Fyzioterapia - II. stupeň

Základné údaje o študijnom programe

 

 

Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov: Fyzioterapia, 183490

Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania: II. stupeň 8T, 5A, 767 

Miesto/-a uskutočňovania študijného programu: Študentská 2, 911 50 Trenčín

Názov a číslo študijného odboru, ISCED-F kódy odboru: 0915 Zdravotnícke vedy

Typ študijného programu: akademicky orientovaný

Udeľovaný akademický titul. Mgr.

Forma štúdia: denná

Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje: slovenský

Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch: 2 akademické roky

Dátum zosúladenia študijného programu: RVH: 13.4.2022; MZ SR: 12.8.2022

Dátum ostatného periodického hodnotenia študijného programu: 17.04.2024

Dátum ostatnej úpravy študijného programu: 25.10.2023

Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov) vo všetkých 2. ročníkoch študijného programu: 80

Skutočný počet študentov v 2. ročníkoch študijného programu: 152

Plánovaný počet študentov v 1 roku štúdia: 40

Skutočný počet uchádzačov: 111

Skutočný počet študentov v prvom roku štúdia: 65

Profil absolventa a ciele vzdelávania

 

Absolvent 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe Fyzioterapia má komplexné vedomosti integrujúce poznatky z fyzioterapie, výskumu, pedagogiky a manažmentu:

 • má vedomosti o najnovších trendoch v poskytovaní fyzioterapeutickej starostlivosti
 • pozná legislatívne rámce a právne dokumenty súvisiace s reguláciou a výkonom povolania fyzioterapeut
 • má prehľad o nových trendoch poskytovania fyzioterapeutickej starostlivosti
 • pozná a rešpektuje etnické,  kultúrne hodnoty, názory a praktiky spojené s udržiavaním zdravia u pacientov z vybraných kultúr
 • má vedomosti o riadiacich procesoch v zdravotníctve a fyzioterapii na mikro a makroúrovni, manažmente kvality, financovaní zdravotníctva a zdravotnom poistení. Pozná legislatívny rámec manažmentu vo fyzioterapii, ľudských zdrojov vo fyzioterapii , zásad bezpečnosti  pri práci
 • absolvent aktívne používa pojmy v oblasti pedagogiky a didaktiky. Ovláda zásady, metódy, formy a prostriedky edukácie vo  fyzioterapii

 

Absolvent 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe Fyzioterapia má zručnosti, s využitím ktorých:

 • aplikuje do fyzioterapeutickej praxe aktuálne trendy a poznatky založené na vedeckých dôkazoch
 • plánuje a vykonáva vysokošpecializované techniky, metodiky, fyzioterapeutické postupy a výkony, náročné fyzioterapeutické a balneologické metódy, hydroterapiu, ergoterapiu, elektroterapiu, kinezioterapiu, pedagogickú činnosť a metodicko organizačnú prácu v odbore
 • dokáže samostatne vyhľadať, spracovať a analyzovať informácie o zdravotných a fyzioterapeutických problémoch pacientov z rôznych kultúr
 • identifikuje, formuluje a analyzuje problémy vyskytujúce sa v fyzioterapeutickej praxi tak, aby na ich vyriešenie mohli byť použité vedecké metódy
 • dokáže vytvoriť výskumné zámery, zberá empirické dáta, analyzuje a interpretuje výsledky výskumu
 • je schopný aplikovať závery výskumných aktivít do fyzioterapeutickej praxe s cieľom zvyšovania jej kvality
 • prezentuje výsledky výskumu na odborných a vedeckých podujatiach, tvorí odborné a vedecké texty a publikuje ich v domácich a zahraničných periodikách
 • využíva pri výkone svojej profesie poznatky z manažérskej  teórie a praxe so zreteľom na špecifiká manažmentu vo fyzioterapii
 • navrhuje projektové zámery a využíva grantové schémy

 

Absolvent 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe Fyzioterapia:

