Katedra ošetrovateľstva

Vedúca katedry

PhDr. Nikoleta Poliaková, PhD.

Miestnosť B425
Tel: 032/74 00 609
e-mail: nikoleta.poliakova@tnuni.sk
V rámci pedagogickej činnosti zabezpečuje výučbu predmetov na 1. stupni štúdia: Ošetrovateľský proces, Základy vedeckej práce, Ošetrovateľstvo v neurológii, na 2. stupni štúdia: Ošetrovateľstvo založené na dôkazoch, Trendy v ošetrovateľstve, Vedecká práca v ošetrovateľstve, Práca s informačnými zdrojmi, Mentoring v ošetrovateľstve.
Vo svojich vedecko-výskumných aktivitách sa zameriava predovšetkým na problematiku strachu z pádu u seniorov, profesijnú kvalitu života sestier, riziko syndrómu vyhorenia sestier, pracovnú spokojnosť sestier, príčiny emigrácie sestier za prácou do zahraničia, rozvoj kritického myslenia študentov odboru Ošetrovateľstvo, osobitosti ošetrovateľskej starostlivosti o neurologického pacienta. Je spoluriešiteľkou viacerých aktuálnych, aj ukončených projektov takých agentúr ako: KEGA, VEGA, APVV, MIRRI, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ASFEU.
Aktívne sa zúčastňuje na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách. Bola členkou organizačných a vedeckých výborov domácich a zahraničných vedeckých konferencií. Je autorkou a spoluautorkou viac ako 170 vedeckých a odborných článkov publikovaných doma a v zahraničí, autorkou a spoluautorkou monografií a vysokoškolských učebníc.


Funkčné miesto profesor

prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD., MPH

Miestnosť B431
Tel: 032/74 00 605
e-mail: adriana.ondrusova@tnuni.sk
V rámci pedagogickej činnosti zabezpečuje výučbu predmetov: Anatómia a fyziológia I.; Anatómia a fyziológia II.; Farmakológia; Medicína katastrof; Ošetrovateľstvo v pediatrii I.; Ošetrovateľstvo v pediatrii II.; Pediatria a ošetrovateľstvo; Transkultúrne ošetrovateľstvo I.; Transkultúrne ošetrovateľstvo II.; Fyziológia; Infektológia a tropické lekárstvo; Toxikológia.
Vo svojich vedecko-výskumných aktivitách sa zameriava predovšetkým na problematiku starostlivosti o dieťa, cestovateľskú medicínu, riešenia stavov detskej podvýživy predovšetkým v krajinách subsaharskej Afriky, vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov, príčiny emigrácie sestier za prácou do zahraničia. Je spoluriešiteľkou viacerých aktuálnych, aj ukončených projektov takých agentúr ako: KEGA, VEGA, APVV, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Aktívne sa zúčastňuje na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách. Bola členkou organizačných a vedeckých výborov domácich a zahraničných vedeckých konferencií. Je autorkou je autorkou viacerých vysokoškolských učebných textov, monografií, odborných a vedeckých štúdií.
Absolvovala viaceré zahraničné stáže na univerzitných pracoviskách a v zdravotníckych zariadeniach (Švajčiarsko, Peru, India, Keňa, Uganda, Južný Sudán). Je členkou vedeckých rád, redakčnej rady viacerých periodík, odborných a vedeckých spoločností.

doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD.

