Katedra fyzioterapie

Vedúci katedry

MUDr. Miroslav Malay, PhD

Miestnosť B316
Tel: 032/74 00 608
e-mail: miroslav.malay@tnuni.sk
V rámci pedagogickej činnosti zabezpečuje výučbu predmetov: Kinezioterapia v klinických odboroch III., Funkčná diagnostika lokomočného systému II., Farmakológia vo fyzioterapii, Elektroterapia a fototerapia, Algoritmus výberu fyzikálnej terapie u vybraných diagnóz, Nové trendy vo fyzikálnej liečbe a balneológii, Kinezioterapia v klinických odboroch II., Funkčná diagnostika lokomočného systému I., Balneo-,klimato-,hydro- a termoterapia.
Vo svojich vedecko-výskumných aktivitách sa zameriava predovšetkým na fyzikálnu liečbu, laseroterapiu. Je spoluriešiteľom viacerých projektov KEGA/APVV. Aktívne sa zúčastňuje na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách.
Je autorom a spoluautorom vedeckých a odborných článkov publikovaných doma a v zahraničí. Je spoluautorom monografií a vysokoškolských učebníc z oblasti: funkčných porúch pohybového systému, kineziológie, medicínskej biofyziky, fyzikálnych liečebných metód.


Funkčné miesto profesor

prof. MUDr. Jiří Klein, PhD., FETCS.

Miestnosť B316
Tel: 032/74 00 608
e-mail: jiri.klein@tnuni.sk
V rámci pedagogickej činnosti zabezpečuje výučbu predmetov: Chirurgia a úrazová chirurgia; Kineziológia a patokineziológia I.; Kineziológia a patokineziológia II.; Klinické odbory – vybrané kapitoly I.; Klinické odbory – vybrané kapitoly III.; Elektroterapia a fototerapia; Bakalársky seminár - aplikovaný výskum I.; Bakalársky seminár - aplikovaný výskum II.; Diplomový seminár II.; Diplomový seminár III.; Fyzioterapeutická prax I. - VI
Vo svojich vedecko-výskumných aktivitách sa zameriava predovšetkým na chirurgiu karcinómu pľúc a úrazovú chirurgiu, kineziológiu a patokineziológiu. Je spoluriešiteľom viacerých domácich projektov KEGA/APVV, aj zahraničných projektov. Aktívne sa zúčastňuje na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách.
Je autorom a spoluautorom mnohých vedeckých a odborných článkov publikovaných doma a v zahraničí. Je spoluautorom monografií a vysokoškolských učebníc z oblasti: chirurgie karcinómu pľúc a onkologickej chirurgie.

prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M.

Miestnosť B316
Tel: 032/74 00 608
e-mail: jindrich.vomela@tnuni.sk
V rámci pedagogickej činnosti zabezpečuje výučbu predmetov: Algoritmus výberu fyzikálnej terapie u vybraných diagnóz; Balneo-, klimato-, hydro- a termoterapia; Farmakológia vo fyzioterapii; Chirurgia a úrazová chirurgia; Manažment a organizácia zdravotníctva I.; Náuka o výžive; Ortopédia a protetika; Patologická anatómia a patologická fyziológia; Svalový test I.; Svalový test II.
Vo svojich vedecko-výskumných aktivitách sa zameriava predovšetkým na chirurgiu a úrazovú chirurgiu, intenzívna starostlivosť, onkoplastickú chirurgiu, pneumochirurgiu, a patologická fyziológia. Prioritné postavenie má problematika hrudníkovej chirurgie a najnovšie aj úloha chirurgie a rekonštrukčnej chirurgie pri rakovine prsníka. Je spoluriešiteľom viacerých projektov KEGA/APVV. Aktívne sa zúčastňuje na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách.
Je autorom a spoluautorom mnohých vedeckých a odborných článkov publikovaných doma a v zahraničí. Je spoluautorom monografií a vysokoškolských učebníc z oblasti: úrazovej chirurgie, onkoplastickej chirurgie, fyziológie, fyzioterapie a príbuzných biomedicínských odboroch.


Funkčné miesto docent

doc. PaedDr. Tetiana Dereka, PhD.