 • poskytuje fyzioterapeutickú starostlivosť v zmysle kompetencií podľa Zákona č. 151/2018 Zb. jednotlivcom, rodine a komunite v zdraví aj v chorobe a tým prispieva k udržaniu zdravia alebo uzdraveniu
 • preukazuje adekvátne kultúrne kompetencie
 • vykonáva pozíciu lídra výskumného tímu, ktorý napomáha v implikácii výskumných poznatkov do fyzioterapeutickej praxe
 • iniciuje a realizuje proces zmeny v riadení fyzioterapie. Využíva kľúčové manažérske zručnosti na všetkých stupňoch riadenia
 •  aplikuje a riadi činnosti súvisiace so získavaním uchádzačov o zamestnanie, odmeňovaním, ukončením pracovného pomeru a ďalšími personálnymi procesmi, činnosti súvisiace s manažmentom nežiadúcich udalostí a rizík pri poskytovaní zdravotnej a fyzioterapeutickej starostlivosti
 • navrhuje a realizuje edukačný proces u pacientov zameraný na získanie nových vedomostí a zručností potrebných na prinavrátenie zdravia, udržiavanie kvality života pacienta a zlepšenie úrovne zdravotnej gramotnosti
 • pôsobí v oblasti profesionálnej prípravy fyzioterapeutov. Cielene a adekvátne využíva formy, metódy a prostriedky vo vzdelávacom procese v podmienkach klinickej praxe a zdravotníckeho školstva. Používa pedagogickú dokumentáciu. Samostatne vedie cvičenia vo vybraných predmetoch v študijnom programe Fyzioterapia v bakalárskom stupni štúdia s využívaním didaktických zásad

 

 

 

Povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený

Absolvent študijného programu Fyzioterapia, II. stupeň, denná forma štúdia je pripravený na výkon povolania fyzioterapeut s vedomosťami, zručnosťami a kompetenciami získanými absolvovaním II. stupňa vysokoškolského vzdelávania. Príprava na výkon povolania sa realizuje podľa príslušných európskych a národných právnych noriem.

Uplatniteľnosť

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu. Uplatnenie absolventov študijného programu fyzioterapia v magisterskom  stupni  VŠ vzdelávania (KAP) za akademický rok 2020/2021 bolo 95,83%.

Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba)

Oblasť hodnotenia

Hodnotenie

Špecifikácia nedostatkov

Opatrenie

Schopnosť samostatne riešiť zadané úlohy

1,00

Zamestnávatelia vyjadrili spokojnosť so samostatnosťou študentov a schopnosťou riešiť zadané úlohy

Udržiavať/naďalej rozvíjať schopnosti študentov samostatne vykonávať intervencie v rámci kompetencií absolventa študijného programu Fyzioterapia; zaujať kritický postoj k vlastným riešeniam, pracovať na vlastnom profesionálnom rozvoji.

Zodpovednosť: vyučujúci predmetov

Znalosť základných postupov, metodík a techník potrebných pre plnenie pracovných úloh v praxi

1,00

Zamestnávatelia neuviedli závažné nedostatky

Udržiavať kvalitu vzdelávania v profilových predmetoch, s dôrazom na podporu nácviku praktických zručností a schopností študentov použiť vedomosti a zručnosti pri riešení problémovo zadaných úloh, a následné použitie pri plnení pracovných úloh v klinickej praxi, najmä v predmetoch: Diagnostika a terapia posturálnych porúch I.,II.; Klinické odbory – vybrané kapitoly I. – IV.; Zodpovednosť: vyučujúci predmetov

Komunikačné a IT zručnosti potrebné pre plnenie praktických úloh.

Komunikácia v cudzom jazyku (písomne aj ústne)

nehodnotené

 

Vzhľadom na špecifiká klinickej praxe v nelekárskych študijných programoch sa uvedené kritériá nedajú hodnotiť

Schopnosť učiť sa nové postupy, metodiky a techniky

1,00

Zamestnávatelia vyjadrili spokojnosť so schopnosťou a ochotou  študentov učiť novým postupom  a metodikám vo fyzioterapeutickej praxi, podľa štandardov.

Podporovať schopnosti a zručnosti študentov ďalej sa vzdelávať, najmä v predmetoch: Špeciálne metódy vo fyzioterapii I.,II. ; Myoskeletálna medicína; Podológia

Zodpovednosť: vyučujúci predmetov

 

Tvorivý prístup študenta pri riešení úloh v praxi vrátane efektívneho používania metodických postupov.