Miestnosť B430
Tel: 032/74 00 617
e-mail: lubica.ilievova@tnuni.sk
V rámci pedagogickej činnosti zabezpečuje výučbu Študentov ošetrovateľstva v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia v predmetoch: Základy výskumu, Ošetrovateľský proces, Vedecká práca v ošetrovateľstve, Základy tvorby vedeckého textu, Projektový manažment v ošetrovateľstve. Vo svojich vedecko-výskumných aktivitách sa zameriava sa predovšetkým na štúdium štruktúry osobnosti študentov ošetrovateľstva a implementáciou „learner-centered teaching“ do vzdelávania. Prostredníctvom archívnych výskumov sa venuje dejinám ošetrovateľstva a vzdelávaniu v ošetrovateľstve na Slovensku, vzdelávaniu operačných sestier v historickom kontexte pomerov v prvej Československej republike.
doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD. viedla alebo bola spoluriešiteľkou projektových aktivít v rámci grantových schém KEGA, VEGA, štrukturálnych grantových schém. V roku 2022 ukončujeme projekt Optimalizácia výučby latinského jazyka v študijnom odbore Ošetrovateľstvo reagujúca na potreby klinickej praxe a trhu práce (KEGA SR, č. 1 004TnUAD-4/2020). V súčasnosti sa venuje aktivitám v projekte Ošetrovateľské školy v pôsobnosti Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul v kontexte politicko-spoločenskej situácie na Slovensku v 30. až 50. rokoch 20. storočia (VEGA SR, č. projektu 1/0293/22).
Aktívne sa zúčastňuje na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách. Doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD. je autorkou viacerých vysokoškolských učebných textov, monografií, odborných a vedeckých štúdií. Výsledkom ostatného heuristického výskumu je kolektívna monografia Prvá ošetrovateľská škola v Bratislave v prizme pastoračnej charizmy Kongregácie milosrdných sestier Svätého kríža. Absolvovala viaceré zahraničné stáže na univerzitných pracoviskách a v zdravotníckych zariadeniach (Česká republika, Írsko, Bulharsko, Francúzsko, Keňa, Nemecko). Je členkou redakčnej rady viacerých medzinárodných periodík, odborných a vedeckých spoločností.


Funkčné miesto docent

doc. PhDr. Viera Hulková, PhD. MPH

Miestnosť B427
Tel: 032/74 00 612
e-mail: viera.hulkova@tnuni.sk
V rámci pedagogickej činnosti zabezpečuje v 2. stupni štúdia výučbu Manažmentu v ošetrovateľstve, Transkultúrneho ošetrovateľstva, Trendov v ošetrovateľstve, Bezpečnosti zdravotnej starostlivosti, Ošetrovateľstva v zdraví pri práci, Kvality v ošetrovateľstve. V rámci prvého stupňa vyučuje predmety: Komunikácia, Psychológia, Základy zdravotnej výchovy a pedagogiky.
Je autorkou a spoluautorkou právnych predpisov v SR upravujúcich poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti a vzdelávanie, monografií, vedeckých a odborných článkov a editorkou vedeckých zborníkov venujúcich sa štandardizácii, kvalite, bezpečnosti, edukácii, teórii ošetrovateľstva, multikultúrnemu ošetrovateľstvu. Je autorkou vysokoškolských učebníc: Ošetrovateľské konceptuálne modely pre vzdelávanie a prax, Aplikácia vybraných konceptuálnych modelov v ošetrovateľskej praxi, Primena izabranih konceptualnih modela u zdravstvenoj nezi. Svoje pedagogické a vedecko-výskumné aktivity rozvíja v oblasti manažmentu, nakoľko má vyše 25-ročné skúsenosti z manažérskych postov na národnej a medzinárodnej úrovni.
Je spoluriešiteľkou projektov: VEGA č. 1/0691/22: Ekonomické aspekty emigrácie absolventov vysokých škôl v zdravotníckych odboroch v kontexte udržateľnosti personálneho zabezpečenia zdravotníckych zariadení v SR VEGA, č. 1/0361/20: Strach z pádu u seniorov v komunite a jeho psychosociálne dôsledky. Má bohatú publikačnú a prednáškovú činnosť vrátane zahraničia. Aktívne sa zúčastňuje na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách.

doc. PhDr. Iveta Matišáková, PhD.