Miestnosť B317
Tel: 032/74 00 614
e-mail: tetiana.dereka@tnuni.sk
V rámci pedagogickej činnosti zabezpečuje výučbu predmetov: Biomechanika pohybového aparátu; Kondičná príprava I,II; Telesná výchova a pohybové aktivity.
Vo svojich vedecko-výskumných aktivitách sa zameriava predovšetkým na zdravý životný štýl, pohybové aktivity, biomechaniku pohybového systému.
Je autorom a spoluautorom vedeckých a odborných článkov publikovaných doma a v zahraničí, autorkou a spoluautorkou monografií a vysokoškolských učebníc v oblasti: fyzikálnej terapie a ergoterapie; zdravia obyvateľstva;

MUDr. Miroslav Malay, PhD

Miestnosť B316
Tel: 032/74 00 608
e-mail: miroslav.malay@tnuni.sk
V rámci pedagogickej činnosti zabezpečuje výučbu predmetov: Kinezioterapia v klinických odboroch III., Funkčná diagnostika lokomočného systému II., Farmakológia vo fyzioterapii, Elektroterapia a fototerapia, Algoritmus výberu fyzikálnej terapie u vybraných diagnóz, Nové trendy vo fyzikálnej liečbe a balneológii, Kinezioterapia v klinických odboroch II., Funkčná diagnostika lokomočného systému I., Balneo-,klimato-,hydro- a termoterapia.
Vo svojich vedecko-výskumných aktivitách sa zameriava predovšetkým na fyzikálnu liečbu, laseroterapiu. Je spoluriešiteľom viacerých projektov KEGA/APVV. Aktívne sa zúčastňuje na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách.
Je autorom a spoluautorom vedeckých a odborných článkov publikovaných doma a v zahraničí. Je spoluautorom monografií a vysokoškolských učebníc z oblasti: funkčných porúch pohybového systému, kineziológie, medicínskej biofyziky, fyzikálnych liečebných metód.

PhDr. Miroslav Černický, PhD., MPH

Miestnosť B316
Tel: 032/74 00 608
e-mail: miroslav.cernicky@tnuni.sk
V rámci pedagogickej činnosti zabezpečuje výučbu predmetov: Diplomový seminár, Terapia lymfedému, Pohybové aktivity, Kinezioterapia v klinických odboroch, Metódy kinezioterapie, Klinické odbory – vybrané kapitoly, Anatómia I, Diagnostika a terapia posturálnych porúch, Diagnostika funkčných porúch pohybového aparátu, Klinické odbory – vybrané kapitoly IV, Fyzioterapeutická prax I-V, Odborná klinická prax I-IV.
Vo svojich vedecko-výskumných aktivitách sa zameriava predovšetkým na: fyzioterapiu v neurológií, terapiu lymfedému a využitie fyzioterapie v HBO (hyperbarickej oxygenoterapii). Bol spoluriešiteľom viacerých projektov KEGA. Aktívne sa zúčastňuje na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách: Člen vedeckých a organizačných výborov vedeckých konferencií na národnej, resp. medzinárodnej úrovni (Fyzioterapia a zdravie, Mammotren-d, Chyby a omyly v mamodiagnostike, Ošetrovateľstvo a zdravie, Trenčiansky ošetrovateľský deň, Pohyb a zdravie).
Je autorom a spoluautorom vedeckých a odborných článkov publikovaných doma a v zahraničí, autorom a spoluautorom vysokoškolských učebníc v oblasti: terapie s diagnózou skleróza multiplex; terapeutických postupov pri detskej mozgovej obrne; NCMP a kineziológie, animoterapie.

MUDr. Jozef Gabrhel, CSc.

