Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve a verejného zdravotníctva

Vedúci katedry

doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc., MPH

Miestnosť B424
Tel: 032/74 00 604
e-mail: jana.slobodnikova@tnuni.sk
V rámci pedagogickej činnosti zabezpečuje výučbu predmetov: Laboratórna prax I. – IV.; Súvislá laboratórna prax I. – II., Histológia a vyšetrovacie metódy v histopatológii; Anatómia I. – II.; Biofyzika; Biofyzika, biochémia a rádiológia; Biofyzika, rádiológia a nukleárna medicína; Nukleárna medicína.
Vo svojich vedecko-výskumných aktivitách sa zameriava predovšetkým na nasledovné oblasti: laboratórna medicína, histológia a vyšetrovacie metódy v histopatológii, mamodiagnostika, biofyzika, rádiológia a nukleárna medicína. Venuje sa najmä diagnostike a skríningu karcinómu prsníka pomocou mamografie a novým trendom možností laboratórnej diagnostiky onkologických ochorení. Je členom riešiteľských kolektívov národných projektov – KEGA, VEGA a Rozvojových projektov MŠ VVaŠ. Je autorom a spoluautorom vyše 450 vedeckých a odborných článkov publikovaných doma a v zahraničí, ktoré majú takmer 60 ohlasov v tom ohlasov v registrovaných databázach WOS alebo Scopus. Aktívne sa zúčastňuje na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách a v mnohých pôsobí ako predseda organizačného a vedeckého výboru.
Je členom redakčnej rady vedeckého časopisu Zdravotnícke listy - indexovaného v citačnej databáze SCOPUS, členom komisie MZ SR pre skríning onkologických ochorení v SR, členom Komisie MZ SR na zabezpečení kontroly kvality v zdravotníctve, členom medzinárodného výboru EUSOBI, členom výboru SRS Slovenskej lekárskej spoločnosti, prezidentom SEMADi a SEBI SRS, členom European society of radiology, členom European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology a členom European Society of Breast Imaging. Dvakrát získala cenu rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne za publikačnú činnosť, za publikáciu „Genetika pre zdravotnícke odbory“ a následne publikáciu „Včasná diagnostika a skríning karcinómu prsníka“.


Funkčné miesto profesor

prof. MUDr. Vladimír Oleár CSc.

Miestnosť B424
Tel: 032/74 00 601
e-mail: vladimir.olear@tnuni.sk
V rámci pedagogickej činnosti zabezpečuje výučbu predmetov: Hygiena výživy I. – II.; Štátny zdravotný dozor; Zdravie pri práci I. – II.; Medicína katastrof; Právo a legislatíva v zdravotníctve; Odborná prax I. – IV.; Súvislá odborná prax I. – IV.; Vakcinológia; Základy verejného zdravotníctva.
Vo svojich vedecko-výskumných aktivitách sa zameriava predovšetkým na nasledovné oblasti: verejné zdravotníctvo; epidemiológia, vakcinológia. Aktuálne spolupracuje s pracoviskom epidemiológie Karlovej Univerzity v Plzni v oblasti efektivity očkovania pri infekciách vyvolanými SARS CoV2.
Je autorom a spoluautorom viac ako 200 vedeckých a odborných článkov publikovaných doma i v zahraničí s viac ako 120 zahraničnými citáciami , je spoluautorom vysokoškolských učebníc a skript zameraných na problematiku Verejného zdravotníctva , epidemiológie a vakcinológie. Aktívne sa zúčastňuje na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách.