Miestnosť B441
Tel: 032/74 00 600
e-mail: iveta.matisakova@tnuni.sk
V rámci pedagogickej činnosti zabezpečuje výučbu predmetov: v študijnom programe Ošetrovateľstvo I. stupeň - Ošetrovateľstvo v geriatrii, v študijnom programe Ošetrovateľstvo II. stupeň - Pedagogická psychológia, Pedagogika v ošetrovateľstve I., II., Mentoring I., II. a v študijnom programe Fyzioterapia I. stupeň – Geriatria.
Vo vedecko-výskumnej činnosti sa zameriava predovšetkým na problematiku geriatrického ošetrovateľstva, špecifík ošetrovateľskej starostlivosti v geriatrii, pracovnú záťaž sestier, príčiny migrácie sestier do zahraničia. Je hlavnou riešiteľkou alebo spoluriešiteľkou aktuálnych aj ukončených projektov KEGA, VEGA, APVV, ASFEU, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Aktívne sa zúčastňuje na domácich i zahraničných konferenciách. Je autorkou viac ako 170 publikačných výstupov, je autorkou a spoluautorkou vysokoškolských učebných textov, monografií vydaných v domácich i zahraničných vydavateľstvách. Je autorkou vedeckej monografie Pracovná záťaž v práci sestry s geriatrickým pacientom.

PhDr. Nikoleta Poliaková, PhD.

Miestnosť B425
Tel: 032/74 00 609
e-mail: nikoleta.poliakova@tnuni.sk
V rámci pedagogickej činnosti zabezpečuje výučbu predmetov na 1. stupni štúdia: Ošetrovateľský proces, Základy vedeckej práce, Ošetrovateľstvo v neurológii, na 2. stupni štúdia: Ošetrovateľstvo založené na dôkazoch, Trendy v ošetrovateľstve, Vedecká práca v ošetrovateľstve, Práca s informačnými zdrojmi, Mentoring v ošetrovateľstve.
Vo svojich vedecko-výskumných aktivitách sa zameriava predovšetkým na problematiku strachu z pádu u seniorov, profesijnú kvalitu života sestier, riziko syndrómu vyhorenia sestier, pracovnú spokojnosť sestier, príčiny emigrácie sestier za prácou do zahraničia, rozvoj kritického myslenia študentov odboru Ošetrovateľstvo, osobitosti ošetrovateľskej starostlivosti o neurologického pacienta. Je spoluriešiteľkou viacerých aktuálnych, aj ukončených projektov takých agentúr ako: KEGA, VEGA, APVV, MIRRI, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ASFEU.
Aktívne sa zúčastňuje na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách. Bola členkou organizačných a vedeckých výborov domácich a zahraničných vedeckých konferencií. Je autorkou a spoluautorkou viac ako 170 vedeckých a odborných článkov publikovaných doma a v zahraničí, autorkou a spoluautorkou monografií a vysokoškolských učebníc.

PhDr. Michaela Bobkowska, PhD.

Miestnosť B211
Tel: 032/74 00 619
e-mail: michaela.bobkowska@tnuni.sk
V rámci pedagogickej činnosti zabezpečuje výučbu predmetov: Ošetrovateľstvo v gynekológii a pôrodníctve II.; Ošetrovateľské postupy a techniky Teória ošetrovateľstva I. ; Teória ošetrovateľstva II; Ošetrovateľstvo založené na dôkazoch; Trendy v ošetrovateľstve.
Vo svojich vedecko-výskumných aktivitách sa zameriava predovšetkým na: kvalitu života seniorov – strach z pádu u seniorov v komunite, prevencia pádu; oblasť reprodukčného zdravia žien, najmä na prevenciu gynekologicko-pôrodníckych ochorení, vrátane ochorení prsníka; vybrané aspekty profesijného života sestier (vyhorenie, pracovná spokojnosť, migrácia sestier, pracovné prostredie sestier, nedokončená/chýbajúca a prideľovaná ošetrovateľská starostlivosť.
Je spoluriešiteľom viacerých projektov VEGA a KEGA. Aktívne sa zúčastňuje na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách. Je autorom a spoluautorom viac ako 30 vedeckých a odborných článkov publikovaných doma a v zahraničí, autorkou a spoluautorkou monografií a vysokoškolských učebníc, ktoré majú celkovo 108 ohlasov, z nich 13 registrovaných v databázach WOS alebo Scopus. Najvýznamnejšie práce sa týkajú oblasti: ošetrovateľských postupov a techník, kvality života seniorov v komunite, reprodukčného zdravia žien a vybraných aspektov profesijného života sestier.


