Prevencia karcinómu prsníka: The Best for the Breast

Nadácia Tatra banky

Karcinóm prsníka má v rozvinutých krajinách trvalo rastúci trend početnosti svojho výskytu a patrí medzi najčastejšie nádorové ochorenia. Jeho diagnostika je z pohľadu pacientky zásadným zásahom nielen do jej osobného života, ale je aj rizikom z pohľadu spoločnosti.

Z epidemiologického hľadiska predstavuje karcinóm prsníka najčastejšie malígne ochorenie ženskej populácie, jeho výskyt štatisticky narastá predovšetkým v období medzi 50. a 70. rokom života, no v období posledných rokov sa čoraz častejšie v praxi stretávame s prípadmi ochorenia mladých žien do 30. roku, ako aj medzi 30. a 40. rokom.

Projekt Nadácie Tatra banky je jedinečnou príležitosťou a výzvou pre rozšírenie vysokoškolského vzdelávania v tejto oblasti s dôrazom na aplikovanie inovatívnych edukačných metód, foriem a postupov tak, aby boli študenti maximálne konfrontovaní s reálnou klinickou skutočnosťou a dokázali v praxi využiť nadobudnuté vedomosti. Na druhej strane, značnú časť informačno-edukačných aktivít u pacientok doteraz suplovali občianske združenia, ktoré sa snažili vyplniť chýbajúcu medzeru v oblasti vzdelávania, prevencie, informovania verejnosti i podpory. Na menovanej báze aktívne spolupracuje Fakulta zdravotníctva TnUAD s OZ Amazonky už niekoľko rokov. Výstupy projektu sú tak dostupné nielen študentom fakulty a univerzity, ale aj širokej verejnosti. Sú priebežne dopĺňané a aktualizované a podľa epidemiologickej situácie taktiež kombinované so stretnutiami  a prednáškami.

 

 

Úvod

Videá a fotogaléria

Pripravili sme pre Vás sériu 6 filmov, ktoré sú zamerané na priblíženie problematiky karcinómu prsníka z pohľadu lekára i laboratórneho diagnostika, na vyšetrovacie metódy, ale aj na predstavenie možností podpory pacientok - aj prostredníctvom ich osobných príbehov. Každý film je samostatný, všetky sa navzájom dopĺňajú a tvoria ucelený obraz o danej problematike, avšak je možné si každú jednu časť pozrieť zvlášť - práve tú, o ktorú máte záujem. Stačí „kliknúť“ na obrázok.

Filmy sme doplnili aj o fotogalériu z natáčania, vyučovacieho procesu ako aj stretnutí Amazoniek na našej univerzite a i naďalej ich budeme dopĺňať a aktualizovať.

Príjemné sledovanie!

 


Zodpovedný riešiteľ: 

doc. RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD., MPH 

 

Riešiteľský kolektív: 

doc. PhDr. Iveta Matišáková, PhD., doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc., MPH, PhDr. Michaela Bobkowska, PhD., RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH, PhDr. Katarína Kašlíková, PhD., MPH, PhDr. Pavel Grabczak, PhD., Ing. Michal Hajtman, Ľubomíra Adamčiová, Zuzana Ščepková, Anna Brňáková, členky OZ Amazonky Trenčín

 

 

Realizáciu projektu podporili