokomočného systému II.,  Elektroterapia a fototerapia., Kinezioterapia v klinických odboroch I., Metódy kinezioterapie II., Masáže II., Kinezioterapia v klinických odboroch II., Metódy kinezioterapie III., Biomechanika pohybového aparátu., Kinezioterapia v klinických odboroch III.,  Diagnostika funkčných porúch pohybového aparátu, Kinezioterapia v klinických odboroch IV., Metódy kinezioterapie IV., 

Zodpovednosť: vyučujúci predmetov

Komunikačné a IT zručnosti potrebné pre plnenie praktických úloh.

Komunikácia v cudzom jazyku (písomne aj ústne)

nehodnotené

 

Vzhľadom na špecifiká klinickej praxe v nelekárskych študijných programoch sa uvedené kritériá nedajú hodnotiť

Schopnosť učiť sa nové postupy, metodiky a techniky

1,55

Zamestnávatelia neuviedli závažné nedostatky

Podporovať schopnosti a zručnosti študentov ďalej sa vzdelávať, najmä v predmetoch: Metódy kinezioterapie I., Svalový test I., Funkčná diagnostika lokomočného systému I., Svalový test II., Masáže I., Funkčná diagnostika lokomočného systému II.,  Elektroterapia a fototerapia., Kinezioterapia v klinických odboroch I., Metódy kinezioterapie II., Masáže II., Kinezioterapia v klinických odboroch II., Metódy kinezioterapie III., Biomechanika pohybového aparátu., Kinezioterapia v klinických odboroch III.,  Diagnostika funkčných porúch pohybového aparátu, Kinezioterapia v klinických odboroch IV., Metódy kinezioterapie IV., 

Zodpovednosť: vyučujúci predmetov

Tvorivý prístup študenta pri riešení úloh v praxi vrátane efektívneho používania metodických postupov.

1,73

Zamestnávatelia neuviedli závažné nedostatky

Podporovať aktivitu a tvorivosť študentov a ich zapájanie sa do riešenia úloh v praxi najmä v predmetoch: Metódy kinezioterapie I., Svalový test I., Funkčná diagnostika lokomočného systému I., Svalový test II., Masáže I., Funkčná diagnostika lokomočného systému II.,  Elektroterapia a fototerapia., Kinezioterapia v klinických odboroch I., Metódy kinezioterapie II., Masáže II., Kinezioterapia v klinických odboroch II., Metódy kinezioterapie III., Biomechanika pohybového aparátu., Kinezioterapia v klinických odboroch III.,  Diagnostika funkčných porúch pohybového aparátu, Kinezioterapia v klinických odboroch IV., Metódy kinezioterapie IV., 

Zodpovednosť: vyučujúci predmetov

Schopnosť prezentácie myšlienok a výsledkov aktivít.

1,35

Zamestnávatelia vyjadrili spokojnosť s úrovňou študentov

Podporovať schopnosti študentov obhajovať argumenty pri riešení úloh v praxi, rozhodovať sa eticky a zodpovedne, najmä v predmetoch:

Metódy kinezioterapie I., Svalový test I., Funkčná diagnostika lokomočného systému I., Svalový test II., Masáže I., Funkčná diagnostika lokomočného systému II.,  Elektroterapia a fototerapia., Kinezioterapia v klinických odboroch I., Metódy kinezioterapie II., Masáže II., Kinezioterapia v klinických odboroch II., Metódy kinezioterapie III., Biomechanika pohybového aparátu., Kinezioterapia v klinických odboroch III.,  Diagnostika funkčných porúch pohybového aparátu, Kinezioterapia v klinických odboroch IV., Metódy kinezioterapie IV., Bakalársky seminár - aplikovaný výskum I.,  Základy výskumu I., Základy výskumu II.

Zodpovednosť: vyučujúci predmetov

Schopnosť spolupráce s pracovníkmi oddelenia/kliniky.