Odborní asistenti

PhDr. Katarína Gerlichová, PhD.

Miestnosť B440
Tel: 032/74 00 603
e-mail: katarina.gerlichova@tnuni.sk
V rámci pedagogickej činnosti zabezpečuje výučbu predmetov vo viacerých študijných programoch: Ošetrovateľstvo; Ošetrovateľstvo v pediatrii; Teória ošetrovateľstva; Komunitné ošetrovateľstvo; Pediatria a ošetrovateľstvo; Základy bazálnej stimulácie v ošetrovateľstve; Základy ošetrovateľstva; Klinická prax.
Vo vedecko-výskumnej činnosti sa zameriava predovšetkým na problematiku ošetrovateľstva v pediatrii, ošetrovateľských postupov a techník, hygienickej dezinfekcie rúk a prevencie nozokomiálnych nákaz, pracovnej spokojnosti sestier.
Je spoluriešiteľkou viacerých projektov KEGA, VEGA, APVV. Aktívne sa zúčastňuje na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách. Bola členkou organizačných a vedeckých výborov domácich a zahraničných vedeckých konferencií. Je autorkou a spoluautorkou viac ako 170 vedeckých a odborných článkov publikovaných doma a v zahraničí, autorkou a spoluautorkou vysokoškolských učebníc.

PhDr. Zuzana Micháliková

Miestnosť B428
Tel: 032/74 00 607
e-mail: zuzana.michalikova@tnuni.sk
V rámci pedagogickej činnosti zabezpečuje výučbu predmetov: Ošetrovateľské postupy a techniky, Teória ošetrovateľstva, Ošetrovateľstvo v chirurgii, Ošetrovateľská starostlivosť o chronické rany, Hyperbarická oxygenoterapia a manažment chronických rán.
Vo svojich vedecko-výskumných aktivitách sa zameriava predovšetkým na oblasť chirurgických a ortopedických ochorení. Aktívne sa zúčastňuje na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách.
Je autorom a spoluautorom vedeckých a odborných článkov publikovaných doma a v zahraničí.

PhDr. Monika Gajdošová  

Miestnosť FNTN
Tel: 032/65 66 111
e-mail: monika.gajdosova@fntn.sk
V rámci pedagogickej činnosti ako garant špecializačného študijného programu Ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii zabezpečuje výučbu predmetov: Komunikácia v psychiatrii; Ošetrovateľská starostlivosť o dospelého s duševnou poruchou; Prístrojová technika v ošetrovateľskej starostlivosti v psychiatrii.
Vo vedecko-výskumnej činnosti sa zameriava predovšetkým na problematiku ošetrovateľskej starostlivosti v psychiatrii, najmä na kvalitu života pacientov s ťažkým syndrómom spánkového apnoe.
Aktívne sa zúčastňuje na domácich, zahraničných konferenciách a odborných seminároch.

PhDr. Darina Šimovcová, PhD.

Miestnosť B428
Tel: 032/74 00 607
e-mail: darina.simovcova@tnuni.sk
V rámci pedagogickej činnosti zabezpečuje výučbu predmetov: Základy etiky a filozofie v zdravotníctve, Etika a filozofia v zdravotníctve, Ošetrovateľstvo vo vybraných chirurgických odboroch, Sociológia v zdravotníctve, Ošetrovateľstvo v psychiatrii, Psychiatria a ošetrovateľstvo v psychiatrii, Klinická prax I. II. III.IV., Zabezpečenie vyučovania predmetov v špecializačnom štúdiu – ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii.
Vo svojich vedecko-výskumných aktivitách sa zameriava predovšetkým na problémy etiky, sociológie a psychiatrie. Bola spoluriešiteľom viacerých projektov VEGA, KEGA, APVV. Aktívne sa zúčastňuje na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách. Je autorom a spoluautorom vedeckých a odborných článkov publikovaných doma a v zahraničí.
Na FZ TnUAD je Koordinátorom klinickej praxe, zároveň na Psychiatrickej klinike, Chirurgickej klinike a Klinika úrazovej chirurgie Fakultnej nemocnice Trenčín je zástupcom prednostov pre pedagogiku a klinickú prax. V roku 2015 na regionálnej úrovni získala Ocenenie Biele srdce v kategórii "sestra- pedagóg".