Miestnosť B316
Tel: 032/74 00 608
e-mail: jozef.garhel@tnuni.sk
Vo vedecko-výskumnej činnosti sa zameriava na viaceré oblasti fyzioterapie: myoskeletárnu medicínu, termografiu v diagnostike porúch pohybového aparátu, reflexnú zónovú terapiu, akupunktúru, termovíznu a sonomuskuloskeletálnu diagnostiku, vývojovú kineziológiu. Venuje svoju pozornosť najnovším postupom vo fyziatrii, balneológii a liečebnej rehabilitácii. Zaoberá sa elektroliečbou a magnetoterapiou, laseroterapiou a ďalšími fyzioterapeutickými liečebnými postupmi pri poruchách pohybového aparátu.
Aktívne sa zúčastňuje na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách, medzinárodných kongresoch a odborných seminároch. Je autorom a spoluautorom niekoľkých vedeckých a odborných článkov v oblasti fyzioterapie, liečebnej rehabilitácie, termografie a športovej medicíny publikovaných doma a v zahraničí, registrovaných v databázach WOS alebo Scopus. Má viac ako 90 ohlasov registrovaných v databázach WOS alebo Scopus.
Je autorom štyroch kníh vydaných v slovenčine a troch kníh vydaných v angličtine, ktoré spracovávajú problematiku termografickej a sonografickej diagnostiky pohybového aparátu a jednej knihy vydanej v slovenčine i v angličtine spracovávajúcej problematiku objektivizácie vybraných akupunktúrnych techník termografiou. V roku 2015 bola MUDr. Jozefovi Gabrhelovi, PhD. udelená za výskumnú činnosť bronzová medaila za zásluhy od Slovenskej lekárskej spoločnosti. V r. 2022 mu bola udelená strieborná medaila za zásluhy o budovanie a rozvoj Slovenskej lekárskej spoločnosti. V r. 2023 mu bola udelené Sodalem honoris causa od Societas medicorum slovacorum.


Odborní asistenti

PhDr. Patrícia Shtin Baňárová, PhD.

Miestnosť B318
Tel: 032/74 00 616
e-mail: patricia.shtin@tnuni.sk
V rámci pedagogickej činnosti zabezpečuje výučbu predmetov: Fyzioterapeutická prax I. – VI.; Súvislá fyzioterapeutická prax I.; Súvislá fyzioterapeutická prax II.; Kineziológia a patokineziológia I.; Kineziológia a patokineziológia II.; Podológia; Funkčná diagnostika lokomočného systému II.; Diplomový seminár I.; Diplomový seminár II.; Bakalársky seminár – aplikovaný výskum I.; Bakalársky seminár – aplikovaný výskum II.;
Vo vedecko-výskumnej činnosti sa zameriava predovšetkým na problematiku podológie, kineziológie, patokineziológia a kinezioterapie pri ochoreniach pohybového systému. Aktívne sa zúčastňuje na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách a medzinárodných kongresoch a odborných seminároch. Je autorom a spoluautorom 100 vedeckých a odborných článkov publikovaných doma a v zahraničí, ktoré sú registrované v databázach Web of Science alebo Scopus, zároveň ma vyše 25 ohlasov, niektoré registrovane aj v databázach WOS alebo Scopus. Je členom redakčnej rady vedeckého recenzovaného časopisu Zdravotnícke listy, členom vedeckých a organizačných výborov konferencií na národnej, resp. medzinárodnej úrovni.
Aktívne sa zúčastňuje na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách a medzinárodných kongresoch a odborných seminároch. Je autorom a spoluautorom 100 vedeckých a odborných článkov publikovaných doma a v zahraničí, ktoré sú registrované v databázach Web of Science alebo Scopus, zároveň ma vyše 25 ohlasov, niektoré registrovane aj v databázach WOS alebo Scopus. Je členom redakčnej rady vedeckého recenzovaného časopisu Zdravotnícke listy, členom vedeckých a organizačných výborov konferencií na národnej, resp. medzinárodnej úrovni.

PhDr. Jana Zverbíková

Miestnosť B332
Tel: 032/74 00 616
e-mail: jana.zverbikova@tnuni.sk
V rámci pedagogickej činnosti zabezpečuje výučbu predmetov: Kineziológia a patokineziológia I, II; Kinezioterapia v klinických odboroch II, III; Základy výskumu I, II; Metódy kinezioterapie IV; Diagnostika funkčných porúch pohybového aparátu; Špeciálne metódy vo fyzioterapii I; Diagnostika a terapia posturálnych porúch.
Vo svojich vedecko-výskumných aktivitách sa zameriava predovšetkým na šport, ortopédiu a traumatológiu. Je spoluriešiteľom projektu APVV-19-0579/FSEV. Aktívne sa zúčastňuje na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách.
Je autorom a spoluautorom vedeckých a odborných článkov publikovaných doma a v zahraničí, a autorom a spoluautorom príspevkov z domácich vedeckých konferencií a autorom a spoluautorom zostavovateľských prác knižného charakteru.