1,00

Zamestnávatelia kladne hodnotia  aktívny prístup študentov k riešeniu úloh v praxi vrátane efektívneho používania metodických postupov.

Podporovať aktivitu a tvorivosť študentov a ich zapájanie sa do riešenia úloh v praxi

Schopnosť prezentácie myšlienok a výsledkov aktivít.

1,00

Zamestnávatelia vyjadrili spokojnosť s úrovňou študentov

Podporovať schopnosti študentov obhajovať argumenty pri riešení úloh v praxi, eticky a sa rozhodovať.

Zodpovednosť: vyučujúci predmetov

Schopnosť spolupráce s pracovníkmi oddelenia/kliniky.

1,00

Zamestnávatelia neuviedli žiadne nedostatky, študenti fyzioterapie  v 2. stupni VŠ vzdelávania sú schopní byť súčasťou pracovných tímov s adekvátnou komunikáciou vo vzťahu k pracovníkom daného zariadenia.

Podporovať a zlepšovať schopnosti študentov v tímovej interdisciplinárnej vo všetkých predmetoch odborných aj všeobecnovzdelávacích. Zodpovednosť: vyučujúci predmetov

Priemer hodnotenia

1,00

 

 

Študijný plán

Študijný plán je zverejnený na stránke pre študentov

Informačné listy predmetov študijného programu

Informačné listy sú prístupné prostredníctvom systému AiS2 a sú tiež zverejnené na odkaze InfoListyFYZDM

Témy záverečných prác študijného programu

Aktuálny harmonogram akademického roka

Harmonogram štúdia je zverejnený na stránke pre študentov

Personálne zabezpečenie študijného programu

Osoby zodpovedné za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:

 • prof. MUDr. Jiří Klein, PhD., FETCS.
 • MUDr. Miroslav Malay, PhD.
 • PhDr. Miroslav Černický, PhD., MPH
 • MUDr. Jozef Gabrhel, CSc.
 • doc. PaedDr. Tetiana Dereka, PhD.

Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety:

 • prof. MUDr. Jiří Klein, PhD., FETCS.
 • MUDr. Miroslav Malay, PhD.
 • PhDr. Miroslav Černický, PhD., MPH
 • MUDr. Jozef Gabrhel, CSc.
 • doc. PaedDr. Tetiana Dereka, PhD.
 • prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M.

Zoznam učiteľov študijného programu: 

 • MUDr. Richard Centový
 • PhDr. Miroslav Černický, PhD., MPH
 • MUDr. Jozef Gabrhel, CSc.
 • doc. PaedDr. Tetiana Dereka, PhD.
 • PhDr. Marta Hamráková, PhD.
 • PhDr. Katarína Káčalová, PhD.
 • prof. MUDr. Jiří Klein, PhD., FETCS.
 • Mgr. Bc. Ján Kotyra, PhD.
 • doc. RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD., MPH
 • PaedDr. Eva Králová, Ph.D.
 • Mgr. Eva Lišková
 • MUDr. Miroslav Malay, PhD.
 • MUDr. Andrea Mečiarová
 • RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH
 • PaedDr. PhDr. Iveta Petríková Rosinová, PhD., MHA
 • PhDr. Anna Plačková, PhD.
 • PhDr. Nikoleta Poliaková, PhD.             
 • doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc., MPH
 • PhDr. Patrícia Shtin Baňárová, PhD.
 • PhDr. Elena Štefíková, MPH
 • prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M.
 • PhDr. Jana Zverbíková
 • doc. PhDr. Elena Žiaková, PhD.