PaedDr. Eva Králová, Ph.D

Miestnosť B430
Tel: 032/74 00 617
e-mail: eva.kralova@tnuni.sk
V rámci pedagogickej činnosti zabezpečuje výučbu predmetov na 1. stupni štúdia: Anglický jazyk I. a II., Práca s odborným textom v anglickom jazyku I. a II; na 2. stupni štúdia; Špecifické metódy vo fyzioterapii III. (Hudobná terapia v rámci fyzioterapie). Vo svojich vedecko-výskumných aktivitách sa zameriava na nasledujúce oblasti: - hudobná terapia v rámci fyzioterapie; - účinok hudby a hudobných aktivít na emócie a správanie človeka;- deti s PAS v zdravotníckom zariadení,- využitie koučovacieho prístupu v komunikácii s pacientom (klientom) na podporu duševného zdravia.
Väčšina jej vedecko-výskumných aktivít je zameraná na problematiku strachu z pádu seniorov, pracovnú spokojnosť sestier, predsudky v práci sestry, a iné. Je spoluriešiteľkou viacerých projektov VEGA, KEGA, APVV.
Aktívne sa zúčastňuje na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách. Pravidelne je členkou vedeckých či organizačných výborov domácich a zahraničných konferencií. Je autorkou a spoluautorkou približne 130 vedeckých a odborných článkov publikovaných doma a v zahraničí, a zároveň autorkou a spoluautorkou monografií a vysokoškolských učebníc, kapitol vo vysokoškolských učebniciach.

MUDr. Marek Káčerik, PhD.

Miestnosť FNTN
Tel: 032/65 66 388
e-mail: marek.kacerik@fntn.sk
V rámci pedagogickej činnosti zabezpečuje výučbu predmetov: v študijnom programe Ošetrovateľstvo I. stupeň - Ošetrovateľstvo vo vybraných chirurgických odboroch
Vo vedecko-výskumnej činnosti sa zameriava predovšetkým na problematiku oftalmológie, najmä cievne ochorenia oka, ochorenia sklovca a sietnice, zameriava sa na diagnostiku a liečbu akútnych očných ochorení, extraokulárnu chirurgiu, intravitreálnu aplikácia biologickej liečby.
Vo Fakultnej nemocnici Trenčín na Očnej klinike je prednosta a zástupca primára zároveň je zapojený do viacerých klinických štúdií a inovatívnych klinických postupov v oblasti oftalmológie. Aktívne sa zúčastňuje na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách a medzinárodných kongresoch a odborných seminároch.

MUDr. Peter Kaščák, PhD.

Miestnosť FNTN
Tel: 032/65 66 203
e-mail: peter.kascak@fntn.sk
V rámci pedagogickej činnosti zabezpečuje výučbu predmetov: v študijnom programe Ošetrovateľstvo I. stupeň - Ošetrovateľstvo v gynekológii a pôrodníctve I.; Ošetrovateľstvo v gynekológii a pôrodníctve II.
Vo vedecko-výskumnej činnosti sa zameriava na problematiku gynekológie a pôrodníctva, najmä na diagnostiku a liečbu ženskej sterility a endometriózy, modernú diagnostiku a liečebné postupy v onkogynekologickej starostlivosti, onkologickú liečbu krčka maternice, zároveň venuje svoju vedeckú pozornosť súčasnému trendu v diagnostike a liečbe rizikovej a patologickej gravidity. Vo Fakultnej nemocnici Trenčín na Gynekologicko-pôrodníckej klinike ako prednosta a primár je zapojený do viacerých klinických štúdií a inovatívnych klinických postupov v oblasti gynekológie a pôrodníctva. Aktívne sa zúčastňuje na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách a medzinárodných kongresoch a odborných seminároch. Svoje skúsenosti prezentuje na celoslovenských a medzinárodných kongresoch lekárov, pôrodných asistentiek a sestier.
Je autorom a spoluautorom viac ako 100 vedeckých a odborných článkov publikovaných doma a v zahraničí, ktoré majú vyše 260 ohlasov, z nich viac ako 130 je v registrovaných v databázach WOS alebo Scopus.