1,33

Zamestnávatelia vyjadrili spokojnosť so schopnosťou študentov pracovať v tíme

Podporovať a zlepšovať schopnosti študentov v tímovej interdisciplinárnej spolupráci, najmä v predmetoch: Metódy kinezioterapie I., Svalový test I., Funkčná diagnostika lokomočného systému I., Svalový test II., Masáže I., Funkčná diagnostika lokomočného systému II.,  Elektroterapia a fototerapia., Kinezioterapia v klinických odboroch I., Metódy kinezioterapie II., Masáže II., Kinezioterapia v klinických odboroch II., Metódy kinezioterapie III., Biomechanika pohybového aparátu., Kinezioterapia v klinických odboroch III.,  Diagnostika funkčných porúch pohybového aparátu, Kinezioterapia v klinických odboroch IV., Metódy kinezioterapie IV., 

Zodpovednosť: vyučujúci predmetov

Priemer hodnotenia

1,46

 

 

 

 

Študijný plán

Študijný plán je zverejnený na stránke pre študentov

Informačné listy predmetov študijného programu

Informačné listy sú prístupné prostredníctvom systému AiS2 a sú tiež zverejnené na odkaze InfoListyFYZDB a InfoListyFYZEB

Témy záverečných prác študijného programu

Aktuálny harmonogram akademického roka

Harmonogram štúdia je zverejnený na stránke pre študentov

Personálne zabezpečenie študijného programu

Osoby zodpovedné za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:

 • prof. MUDr. Jiří Klein, PhD., FETCS.
 • MUDr. Miroslav Malay, PhD.
 • Mgr. Miroslav Černický, PhD., MPH
 • prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M.
 • doc. PaedDr. Tetiana Dereka, PhD.

Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety:

 • prof. MUDr. Jiří Klein, PhD., FETCS.
 • MUDr. Miroslav Malay, PhD.
 • Mgr. Miroslav Černický, PhD., MPH
 • doc. PaedDr. Tetiana Dereka, PhD.
 • prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M.
 • doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc., MPH

Zoznam učiteľov študijného programu: 

 • doc. MUDr. Ján Bielik, CSc.
 • Mgr. Miroslav Černický, PhD., MPH
 • doc. PaedDr. Tetiana Dereka, PhD.
 • PhDr. Katarína Gerlichová, PhD.
 • PhDr. Pavel Grabczak, PhD.
 • PhDr. Marta Hamráková, PhD.
 • doc. PhDr. Viera Hulková, PhD., MPH
 • Mgr. Iveta Jarábková
 • prof. MUDr. Jiří Klein, PhD., FETCS.
 • Mgr. Jana Koišová, PhD.
 • PhDr. Katarína Kováčová
 • PaedDr. Eva Králová, Ph.D.
 • PhDr. Tomáš Kulan
 • MUDr. Dagmar Lalinská
 • MUDr. Alena Látalová
 • Mgr. Gabriela Machovcová
 • MUDr. Miroslav Malay, PhD.
 • prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD., MPH
 • PhDr. Petra Oravcová
 • PaedDr. PhDr. Iveta Petríková Rosinová, PhD., MHA
 • PhDr. Anna Plačková, PhD.
 • MUDr. Jaroslav Ridoško, PhD.
 • PaedDr. Dana Riečická, PhD.
 • doc. ThDr. Juraj Sedláček, PhD., DiS.
 • PhDr. Patrícia Shtin Baňárová, PhD.
 • doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc., MPH
 • PhDr. Darina Šimovcová, PhD.
 • prof. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH
 • prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M.
 • PhDr. Jana Zverbíková
 • Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD.
 • MUDr. Richard Centový
 • MUDr. Marek Bojda
 • MUDr. Branislav Moťovský, PhD.
 • JUDr. Ivan Králik
 • doc. PhDr. Iveta Matišáková, PhD.
 • MUDr. Andrea Mečiarová

 

Podrobnejšie informácie o zamestnancoch:

 

Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu:

 • zástupca študentov: Alexandra Dražkovcová

 

Ďalšie kontakty:

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu

 

Učebne pre študijný program Fyzioterapia – teoretická výučba

Fakultná budova B (FZ)

Miestnosť

Typ

Kapacita

BA 101

Aula

230

BS 017

Odborná učebňa PRP, BS 

20

BS 224

Seminárna miestnosť

80

BS 230

Seminárna miestnosť

25

BS 227

Seminárna miestnosť

40

BS 422

PC učebňa

20

BS 426

Seminárna miestnosť

20

Fakultná budova C (FSEV)

CP 205

Seminárna miestnosť

60

CS 202

Seminárna miestnosť

40

CS 203

Seminárna miestnosť

30

CS 304

Seminárna miestnosť

30

 

Odborné učebne pre študijný program Fyzioterapia – teoreticko-praktická výučba

Seminárna miestnosť - odborná

Študijný program

Vybavenie

Kapacita

č. 312

Fyzioterapia

masážne stoly

20

č. 327

Fyzioterapia

masážne stoly

20

č. 332

Fyzioterapia

masážne stoly

20

č. 017

Fyzioterapia

Stôl, stoličky, pomôcky na nácvik PP

20

 

Prednáškové a seminárne miestnosti, v ktorých sa realizuje teoretická výučba, sú vybavené štandardným nábytkom  – stoly, stoličky, úložný priestor na pomôcky; didaktickou technikou – dataprojektor, počítač, premietacie plátno, interaktívna tabuľa.

