Špecializačné štúdium

V zmysle zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností bolo Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne priznané právo uskutočňovať akreditované špecializačné študijné programy v zdravotníckom povolaní sestra, ktoré je súčasťou ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Špecializačné štúdium bude realizovať Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Špecializačné študijné programy – bloky výučby 2020/2021

Ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii

 

1.ročník

 

1.blok

22.03.2021 – 26.03.2021

2.blok

21.06.2021 – 25.06.2021

2.ročník

 

2.blok

07.09.2020 – 11.09.2020

3.blok

23.11.2020 – 27.11.2020

4.blok

01.03.2021 – 05.03.2021

Záverečné skúšky v špecializačnom štúdiu

 

Ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii

08.04.2021