MUDr. Branislav Bystrický, PhD., MPH

Miestnosť FNTN
Tel: 032/65 66 391
e-mail: branislav.bystricky@fntn.sk
V rámci pedagogickej činnosti zabezpečuje výučbu predmetov: Onkológia a ošetrovateľstvo v onkológii, v paliatívnej a hospicovej starostlivosti.
Vo vedecko-výskumnej činnosti sa zameriava predovšetkým na problematiku onkológie, najmä diagnostiku a liečbu karcinómov prsníka a vaječníkov, karcinómov pľúc a venuje imunoterapii v manažmente solídnych nádorov.
Vo Fakultnej nemocnici Trenčín na Onkologickej klinike ako prednosta a primár je zapojený do viacerých klinických štúdií a inovatívnych klinických postupov v oblasti onkologickej systémovej liečby a rádioterapie. Aktívne sa zúčastňuje na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách a medzinárodných kongresoch a odborných seminároch. Skúsenosti v odbore onkológia získaval taktiež v klinických zaradeniach v zahraničí: v Írsku a Veľkej Británii. Je autorom a spoluautorom takmer 100 vedeckých a odborných článkov publikovaných doma a v zahraničí, ktoré majú vyše 400 ohlasov registrovaných v databázach WOS alebo Scopus. Je vice-prezidentom Slovenskej onkologickej spoločnosti, členom výboru Slovenskej spoločnosti radiačnej onkológie, National representative pre Slovensko v spoločnosti ESMO a členom kategorizačnej komisie pre lieky a OPS pre L01 lieky pri MZ SR.

MUDr. Branislav Moťovský, PhD.

Miestnosť FNTN
Tel: 032/65 66 488
e-mail: branislav.motovsky@fntn.sk
V rámci pedagogickej činnosti zabezpečuje výučbu predmetov: v študijnom programe Ošetrovateľstvo I. stupeň – Ošetrovateľstvo v psychiatrii; v študijnom programe Ošetrovateľstvo II. stupeň - Psychiatria a ošetrovateľstvo; v študijnom programe Fyzioterapia I. stupeň – Psychiatria.
Vo vedecko-výskumnej činnosti sa zameriava predovšetkým na problematiku klinickej psychiatrie, najmä diagnostiku a liečbu úzkostných porúch pacienta, poruchy spánku, bipolárne afektívne poruchy, depresívny poruchy a schizoafektívne poruchy.
Vo Fakultnej nemocnici Trenčín na Psychiatrickej klinike ako prednosta a primár je zapojený do viacerých klinických štúdií a inovatívnych klinických postupov v oblasti psychiatrickej liečby. Aktívne sa zúčastňuje na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách a medzinárodných kongresoch a odborných seminároch. Je autorom a spoluautorom vedeckých a odborných článkov publikovaných doma a v zahraničí, ktoré majú ohlasy aj v registrovaných databázach WOS alebo Scopus. Je členom: Výboru Psychiatrickej spoločnosti SLS; Slovenskej lekárskej spoločnosti; Slovenskej lekárskej komory.

doc. ThDr. Juraj Sedláček, PhD., DiS.

