Špecializačné štúdium

V zmysle zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností bolo Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne priznané právo uskutočňovať akreditované špecializačné študijné programy v zdravotníckom povolaní sestra, ktoré je súčasťou ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Špecializačné štúdium bude realizovať Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Špecializačné študijné programy – bloky výučby 2022/2023

Špecializačné študijné programy

 

Ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii

 

1.ročník

 

1.blok

05.12.2022 – 09.12.2022

2.blok

xx.xx.2023 – xx.xx.2023

2.ročník

 

3.blok

21.11.2022 – 25.11.2022

4.blok

20.02.2023 – 24.02.2023

Záverečné skúšky v špecializačnom štúdiu

 

Ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii

 04.04.2023