PhDr. Petra Oravcová

Miestnosť B333
Tel: 032/74 00 618
e-mail: petra.oravcova@tnuni.sk
V rámci pedagogickej činnosti zabezpečuje výučbu predmetov: Základy bazálnej stimulácie I., II., Ošetrovateľstvo
Je autorom a spoluautorom vedeckých a odborných článkov publikovaných doma a v zahraničí.
Vo svojich vedecko-výskumných aktivitách sa zameriava na oblasť využitia facilitačných techník pri fyzioterapii detí s detskou mozgovou obrnou; využita McKenzie metódy; canisterapia v rehabilitácii; rehabilitácia detí s chybným držaním tela; respiračná fyzioterapia detí a popôrodná rehabilitácia. Je členom organizačných výborov a aktívne sa zúčastňuje na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách.

Mgr. Juraj Bačík

Miestnosť B316
Tel: 032/74 00 608
e-mail: juraj.bacik@tnuni.sk
V rámci pedagogickej činnosti zabezpečuje výučbu predmetov: Kinezioterapia v klinických odboroch I.-II.; Funkčná diagnostika lokomočného systému I.
Vo vedecko-výskumných aktivitách sa zameriava najmä na rehabilitáciu ortopedických a traumatologických diagnóz, predovšetkým ambulantnou formou, s využitím kinezioterapeutických a manuálnych intervencií ako hlavných zložiek liečebnej rehabilitácie.
Aktívne sa zúčastňuje na vzdelávacích kurzoch, domácich a zahraničných vedeckých konferenciách a odborných seminároch.

PhDr. Katarína Kováčová

Miestnosť B332
Tel: 032/74 00 616
e-mail: katarina.kovacova@tnuni.sk
V rámci pedagogickej činnosti zabezpečuje výučbu predmetov: Svalový test I. – II.; Fyzioterapeutická prax I. – VI.; Súvislá fyzioterapeutická prax I. – II.; Základy bazálnej stimulácie I. – II.
Vo svojich vedecko-výskumných aktivitách sa zameriava predovšetkým na reumatológiu a ortopédiu. Aktívne sa zúčastňuje na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách.
Je autorom a spoluautorom vedeckých a odborných článkov publikovaných doma a v zahraničí v oblasti: reumatológie, ortopédie a rehabilitácie po implantácii totálnej endoprotézy.

Mgr. Iveta Jarábková

Miestnosť FNTN
Tel: 032/65 66 664
e-mail: iveta.jarabkova@tnuni.sk
V rámci pedagogickej činnosti zabezpečuje výučbu predmetov: Fyzioterapeutická prax I. – VI.; Metódy kinezioterapie I.; Súvislá fyzioterapeutická prax I.; Súvislá fyzioterapeutická prax II.; Základy rehabilitácie v ošetrovateľstve.
Vo vedecko-výskumnej činnosti sa zameriava predovšetkým na problematiku fyzioterapie vybraných ochorení pohybového systému. Venuje sa aj funkčným vyšetreniam v rehabilitácii, liečebnej rehabilitácii ako aj kinezioterapii. Zameriava sa na komplexnú diagnosticko-liečebno-preventívnu starostlivosť a špecializovanú rehabilitačnú liečbu pohybového systému.
Aktívne sa zúčastňuje na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách a odborných seminároch. Je členom Slovenskej komory fyzioterapeutov.

PhDr. Marta Hamráková, PhD.

Miestnosť B316
Tel: 032/74 00 608
e-mail: marta.hamrakova@tnuni.sk
V rámci pedagogickej činnosti zabezpečuje výučbu predmetov: Kineziológia a patokineziológia I.; Kineziológia a patokineziológia II.; Kinezioterapia v klinických odboroch I. – IV.; Metódy kinezioterapie I. – IV.; Myofasciálna terapia; Myoskeletálna medicína.
Vo vedecko-výskumnej činnosti sa zameriava predovšetkým na problematiku diagnostiky a liečby bolestí a funkčných porúch pohybového aparátu, myofasciálnej terapie a myoskeletálna medicíny. Vzhľadom na dlhoročnú odbornú prax venuje svoju pozornosť zdravotníckej starostlivosti v oblasti fyzioterapie a liečebnej rehabilitácie s využitím manuálnej medicíny, kinezioterapie a fyzikálnej terapie.
Aktívne sa zúčastňuje na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách a medzinárodných kongresoch a odborných seminároch. Je autorom a spoluautorom vedeckých a odborných článkov publikovaných doma a v zahraničí v oblasti fyzioterapie a liečebnej rehabilitácie.