Miestnosť B419
Tel: 032/74 00 132
e-mail: juraj.sedlacek@tnuni.sk
V rámci pedagogickej činnosti zabezpečuje výučbu predmetov: vo všetkých akreditovaných študijných programoch - Prvá pomoc a v študijnom programe Ošetrovateľstvo blok výučby v module Paliatívna starostlivosť.
Vo vedecko-výskumnej činnosti sa zameriava predovšetkým na problematiku pastorálnej medicíny a pastorálnej psychológie, prieniky zdravotne-sociálnych špecifík a prístupov k urgentnému pacientovi, ale aj onkologickému či paliatívnemu klientovi - nielen cez prizmu vzťahovej osoby a jej neodkladnej či terminálnej starostlivosti, ale aj s dôrazom na opomínané recipročné hľadisko prenosu a protiprenosu.
Je členom riešiteľských tímov aktuálnych aj ukončených projektov VEGA č. 1/0305/18 Kognitívno-existenciálny profil a špecifiká posttraumatického rozvoja u odliečených onkologických pacientov (cancer survivors); KEGA 009UCM-4/2021 Dejiny slovenskej sociálnej práce Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Aktívne sa zúčastňuje na domácich i zahraničných konferenciách ako účastník, opakovane aj ako člen vedeckých výborov konferencií. Je autorom viac ako 100 publikačných výstupov, vysokoškolských učebných textov a monografií vydaných v domácich i zahraničných vydavateľstvách. Ako diplomovaný zdravotnícky záchranár prednášal na celoštátnom Kongrese záchranných služieb Karlovarské dny PNP. Je autorom vysokoškolského učebného textu Pomáhať je slastné : (vybrané kapitoly a riziká v pomáhajúcej profesii zdravotníka). Výsledky prípadových štúdií svojej druhej monografie Otcovské rany (v priebehu troch rokov vyšla postupne v troch vydaniach), prezentoval na European Asociation of Cancer Research v Barcelone - eacr.org, a na Japanese Society of Medical Oncology v japonskom Sendai - The 11th Annual Meeting of JSMO - jsmo.or.jp . Je členom Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov, a členom správnej rady i zakladajúcim členom Slovenského Klubu pacientov po transplantácii krvotvorných buniek - ebmt.sk .

MUDr. Pavol Šimurka, PhD.

Miestnosť FNTN
Tel: 032/65 66 482
e-mail: pavol.simurka@fntn.sk
V rámci pedagogickej činnosti zabezpečuje výučbu predmetov: v študijnom programe Ošetrovateľstvo I. stupeň – Ošetrovateľstvo v pediatrii I.; Ošetrovateľstvo v pediatrii II.; v študijnom programe Verejné zdravotníctvo - Sociálne determinanty zdravia; Vakcinológia. Vo vedecko-výskumnej činnosti sa zameriava predovšetkým na problematiku pediatrie z celopopulačného pohľadu a prevencie srdcovo-cievnych ochorení v detskom veku. Venuje sa problematike očkovania – organizácie vakcinačného programu, špecificky niektorým očkovaniam (proti rotavírusovým, pneumokokovým, HPV infekciám a chrípke).
Vo Fakultnej nemocnici Trenčín na Klinike pediatrie a Neonatologickej klinike ako prednosta je zapojený do klinických štúdií v oblasti pediatrickej liečby. Aktívne sa zúčastňuje na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách a medzinárodných kongresoch a odborných seminároch. Je autorom a spoluautorom vyše 90 vedeckých a odborných článkov publikovaných doma a v zahraničí, ktoré majú takmer 290 ohlasov, z toho 125 ohlasov registrovaných v databázach WOS alebo Scopus.
Pôsobil ako hlavný odborník MZ SR pre pediatriu, je členom Pracovnej skupiny pre imunizáciu MZ SR a predsedom Sekcie prevencie srdcovo-cievnych ochorení Slovenskej pediatrickej spoločnosti. Je členom redakčnej rady odborných časopisov Pediatria a Pediatria pre prax.