 

Fakulta zdravotníctva TnUAD disponuje tromi odbornými učebňami, ktoré sú vybavené pomôckami umožňujúcimi nácvik fyzioterapeutických výkonov a postupov potrebných pre prípravu študentov Fyzioterapie na výkon klinickej praxe v zdravotníckych zariadeniach, kúpeľoch, ambulanciách. Fakulta zdravotníctva TnUAD disponuje tromi odbornými učebňami, ktoré sú vybavené pomôckami umožňujúcimi nácvik fyzioterapeutických výkonov a postupov potrebných pre prípravu študentov Fyzioterapie na výkon klinickej praxe v zdravotníckych zariadeniach, kúpeľoch, ambulanciách.  Nácvik zabezpečujeme v predmetoch:  Metódy kinezioterapie I, Svalový test I., Funkčná diagnostika lokomočného systému I., Svalový test II., Masáže I.,  Metódy kinezioterapie II., Funkčná diagnostika lokomočného systému II., Kinezioterapia v klinických odboroch I., Masáže II., Základy bazálnej stimulácie I., Lymfodrenáž I.,  Kinezioterapia v klinických odboroch II.,  Metódy kinezioterapie III.,  Základy bazálnej stimulácie II., Lymfodrenáž II., Kinezioterapia v klinických odboroch III., Kinezioterapia v klinických odboroch IV., Metódy kinezioterapie IV,  Diagnostika a terapia posturálnych porúch I., Myofasciálna terapia, Diagnostika a terapia posturálnych porúch II, Myoskeletálna medicína, 

Prvá pomoc (2. semester). V každej odbornej učebni sa nachádzajú polohovacie stoly, stoličky, Thera-Bandy, fitlopty, overbali, nemecké barle, francúzske barle, G-aparát, goniometre, pracovný stôl. Každá z odborných učební je vybavená štandardným  školským nábytkom a didaktickou technikou.

Vybavenie odborných učební pomôckami: Polohovacie stoly slúžia na diagnostické postupy pohľadom, pohmatom a na vyšetrenie svalového tonusu.  Elektroliečebný prístroj slúži na prípravu študentov do praktickej výučby v zdravotníckych zariadeniach na intervenciu správneho prikladania elektród na kožu pacienta a nastavenie samotného programu a intenzity podľa jednotlivých diagnóz. Prístroj na stimuláciu  nervového systému, ktorý slúži na nácvik správnej aplikácie elektród- anóda, katóda na priebeh spúšťových bodov a správnu stimuláciu nervov, ktoré umožnia funkciu svalových skupín. Pristroj  na transdermálnu aplikáciu liečiv pre oboznámenie sa s aplikáciu liečiv neinvazívnou metódy cez pokožku. Podoskop s polarizovaným svetlom slúži na diagnostické intervencie v praktickej výučbe v oblasti klenby nohy a úpravy postury, ktorá za pomoci vizualizácie umožní pochopiť študentom patológiu a fyziológiu v rámci správneho držania tela, ako aj vplyv klenby nohy na axiálny systém. Váhy s meraním telesného tuku slúžia v praktickej výučbe na získanie zručností a vedomostí diagnostikovania rovnovážnej záťaže a pochopenie svalovej disbalancie ľudského tela. Stabilizačná plošina, footdisc, fitlopty, prístroj na posúdenie stability tela  vo výučbe umožňujú aplikovať kinezioterapeutické postupy pri poruchách rovnováhy a umožňujú aj zvýšiť efektívnosť terapie v rôznych štádiách ochorenia na praktických ukážkach pre študentov. Barle a chodníka pri praktickej výučbe slúžia na osvojenie si zručností a vedomostí pri reedukácii chôdze pri traumatologických, ortopedických a neurologických ochoreniach, ktoré môžu aplikovať v praxi. Dynatest, silomer, goniometre slúžia na diagnostiku svalovej sily  a rozsah pohybu, pomocou ktorých si študent osvojí postupy potrebné na diagnostiku funkčných porúch pohybového aparátu. Kineziotejpy,  s ktorými si študenti osvoja ideálne postupy na využitie v oblasti terapie, ktorá stimuluje receptory v pokožke a tak aktivujú liečivé procesy.