prof. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH

Miestnosť B424
Tel: 032/74 00 604
e-mail: maria.stefkovicova@tnuni.sk
V rámci pedagogickej činnosti zabezpečuje výučbu predmetov: Epidemiológia infekčných chorôb; Metodológia v hygiene a epidemiológii; Základy hygieny; Základy hygieny a epidemiológie; Základy verejného zdravotníctva; Environmentálne zdravie I.; Environmentálne zdravie II.; Hygiena a preventívne lekárstvo; Odborná prax I. – IV.; Súvislá odborná prax I. – IV.
Vo svojich vedecko-výskumných aktivitách sa zameriava predovšetkým na oblasti: verejné zdravotníctvo, epidemiológia infekčných chorôb, vakcinológia, nemocničná hygiena, surveillance nozokomiálnych nákaz. Je zástupcom Slovenskej republiky v ECDC pre oblasť nozokomiálnych nákaz, je hlavnou odborníčkou hlavného hygienika SR pre odbor epidemiológia , členka Pracovnej skupiny pre imunizáciu MZ SR, členka konzília pre riešenie pandémie COVID 19, je členkou Dozornej rady SLS , členkou predsedníctva Slovenskej epidemiologicko-vakcinologickej spoločnosti. Bola spoluriešiteľom projektov: HELICS (Hospital in Europe Link for infection Control through Surveillance) s nadväznosťou IPSE (Improving Patient Safety in Europe); národná riešiteľka pre surveillance infekcií v mieste chirurgického výkonu (projekt ECDC); bola národnou riešiteľkou viacerých celoeurópskych štúdií z oblasti prevencie nozokomiálnych nákaz, spoluriešiteľkou European Clostridium difficile infection survey ECDIS, zúčastnila sa na viacerých klinických skúšaniach vakcín, v súčasnej dobe sa podieľa na budovaní surveillance vírusu SARs Cov2 v odpadových vodách vrámci projektu EU: Sewage Sentinel System for SARS-CoV-2 Digital European Exchange Platform Data Policy adjusted to GDPR and EUDPR.
Je autorkou resp. spoluautorkou viac ako 300 publikačných výstupov, v medzinárodných citačných databázach má evidovaných viac ako 2400 ohlasov (ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1296-7417; Web of Science ResearcherID: AAD-8185-2019; SCOPUS ID: 23994641000). Je držiteľkou viacerých vyznamenaní: cena rektora Karlovej univerzity za vynikajúce výsledky počas štúdia na vysokej škole, za aktívnu vedeckú a odbornú činnosť udelená v roku 1983, ocenenie za celoživotný prínos Life Time Achievement Award, udelené dňa 15.10.2014 pri príležitosti konania Svetového kongresu WFHSS (World Forum for Hospital Sterile Supply) v Prahe, medaila MUDr. Ivana Stodolu za zásluhy a rozvoj zdravotnej výchovy v Slovenskej republike udelená hlavným hygienikom SR, bronzová medaila prof. Červenku (Slovenská epidemiologicko- vakcinologická spoločnosť pri SLS ) - za zásluhy o rozvoj epidemiológie na Slovensku.


Funkčné miesto docent

doc. MUDr. Ján Bielik, CSc.

Miestnosť B431
Tel: 032/74 00 605
e-mail: jan.bielik@tnuni.sk
V rámci pedagogickej činnosti v študijnom programe Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve zabezpečuje výučbu predmetov: Súvislá laboratórna prax I., Laboratórne metódy vo funkčnej diagnostike, Vyšetrovacie metódy v hematológii a transfúziológii a Farmakológia, v iných študijných programoch predmety: Vnútorné lekárstvo a ošetrovateľstvo vo vnútornom lekárstve, Dietetika, Náuka o výžive, Základy klinickej medicíny, Základy zdravotnej politiky, Organizácia zdravotníctva a poistného systému, Klinická propedeutika a ošetrovateľský screening, Patologická anatómia a patologická fyziológia.
Vo svojich vedecko-výskumných aktivitách sa zameriava predovšetkým na: laboratórne vyšetrovacie metódy v biochémii, kvalitu života, kvalitu života súvisiacu so zdravím a celkovú efektivitu výučby. Aktívne sa zúčastňuje na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách a v mnohých pôsobí ako predseda organizačného a vedeckého výboru.
Je autorom a spoluautorom viac ako 450 vedeckých a odborných článkov, monografií a vysokoškolských učebníc v oblasti laboratórnej medicíny, farmakológie, kvality života, organizácie zdravotníctva v kontexte legislatívneho vymedzenia. Je členom redakčnej rady vedeckého časopisu Zdravotnícke listy - indexovaného v citačnej databáze SCOPUS, členom Vedeckej rady Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, predsedom redakčnej rady časopisu Farmakoekonomika a lieková politika, členom redakčnej rady časopisu Zdravotnícke štúdie, odborníkom pre farmakoekonomiku kancelárie WHO v Bratislave. V rokoch 1998-2020 bol členom pracovnej komisie výboru NR SR - pre liekovú politiku a farmakoekonomiku NR SR, v rokoch 2005-2020 bol expertom Ústrednej komisie pre racionálnu farmakoterapiu a liekovú politiku, v rokoch 1998-2000 predsedom správnej rady Salus aegroti, nevládna organizácia zameraná na zlepšenie kvality zdravotnej starostlivosti, v rokoch 2008 – 2021 členom Vedeckej rady Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku.

