Špecializačné štúdium

V zmysle zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností bolo Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne priznané právo uskutočňovať akreditované špecializačné študijné programy v zdravotníckom povolaní sestra, ktoré je súčasťou ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Špecializačné štúdium bude realizovať Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Špecializačné študijné programy – bloky výučby 2021/2022

Špecializačné študijné programy

 

Ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii

 

1.ročník

 

1.blok

08.11.2021 – 12.11.2021

2.blok

25.04.2022 – 29.04.2022

2.ročník

 

3.blok

22.11.2021 – 26.11.2021

4.blok

07.02.2022 – 11.02.2022

Záverečné skúšky v špecializačnom štúdiu

 

Ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii

07.04.2022