 

Podrobnejšie informácie o zamestnancoch:

 

Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu:

 • zástupca študentov: Alexandra Dražkovcová

 

Ďalšie kontakty:

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu

Učebne pre študijný program Fyzioterapia – teoretická výučba

Fakultná budova B (FZ)

Miestnosť

Typ

Kapacita

BA 101

Aula

230

BS 017

Odborná učebňa PRP, BS 

20

BS 224

Seminárna miestnosť

80

BS 230

Seminárna miestnosť

25

BS 227

Seminárna miestnosť

40

BS 422

PC učebňa

20

BS 426

Seminárna miestnosť

20

Fakultná budova C (FSEV)

CP 205

Seminárna miestnosť

60

CS 202

Seminárna miestnosť

40

CS 203

Seminárna miestnosť

30

CS 304

Seminárna miestnosť

30

 

Odborné učebne pre študijný program Fyzioterapia – teoreticko-praktická výučba

Seminárna miestnosť - odborná

Študijný program

Vybavenie

Kapacita

č. 310

Fyzioterapia

Zrkadlová učebňa

12

č. 312

Fyzioterapia

masážne stoly

20

č. 327

Fyzioterapia

masážne stoly

20

č. 332

Fyzioterapia

masážne stoly

20

č. 017

Fyzioterapia

Stôl, stoličky, pomôcky na nácvik PP

20

 

Prednáškové a seminárne miestnosti, v ktorých sa realizuje teoretická výučba, sú vybavené štandardným nábytkom  – stoly, stoličky, úložný priestor na pomôcky; didaktickou technikou – dataprojektor, počítač, premietacie plátno, interaktívna tabuľa.

 

Fakulta zdravotníctva TnUAD disponuje štyrmi odbornými učebňami, ktoré sú vybavené pomôckami umožňujúcimi nácvik fyzioterapeutických výkonov a postupov potrebných pre prípravu študentov Fyzioterapie na výkon klinickej praxe v športových a zdravotníckych zariadeniach, kúpeľoch, ambulanciách. Fakulta zdravotníctva TnUAD disponuje štyrmi odbornými učebňami, ktoré sú vybavené pomôckami umožňujúcimi nácvik fyzioterapeutických výkonov a postupov pri funkčných a štrukturálnych poruchách potrebných pre prípravu študentov Fyzioterapie na výkon klinickej praxe vo športových zdravotníckych zariadeniach, kúpeľoch, ambulanciách.  Nácvik zabezpečujeme v predmetoch: Diagnostika a terapia posturálnych porúch I, Myofasciálna terapia, Diagnostika a terapia posturálnych porúch II., Myoskeletálna medicína, Podológia, Terapia lymfedému, Pohybové aktivity.

 

V každej odbornej učebni sa nachádzajú polohovacie stoly, stoličky, Thera-Bandy, fitlopty, overbaly, nemecké barle, francúzske barle, G-aparát, goniometre, pracovný stôl. Každá z odborných učební je vybavená štandardným  školským nábytkom a didaktickou technikou.

 

Vybavenie odborných učební pomôckami: Polohovacie stoly slúžia na diagnostické postupy pohľadom, pohmatom a na vyšetrenie svalového tonusu.  Elektroliečebný prístroj slúži na prípravu študentov do praktickej výučby v zdravotníckych zariadeniach na intervenciu správneho prikladania elektród na kožu pacienta a nastavenie samotného programu a intenzity podľa jednotlivých diagnóz. Prístroj na stimuláciu  nervového systému, ktorý slúži na nácvik správnej aplikácie elektród- anóda, katóda na priebeh spúšťových bodov a správnu stimuláciu nervov, ktoré umožnia funkciu svalových skupín. Pristroj na transdermálnu aplikáciu liečiv pre oboznámenie sa s aplikáciu liečiv neinvazívnou metódy cez pokožku.. Podoskop s polarizovaným svetlom slúži na diagnostické intervencie v praktickej výučbe v oblasti klenby nohy a úpravy posturi, ktorá za pomoci vizualizácie umožní pochopiť študentom patológiu a fyziológiu v rámci správneho držania tela, ako aj vplyv klenby nohy na axiálny systém. Váhy s meraním telesného tuku slúžia v praktickej výučbe na získanie zručností a vedomostí diagnostikovania rovnovážnej záťaže a pochopenie svalovej dysbalancie ľudského tela. Stabilizačná plošina, footdisc, fitlopty, prístroj na posúdenie stability tela  vo výučbe umožňujú aplikovať kinezioterapeutické postupy pri poruchách rovnováhy a umožňujú aj zvýšiť efektívnosť terapie v rôznych štádiách ochorenia na praktických ukážkach pre študentov. Barle a chodníka pri praktickej výučbe slúžia na osvojenie si zručností a vedomostí pri reedukácii chôdze pri traumatologických, ortopedických a neurologických ochoreniach, ktoré môžu aplikovať v praxi. Dynatest, silomer, goniometre slúžia na diagnostiku svalovej sily  a rozsah pohybu, pomocou ktorých si študent osvojí postupy potrebné na diagnostiku funkčných porúch pohybového aparátu. Kineziotejpy  s ktorými si študenti osvoja ideálne postupy na využitie v oblasti terapie, ktorá stimuluje receptory v pokožke a tak aktivujú liečivé procesy.