PhDr. Anna Plačková, PhD.

Miestnosť B316
Tel: 032/74 00 608
e-mail: anna.plackova@tnuni.sk
V rámci pedagogickej činnosti zabezpečuje výučbu predmetov: Ergoterapia; Lymfodrenáž I.; Lymfodrenáž II.; Masáže I.; Masáže II.; Myofasciálna terapia; Terapia lymfedému.
Vo vedecko-výskumnej činnosti sa zameriava na problematiku myofasciálnej terapie, lymfodrenáže, ergoterapia a terapie lymfedému. Vzhľadom na dlhoročnú odbornú prax venuje svoju pozornosť rehabilitácii po kardiovaskulárnych ochoreniach, fyzioterapii a liečebnej rehabilitácie v geriatrii ako aj reflexnej masáží.
Aktívne sa zúčastňuje na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách a medzinárodných kongresoch a odborných seminároch. Je autorom a spoluautorom niekoľkých vedeckých a odborných článkov publikovaných doma a v zahraničí, ktoré sú registrované v databázach Web of Science alebo Scopus.

PhDr. Gabriela Machovcová

Miestnosť B318
Tel: 032/74 00 616
e-mail: gabriela.machovcova@tnuni.sk
V rámci pedagogickej činnosti zabezpečuje výučbu predmetov: Lymfodrenáž I.; Lymfodrenáž II.
Vo vedecko-výskumnej činnosti sa zameriava na problematiku využitia McKenzieho metódy pri Lumboischiadickom syndróme, využitia magnetoterapie pri ochoreniach váhonosných kĺbov. Venuje svoju pozornosť oblasti lymfodrenáže a najnovším postupom vo fyzioterapii a liečebnej rehabilitácie v poúrazových stavoch.
Aktívne sa zúčastňuje na vzdelávacích kurzoch, domácich a zahraničných vedeckých konferenciách a odborných seminároch.

Mgr. Martin Danek

Miestnosť B316
Tel: 032/74 00 608
e-mail: martin.danek@tnuni.sk
V rámci pedagogickej činnosti zabezpečuje výučbu predmetov: Metódy kinezioterapie II.-III., Kondičná príprava I. – II.
Vo vedecko-výskumnej činnosti sa zameriava predovšetkým na problematiku diagnostiky a liečby bolestí a funkčných porúch pohybového aparátu, poruchy neurologického charakteru, manuálnym terapiám a manuálnym lymfodrenážam.
Aktívne sa zúčastňuje na vzdelávacích kurzoch, domácich a zahraničných vedeckých konferenciách a odborných seminároch.

Mgr. Martin Žák 

Miestnosť B316
Tel: 032/74 00 608
e-mail: martin.zak@tnuni.sk
V rámci pedagogickej činnosti zabezpečuje výučbu predmetov: Kinezioterapia v klinických odboroch I., Metódy kinezioterapie II., Funkčná diagnostika lokomočného systému II.
Vo vedecko-výskumných aktivitách sa zameriava na rehabilitáciu ortopedických diagnóz, kedy pomocou ambulantnej formy využíva kinezioterapeutické a manuálne postupy ako hlavné zložky liečebnej rehabilitácie.

Mgr. Lucia Matušková

Miestnosť B317
Tel: 032/74 00 614
e-mail: lucia.matuskova@tnuni.sk
V rámci pedagogickej činnosti vyučuje cvičenia z predmetov: Masáže II. , Svalový test I. a Ošetrovateľstvo.
Vo vedecko výskumných aktivitách sa zameriavam na gynekologickú fyzioterapiu s využitím metódy Ľudmily Mojžišovej.
V klinickej praxi okrem gynekologickej fyzioterapie sa zameriavam na viscerálnu manipuláciu, ortopedické a traumatologické diagnózy, ale i na športovú rehabilitáciu.