PhDr. Katarína Kašlíková, PhD., MPH

Miestnosť B432
Tel: 032/74 00 613
e-mail: katarina.kaslikova@tnuni.sk
V rámci pedagogickej činnosti zabezpečuje výučbu predmetov: V študijnom programe Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve (1. stupeň): Vyšetrovacie metódy v mikrobiológii I., II., Laboratórna technika I., II., III. a Základy hygieny.  V študijnom odbore Verejné zdravotníctvo (I. stupeň):  Mikrobiológia I., II.,  Laboratórne metódy v mikrobiológii životného prostredia a Bakalársky seminár I., II. Na Katedre LVMZaVZ pôsobí aj ako koordinátor odbornej praxe a kariérny poradca.
Vo svojich vedecko-výskumných aktivitách sa zameriava predovšetkým na nasledovné oblasti: laboratórna medicína; verejné zdravotníctvo; štúdium tvorby biofilmu u environmentálnych a klinických kmeňov mikroorganizmov; využitie laboratórnych vyšetrovacích metód v oblasti verejného zdravotníctva pri vyšetrovaní rizikových expozičných faktorov; hyperbarická oxygenoterapia. Vzhľadom na dlhoročnú odbornú prax v laboratóriách využíva praktické skúsenosti pri laboratórnych analýzach v mikrobiológii a biológii životného prostredia. Je členom riešiteľských kolektívov národných projektov – KEGA, VEGA, Rozvojový projekt MŠ VVaŠ SR a medzinárodného projektu INTERREG.
Je autorkou a spoluautorkou viac ako 100 vedeckých a odborných článkov publikovaných doma i v zahraničí a spoluautorkou vysokoškolských učebníc zameraných na problematiku Laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve a Verejného zdravotníctva. Aktívne sa zúčastňuje na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách.

doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc., MPH

Miestnosť B424
Tel: 032/74 00 604
e-mail: jana.slobodnikova@tnuni.sk
V rámci pedagogickej činnosti zabezpečuje výučbu predmetov: Laboratórna prax I. – IV.; Súvislá laboratórna prax I. – II., Histológia a vyšetrovacie metódy v histopatológii; Anatómia I. – II.; Biofyzika; Biofyzika, biochémia a rádiológia; Biofyzika, rádiológia a nukleárna medicína; Nukleárna medicína.
Vo svojich vedecko-výskumných aktivitách sa zameriava predovšetkým na nasledovné oblasti: laboratórna medicína, histológia a vyšetrovacie metódy v histopatológii, mamodiagnostika, biofyzika, rádiológia a nukleárna medicína. Venuje sa najmä diagnostike a skríningu karcinómu prsníka pomocou mamografie a novým trendom možností laboratórnej diagnostiky onkologických ochorení. Je členom riešiteľských kolektívov národných projektov – KEGA, VEGA a Rozvojových projektov MŠ VVaŠ. Je autorom a spoluautorom vyše 450 vedeckých a odborných článkov publikovaných doma a v zahraničí, ktoré majú takmer 60 ohlasov v tom ohlasov v registrovaných databázach WOS alebo Scopus. Aktívne sa zúčastňuje na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách a v mnohých pôsobí ako predseda organizačného a vedeckého výboru.
Je členom redakčnej rady vedeckého časopisu Zdravotnícke listy - indexovaného v citačnej databáze SCOPUS, členom komisie MZ SR pre skríning onkologických ochorení v SR, členom Komisie MZ SR na zabezpečení kontroly kvality v zdravotníctve, členom medzinárodného výboru EUSOBI, členom výboru SRS Slovenskej lekárskej spoločnosti, prezidentom SEMADi a SEBI SRS, členom European society of radiology, členom European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology a členom European Society of Breast Imaging. Dvakrát získala cenu rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne za publikačnú činnosť, za publikáciu „Genetika pre zdravotnícke odbory“ a následne publikáciu „Včasná diagnostika a skríning karcinómu prsníka“.