Umožňujú študentom získavať manuálne zručnosti a vedomosti v odborných a profilových predmetov, ktoré môžu aplikovať v praxi pri diagnostických a terapeutických postupoch potrebných pre fyzioterapeutický odbor.

 

Pre skvalitnenie a rozšírenie možností výučby a vzdelávania aj počas obdobia on-line vzdelávania Trenčianska univerzita a Fakulta zdravotníctva na základe získania rozvojového projektu „Zlepšovanie praktických zručností študentov TnUNI prostredníctvom vytvorenia simulačného a coworkingového centra, vybudovala simulačné centrum pre študentov Fakulty zdravotníctva. Súčasťou simulačného centra sú interaktívne výučbové modely na simulácie situácií vyskytujúcich sa v klinickej praxi a ich nácvik v laboratórnych podmienkach.

V simulačnom centre sa nachádzajú pomôcky využiteľné pre viaceré predmety s rôznym zameraním: anatomický model kostry deluxe, kostra ľudského tela,  súprava na simuláciu staroby, model prsníkov na samovyšetrovanie, model svalovej hmoty, model kolenného kĺbu, EKG- prístroj, podložky s lymfatickými uzlinami, sada ošetrovateľských zranení, model pľúc fajčiara a nefajčiara, okuliare stimulujúce účinky drog a alkoholu, simulačný model pervitínových úst, základný simulačný model obézneho človeka, nadstavba simulačný model obézneho človeka, simulátor pre nácvik KPR, resuscitačná figurína pre nácvik defibrilácie.

https://fz.tnuni.sk/index.php?id=353

 

V simulačnom centre sa vyučujú predmety: Terapia lymfedému, Klinické odbory – vybrané kapitoly

 

Učebňa Informačných technológií:

V učebni informačných technológií študenti v rámci predmetov Prax založená na dôkazoch, Práca s informačnými zdrojmi majú k dispozícii 20 PC a výučba predmetov prebieha s dôrazom na zvýšenie gramotnosti a schopnosti vyhľadávať relevantné zdroje, kvalifikovanosť a odbornosť vo využívaní informačno-komunikačných technológií so zameraním sa na strategický význam informačných technológií v správe zdravotníctva. Očakávaným dopadom implementácie týchto predmetov do vzdelávacieho procesu je vykonávanie praxe založenej na dôkazoch, ktorá vedie k zvýšeniu kvality ošetrovateľskej starostlivosti, znižuje finančné náklady starostlivosti a zvyšuje spokojnosť sestier s ošetrovateľskou starostlivosťou v porovnaní s tradičnými ošetrovateľskými prístupmi. Dôležitou súčasťou výučby v 1. semestri štúdia je schopnosť orientovať sa v Akademickom informačnom systéme univerzity, schopnosť pracovať v programoch Office 365 v aplikácii  MS Teams a v prostredí e-learningu. 

Počítače na FZ TnUAD sú pripojené na internet (sieťové pripojenie s rýchlosťou 100.0 Mb/s). Na FZ TnUAD sa používa Akademický informačný systém (AIS). AIS je komplexný informačný systém určený predovšetkým na riadenie všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia a podporu riadenia vedy a výskumu VŠ. Študenti fakulty majú voľný prístup k 2 osobným počítačom s pripojením na internet, s programovým vybavením Microsoft Windows. Študenti vo všetkých učebniach majú možnosť používať moderné IKT prostriedky. Všetky učebne a laboratória sú zabezpečené a vybavené modernými informačným technológiami. V každej učebni je fixne inštalovaný dataprojektor, PC, ktoré sú používané na výučbu predmetov. Fakulta disponuje multimediálnou technikou, ktorá sa využíva pri prednáškach, prezentáciách, konferenciách, seminároch, obhajobách záverečných prác.