Umožňujú študentom získavať manuálne zručnosti a vedomosti v odborných a profilových predmetov, ktoré môžu aplikovať v praxi pri diagnostických a terapeutických postupoch potrebných pre fyzioterapeutický odbor.

 

Pomôcky pre výučbu predmetu Prvá pomoc:  simulátor pre nácvik KPR pre dospelého, figurína kojenca pre nácvik KPR, zariadenie na nácvik KPR, resuscitačná figurína na nácvik defibrilácie, interaktívny simulátor EKG, Choking Charlie – model Heimlichovho manévra, automatický externý defibrilátor trenažér.

Pre výučbu predmetov Anatómia a fyziológia (1. a 2. semester) sú dostupné modely: anatómia ľudského tela – anatomické rysy na fóliách, kostry ľudského tela, simulačný model obézneho človeka, orgány endokrinného systému, CD anatómia Primal Pictures, lebka dospelého človeka, miecha, koža, kvádrový model, kostra 30-týždňového plodu, model svalstva hlavy, SmartMan torzo, vymeniteľné tvárové časti SmartMan torzo, model nastavenia tuhosti hrudníka SmartMan torzo, svalový model dolnej končatiny, svalový model hornej končatiny, model ľudskej kostry, model chrbtice s medzistavcovými platničkami, model svalovej hmoty, model kolenného kĺbu.

 

Pre skvalitnenie a rozšírenie možností výučby a vzdelávania aj počas obdobia on-line vzdelávania Trenčianska univerzita a Fakulta zdravotníctva na základe získania rozvojového projektu „Zlepšovanie praktických zručností študentov TnUNI prostredníctvom vytvorenia simulačného a coworkingového centra, vybudovala simulačné centrum pre študentov Fakulty zdravotníctva. Súčasťou simulačného centra sú interaktívne výučbové modely na simulácie situácií vyskytujúcich sa v klinickej praxi a ich nácvik v laboratórnych podmienkach.

V simulačnom centre sa nachádzajú pomôcky využiteľné pre viaceré predmety s rôznym zameraním: anatomický model kostry deluxe, kostra ľudského tela,  súprava na simuláciu staroby, model prsníkov na samovyšetrovanie, model svalovej hmoty, model kolenného kĺbu, EKG-prístroj, podložky s lymfatickými uzlinami, sada ošetrovateľských zranení, model pľúc fajčiara a nefajčiara, okuliare stimulujúce účinky drog a alkoholu, simulačný model pervitínových úst, základný simulačný model obézneho človeka, nadstavba simulačný model obézneho človeka, simulátor pre nácvik KPR, resuscitačná figurína pre nácvik defibrilácie.

https://fz.tnuni.sk/index.php?id=353

                                                              

V simulačnom centre sa vyučujú predmety:  Anatómia a fyziológia, Pedagogika a výchova k zdraviu, Prvá pomoc, Svalový test I., Svalový test II., Ošetrovateľstvo

Výučba predmetu Informačné technológie (1. semester):

Počítače na FZ TnUAD sú pripojené na internet (sieťové pripojenie s rýchlosťou 100.0 Mb/s). Na FZ TnUAD sa používa Akademický informačný systém (AIS). AIS je komplexný informačný systém určený predovšetkým na riadenie všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia a podporu riadenia vedy a výskumu VŠ. Študenti fakulty majú voľný prístup k 2 osobným počítačom s pripojením na internet, s programovým vybavením Microsoft Windows. Študenti vo všetkých učebniach majú možnosť používať moderné IKT prostriedky. Všetky učebne a laboratória sú zabezpečené a vybavené modernými informačným technológiami. V každej učebni je fixne inštalovaný dataprojektor, PC ktoré sú používané na výučbu predmetov. Fakulta disponuje multimediálnou technikou, ktorá sa využíva pri prednáškach, prezentáciách, konferenciách, seminároch obhajobách záverečných prác.