doc. RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD., MPH

Miestnosť A205
Tel: 032/74 00 104
e-mail: zdenka.krajcovicova@tnuni.sk
V rámci pedagogickej činnosti aktuálne zabezpečuje výučbu predmetov: Výživa v prevencii civilizačných ochorení - I. stupeň, Verejné zdravotníctvo; Objektivizácia faktorov životného a pracovného prostredia - I. stupeň, Verejné zdravotníctvo; Analytická chémia I, II – I. stupeň, Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve; Vyšetrovacie metódy v biochémii I, II- I. stupeň, Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve; Dietológia vo fyzioterapii - I. stupeň, Fyzioterapia; Náuka o výžive – I. stupeň, Ošetrovateľstvo, Fyzioterapia; Biofyzika, biochémia a rádiológia - I. stupeň, Ošetrovateľstvo; Hyperbarická oxygenoterapia a manažment chronických rán - II. stupeň, Ošetrovateľstvo;
Vo svojich vedecko-výskumných aktivitách sa zameriava predovšetkým na nasledovné oblasti: verejné zdravotníctvo; laboratórna medicína; hyperbarická oxygenoterapia; chemopreventívny, chemoterapeutický/antineoplastický a modulačný potenciál prírodných látok; populačná analýza špecifických biochemických parametrov pri štúdiu vybraných ochorení; využitie laboratórnych vyšetrovacích metód v oblasti verejného zdravotníctva pri vyšetrovaní rizikových expozičných faktorov. V grantovej činnosti bola/je spoluriešiteľom v 13 projektoch (11 domácich, 1 medzinárodný), z toho v 5 v pozícii zodpovedného riešiteľa.
doc. RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD., MPH je od založenia vedeckého časopisu Zdravotnícke listy jeho šéfredaktorkou, pričom už po 6 rokoch od vzniku získal indexáciu v databáze SCOPUS. Je autorkou resp. spoluautorkou viac ako 270 publikačných výstupov, z ktorých je min. u 70 prvou autorkou, v medzinárodných citačných databázach má evidovaných viac ako 870 ohlasov (ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3583-4737; Web of Science ResearcherID: AAC-4892-2019; SCOPUS ID: 4046970800). Je držiteľkou viacerých ocenení, v roku 2019 sa stala finalistkou medzinárodnej súťaže L'Oréal -UNESCO For Women in Science in Slovakia 2019.

RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH

Miestnosť B425
Tel: 032/74 00 611
e-mail: vladimir.melus@tnuni.sk
V rámci pedagogickej činnosti zabezpečuje výučbu predmetov: V študijnom programe Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve: Mikrobiológia, Imunológia a vyšetrovacie metódy v imunológii, Genetika, Vyšetrovacie metódy v genetike; V študijnom programe Ošetrovateľstvo: Základy mikrobiológie, Základy štatistiky; V študijnom programe Verejné zdravotníctvo: Biológia pre verejné zdravotníctvo, Humánna ekológia; V študijnom programe fyzioterapia: Základy bioštatistiky.
Vo svojich vedecko-výskumných aktivitách sa zameriava predovšetkým na nasledovné oblasti: charakteristiky populácie vo vybraných biometabolických parametroch z pohľadu komplexného posúdenia vplyvu epigenetických a nutričných faktorov na jedincov, analýza a štatistické spracovanie biomedicínskych dát so zameraním na vyhodnotenie efektivity terapeutických postupov (napríklad hyperbarickej oxygenoterapie) a laboratórnych technológií v liečebno-preventívnej starostlivosti.
Pôsobil a naďalej aktívne pôsobí ako spoluriešiteľ viacerých projektov: VEGA, APVV, Rozvojových projektov. Aktívne sa zúčastňuje na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách. Zo zahraničných vedeckých konferencií má RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH celkovo 12 publikovaných výstupov a 50 výstupov z domácich vedeckých konferencií. Je autorom a spoluautorom vedeckých a odborných článkov publikovaných doma a v zahraničí, autorom a spoluautorom vysokoškolských učebníc v oblasti: štatistického spracovania dát a interpretácie výsledkov v zdravotníckych odboroch; riadenia kvality laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve; genetiky pre zdravotnícke odbory. Vo vedeckých publikáciách sa zameriava predovšetkým na spracovanie výsledkov aplikovaného biomedicínskeho výskumu, a to nielen z oblasti laboratórnych vyšetrovacích metódach v zdravotníctve, ale aj z interdisciplinárnych projektov.


Odborní asistenti

RNDr. Mária Poláková, PhD.

Miestnosť B425
Tel: 032/74 00 611
e-mail: maria.polakova@tnuni.sk
V rámci pedagogickej činnosti zabezpečuje výučbu predmetov: Laboratórna technika II.; Laboratórna technika III; Objektivizácia faktorov životného a pracovného prostredia; Vyšetrovacie metódy v toxikológii; Zdravie pri práci I.; Zdravie pri práci II.
Vo svojich vedecko-výskumných aktivitách sa zameriava predovšetkým na oblasti: verejného zdravotníctvo, hygienu v pracovnom prostredí, toxikológiu a zdravie pri práci. Vzhľadom na dlhoročnú odbornú prax v laboratóriách využíva praktické skúsenosti pri laboratórnych analýzach stanoveniach chemických faktorov životného a pracovného prostredia, chemických a mutagénnych faktorov vo vnútornom a pracovnom ovzduší.
Je autorom resp. spoluautorom viac ako 40 publikačných výstupov, v medzinárodných citačných databázach má evidovaných skoro 15 ohlasov. V rokoch 2012-16 pôsobila ako odborný garant pre Národné referenčné centrum pre chemické faktory a ich stanovenie v pracovnom prostredí. Aktívne sa zúčastňuje na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách.