 

Učebňu informačných technológií využívajú študenti študijného programu Fyzioterapia II. stupeň pri predmetoch:  

Diplomový seminár I., Diplomový seminár II., Diplomový seminár II., Základy bioštatistiky.

 

 

Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

Študenti Fakulty zdravotníctva TnUAD majú zabezpečený prístup k povinnej a odporúčanej študijnej literatúre uvádzanej k informačných listov povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov, k informačným databázam a iným informačným zdrojom viacerými spôsobmi:

 • možnosť požičania si potrebných titulov v univerzitnej knižnici TnUAD
 • možnosť štúdia literatúry prezenčnou formou v priestoroch univerzitnej knižnice TnUAD
 • možnosť štúdia literárnych zdrojov prostredníctvom elektronických databáz, do ktorých prístup a ich aktívne používanie majú študenti zabezpečené prostredníctvom registrácie členstva v univerzitnej knižnici TnUAD
 • možnosť zakúpenia si literatúry v rámci fakultného fondu
 • možnosť požičania si potrebných titulov z osobného knižničného fondu pedagógov Fakulty zdravotníctva TnUAD
 • možnosť využívania poradenstva v rozsahu knižničných a výpožičných služieb zo strany zamestnancov univerzitnej knižnice TnUAD
 • štúdium literatúry, ktorá je uvedená ako súčasť konkrétnych predmetov v systéme e-learning a je dostupná.

 

Prístup k študijnej literatúre: 

 

Na Fakulte zdravotníctva majú študenti možnosť si kúpiť  študijnú literatúru, ktorú publikovali vedecko-pedagogickí zamestnanci fakulty (https://fz.tnuni.sk/index.php?id=217).

Univerzitná knižnica pravidelne realizuje prednášky so zameraním nielen na knižničné služby, ale aj na vyhľadávanie potrebnej literatúry a vyhľadávanie vo vedeckých databázach. Podrobnejšie informácie a vždy nové možnosti sú dostupné na: knižnica TnUAD v Trenčíne

Súčasťou spätnej kontroly dodržiavania etických princípov vedecko výskumných aktivít študenta a tvorby záverečnej prác sú dokumenty: Protokol o konzultáciách, Posudok školiteľa, Posudok oponenta, report kontroly originality (CRZP, APS).

 

Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

Dištančné vzdelávanie je zabezpečené pomocou MS Teams, ku ktorému majú prístup všetci študenti a zamestnanci Fakulty zdravotníctva TnUAD.  Cez MS-Teams sa realizuje výučba  v  podobe prednášok,  seminárov. V nevyhnutných prípadoch sú prostredníctvom MS Teams zabezpečované aj cvičenia. Umožňuje to priamu komunikáciu študenta a pedagóga, či už počas výučby alebo aj počas konzultácií k predmetom alebo záverečnej práci. Testovanie počas semestra alebo v skúškovom období prebieha cez e-learning a MS Teams. Ústne skúšky sa realizujú pripojením v MS-Teams. Študijné materiály majú študenti prístupné v elektronickej podobe v MS Teams alebo v e-learningu. Študenti taktiež touto cestou odovzdávajú svoje vypracované zadania, seminárne práce, iné kontrolované výstupy.

V prípade prechodu  fakulty z prezenčného vzdelávania  na dištančné vzdelávanie sú študenti informovaní e-mailom prodekankou pre výchovu a vzdelávanie o ďalšom postupe, procese a zabezpečení výučby. Konkrétne podmienky výučby si stanovuje pedagóg každého predmetu individuálne v kontexte informačného listu.

Prístupné odkazy:

E-learning: https://elearning.tnuni.sk/

MS-Teams: https://fz.tnuni.sk/index.php?id=314

 

Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu

Požiadavky zverejnené v sekcii "Uchádzačí" záložka "Prijímacie konanie"

Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania

Informácie o spätnej väzbe sú uverejnené na stránke Rady pre študijný program v sekcii Dokumenty

ŠTÚDIUM