Učebňa Informačných technológii:

V učebni informačných technológii študenti v rámci predmetu Informačné technológie majú k dispozícii 20 PC a výučba predmetu prebieha s dôrazom na zvýšenie počítačovej gramotnosti, kvalifikovanosti a odbornosti vo využívaní informačno-komunikačných technológií so zameraním sa na strategický význam informačných technológií v správe zdravotníctva. Dôležitou súčasťou výučby v 1. semestri štúdia je schopnosť orientovať sa v Akademickom informačnom systéme univerzity, schopnosť pracovať v programoch Office 365 v aplikácii  MS-Teams  a prostredí e-learningu. 

Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

Študenti Fakulty zdravotníctva TnUAD majú zabezpečený prístup k povinnej a odporúčanej študijnej literatúre uvádzanej k informačných listov povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov, k informačným databázam a iným informačným zdrojom viacerými spôsobmi:

 • možnosť požičania si potrebných titulov v univerzitnej knižnici TnUAD
 • možnosť štúdia literatúry prezenčnou formou v priestoroch univerzitnej knižnice TnUAD
 • možnosť štúdia literárnych zdrojov prostredníctvom elektronických databáz, do ktorých prístup a ich aktívne používanie majú študenti zabezpečené prostredníctvom registrácie členstva v univerzitnej knižnici TnUAD
 • možnosť zakúpenia si literatúry v rámci fakultného fondu
 • možnosť požičania si potrebných titulov z osobného knižničného fondu pedagógov Fakulty zdravotníctva TnUAD
 • možnosť využívania poradenstva v rozsahu knižničných a výpožičných služieb zo strany zamestnancov univerzitnej knižnice TnUAD
 • štúdium literatúry, ktorá je uvedená ako súčasť konkrétnych predmetov v systéme e-learning a je dostupná.

 

Prístup k študijnej literatúre: 

 

Na Fakulte zdravotníctva majú študenti možnosť si kúpiť  študijnú literatúru, ktorú publikovali vedecko-pedagogickí zamestnanci fakulty

(https://fz.tnuni.sk/index.php?id=217).

Univerzitná knižnica pravidelne realizuje prednášky so zameraním nielen na knižničné služby, ale aj na vyhľadávanie potrebnej literatúry a vyhľadávanie vo vedeckých databázach. Podrobnejšie informácie a vždy nové možnosti sú dostupné na: http://kniznica.tnuni.sk/index.php?id=aktuality&no_cache=1

Súčasťou spätnej kontroly dodržiavania etických princípov vedecko výskumných aktivít študenta a tvorby záverečnej prác sú dokumenty: Protokol o konzultáciách, Posudok školiteľa, Posudok oponenta, report kontroly originality (CRZP, APS).

 

Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

Dištančné vzdelávanie je zabezpečené pomocou MS Teams, ku ktorému majú prístup všetci študenti a zamestnanci Fakulty zdravotníctva TnUAD. Cez MS-Teams sa realizuje výučba v  podobe prednášok,  seminárov. V nevyhnutných prípadoch sú prostredníctvom MS Teams zabezpečované aj cvičenia. Umožňuje to priamu komunikáciu študenta a pedagóga, či už počas výučby alebo aj počas konzultácií k predmetom alebo záverečnej práci. Testovanie počas semestra alebo v skúškovom období prebieha cez e-learning a MS Teams. Ústne skúšky sa realizujú pripojením v MS-Teams. Študijné materiály majú študenti prístupné v elektronickej podobe v MS Teams alebo v e-learningu. Študenti taktiež touto cestou odovzdávajú svoje vypracované zadania, seminárne práce, iné kontrolované výstupy.

V prípade prechodu fakulty z prezenčného vzdelávania  na dištančné vzdelávanie sú študenti informovaní e-mailom prodekankou pre výchovu a vzdelávanie o ďalšom postupe, procese a zabezpečení výučby. Konkrétne podmienky výučby si stanovuje pedagóg každého predmetu individuálne v kontexte informačného listu.

Prístupné odkazy:

E-learning: https://elearning.tnuni.sk/

Fotodokumentáciu môžete nájsť  na stránke fakulty

Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu

Požiadavky zverejnené v sekcii "Uchádzačí" záložka "Prijímacie konanie"

Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania

Informácie o spätnej väzbe sú uverejnené na stránke Rady pre študijný program v sekcii Dokumenty

ŠTÚDIUM