MUDr. Jaroslav Ridoško, PhD., MBA

Miestnosť FNTN
Tel: 032/65 66 384
e-mail: jaroslav.ridosko@fntn.sk
V rámci pedagogickej činnosti zabezpečuje výučbu predmetov: v študijnom programe Fyzioterapia I. stupeň - Chirurgia a úrazová chirurgia.
Vo vedecko-výskumnej činnosti sa zameriava predovšetkým na problematiku chirurgie, najmä traumatológiu v širšom význame ako: implantácie endoprotéz bedra a ramena, ošetrenie dutinových a kraniocerebrálnych poranení, miniinvazívne atroskopické výkony kolena, ramena, členka a zápästia, vrátane rekonštrukčných výkonov väzivového aparátu, poúrazové stavy ako aj poúrazovú rehabilitáciu.
Vo Fakultnej nemocnici Trenčín na Klinike úrazovej chirurgie ako prednosta je zapojený do viacerých klinických štúdií a inovatívnych klinických postupov v oblasti chirurgickej liečby poúrazových stavov. Aktívne sa zúčastňuje na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách a medzinárodných kongresoch a odborných seminároch. Je autorom a spoluautorom niekoľkých vedeckých a odborných článkov publikovaných doma a v zahraničí, ktoré sú registrované v databázach Web of Science alebo Scopus, zároveň niekoľko ohlasov registrovaných v databázach WOS alebo Scopus.

MUDr. Jozef Pogran, PhD.

Miestnosť FNTN
Tel: 032/65 66 431
e-mail: jozef.pogran@fntn.sk
Vo vedecko-výskumnej činnosti sa zameriava predovšetkým na problematiku ortopédie, najmä na ošetrenie úrazov členka, osteotómiu a zároveň implantáciu totálnych endoprotéz, ošetrovanie úrazov mäkkých štruktúr kĺbov a vnútrokĺbnych zlomenín veľkých kĺbov
Aktívne sa zúčastňuje na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách a medzinárodných kongresoch a odborných seminároch. Je autorom a spoluautorom niekoľkých vedeckých a odborných článkov z oblasti ortopédie, angulačnej osteotómie.

MUDr. Oto Smatana

Miestnosť FNTN
Tel: 032/65 66 165
e-mail: oto.smatana@fntn.sk
V rámci pedagogickej činnosti zabezpečuje výučbu predmetov: v študijnom programe Ošetrovateľstvo I. stupeň – Ošetrovateľstvo v chirurgii I.; Ošetrovateľstvo v chirurgii II.
Vo vedecko-výskumnej činnosti sa zameriava predovšetkým na problematiku chirurgie, najmä v oblasti onkochirurgie a laparoskopickej chirurgie.
Aktívne sa zúčastňuje na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách a medzinárodných kongresoch a odborných seminároch.

PhDr. Pavel Grabczak, PhD.

Miestnosť B431
Tel: 032/74 00 605
e-mail: pavel.grabczak@tnuni.sk
V rámci pedagogickej činnosti zabezpečuje výučbu predmetov: vo všetkých akreditovaných študijných programoch - Informačné technológie.
Vo svojich vedecko-výskumných aktivitách sa zameriava predovšetkým na informatizáciu v zdravotníctve,
Ako vedecko-výskumný pracovník pôsobil a naďalej aktívne pôsobí ako spoluriešiteľ viacerých projektov: VEGA, APVV a rozvojových projektoch. Aktívne sa zúčastňuje na domácich vedeckých konferenciách. Vo vedecké publikáciách zameriava sa predovšetkým na spracovanie výsledkov z interdisciplinárnych projektov.

PhDr. Anna Litvínová, PhD.

Miestnosť B317
Tel: 032/74 00 615
e-mail: anna.litvinova@tnuni.sk
V rámci pedagogickej činnosti zabezpečuje výučbu  predmetov na 1. stupni štúdia: Ošetrovateľský proces, Ošetrovateľské postupy a techniky a na 2. stupni štúdia: Vnútorné lekárstvo a ošetrovateľstvo, Základy bazálnej stimulácie v ošetrovateľstve.
Vo svojich vedecko – výskumných aktivitách sa zameriava na problémy v oblasti intenzívnej medicíny, vnútorného lekárstva, záťažových situácií u sestier.
Je členkou organizačných a vedeckých výborov domácich i zahraničných vedeckých konferencií, je autorkou a spoluautorkou vedeckých a odborných článkov publikovaných doma a v zahraničí, je spoluautorkou vysokoškolskej učebnice.