Špecializačné štúdium

V zmysle zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností bolo Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne priznané právo uskutočňovať akreditované špecializačné študijné programy v zdravotníckom povolaní sestra, ktoré je súčasťou ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Špecializačné štúdium bude realizovať Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Špecializačné študijné programy – bloky výučby 2022/2023

Špecializačné študijné programy

 

Ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii

 

1.ročník

 

1.blok

04.12.2023 – 08.12.2023

2.blok

22.04.2024 – 26.04.2024

2.ročník

 

3.blok

06.11.2023 – 10.11.2023

4.blok

26.02.2024 – 01.03.2024

Záverečné skúšky v špecializačnom štúdiu

 

Ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii

 10.04.2024