RNDr. Mária Hrušková, PhD., MPH

Miestnosť B424
Tel: 032/74 00 604
e-mail: maria.hruskova@tnuni.sk
V rámci pedagogickej činnosti zabezpečuje výučbu predmetov: Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia; Odborná prax I. – IV.; Súvislá odborná prax I. – IV.; Zdravie pri práci I. – II.
Vo svojich vedecko-výskumných aktivitách sa zameriava predovšetkým na nasledovné oblasti: verejné zdravotníctvo; preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia; ochrana zdravia pri práci; posudzovanie zdravotných rizík pri práci; vplyv faktorov práce na zdravotný stav vybraných skupín zamestnancov – očakávané riziká; objektivizovanie miery rizika pôsobenia psychickej pracovnej záťaže a fyzickej záťaže; vzhľadom na celoživotnú prax v odbore preventívneho pracovného lekárstva využíva praktické skúsenosti pri mapovaní faktorov práce a pracovného prostredia a kategorizácii prác.
Je autorkou a spoluautorkou mnohých vedeckých a odborných článkov publikovaných doma i v zahraničí a spoluautorkou vysokoškolskej učebnice (knižné skriptá) zameranej na problematiku vybraných kapitol pri ochrane zdravia pri práci v rámci verejného zdravotníctva. Aktívne sa zúčastňuje na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách.

MUDr. Rastislav Zigo

Miestnosť FNTN
Tel: 032/65 66 894
e-mail: rastislav.zigo@tnuni.sk
V rámci pedagogickej činnosti zabezpečuje výučbu predmetov v študijnom programe Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve Klinická propedeutika pre LMVZ I., II.
Vo svojich vedecko-výskumných aktivitách sa zameriava predovšetkým na nasledovné oblasti: otorinolaringológia; využitie hyperbarickej oxygenoterapie v liečbe náhlych porúch sluchu a iných ORL diagnózach. Vzhľadom na dlhoročnú odbornú klinickú prax využíva praktické skúsenosti v prepojení potrieb a aplikácií klinickej praxe nielen oblasti laboratórnej medicíny do vyučovacieho a vedecko-výskumného procesu. Je členom riešiteľského kolektívu cezhraničného projektu INTERREG.
Je autorom a spoluautorom vedeckých a odborných článkov publikovaných doma i v zahraničí a spoluautorom vysokoškolskej učebnice. Aktívne sa zúčastňuje na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách.

PhDr. Slavka Litvová, PhD.

Miestnosť B317
Tel: 032/74 00 615
e-mail: slavka.litvova@tnuni.sk
V rámci pedagogickej činnosti zabezpečuje výučbu predmetov: Demografia a štatistika, Aplikovaný výskum vo verejnom zdravotníctve I a II, Podpora a výchova ku zdraviu.
Vo svojich vedecko-výskumných aktivitách sa zameriava predovšetkým na oblasti: verejného zdravotníctvo, epidemiológia infekčných chorôb, epidemiológia neinfekčných chorôb, Vakcinológia, nemocničná hygiena, surveillance nozokomiálnych nákaz. Bola spoluriešiteľom projektov: HELICS (Hospital in Europe Link for infection Control through Surveillance) s nadväznosťou IPSE (Improving Patient Safety in Europe); ESNAP Epidemiologická štúdia nádorov pankreasu na Slovensku (v spolupráci s IARC) projekt podporovaný grantom MZ SR; členka národnej koordinačnej skupiny pre surveillance infekcií v mieste chirurgického výkonu (projekt ECDC); členka národnej koordinačnej skupiny pre surveillance vybraných infekcií na jednotkách intenzívnej starostlivosti (projekt ECDC); koordinátorom národného bodového prevalenčného sledovania nozokomiálnych nákaz a užívania antibiotík v SR v rokoch 2012 a 2017 podľa protokolu ECDC; členka skupiny pre tvorbu štandardných terapeutických a diagnostických postupov – epidemiológia infekčných chorôb MZ SR
Aktívne sa zúčastňuje na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách. Je autorom a spoluautorom vedeckých a odborných článkov publikovaných doma a v zahraničí, autorkou a spoluautorkou monografií a vysokoškolských učebníc.