Rigorózne konanie

Dekanka Fakulty zdravotníctva TnUAD oznamuje uchádzačom o rigoróznu skúšku a obhajobu rigoróznej práce, že v zmysle ustanovení  § 53 ods. 9 až 11, § 62a a § 63zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov má právo priznávať nasledovný titul v zdravotníckych študijných odboroch „doktor filozofie“ (v skratke „PhDr.“), a to v študijnom programe Ošetrovateľstvo a v študijnom programe Fyzioterapia.

Opens internal link in current windowPodmienky prijatia

Opens internal link in current windowPoplatky za rigorózne konanie pre uchádzačov