Kariérne poradenstvo

Kariérne poradenstvo je informačná a poradenská služba študentom o možnostiach uplatnenia v praxi po absolvovaní jednotlivých študijných programov. Obsahom  poradenstva je podpora a rozvoj vedomostí, zručností a návykov študentov pri budovaní svojej kariéry (schopnosť komunikácie, sebaprezentácie, orientácie sa v informáciách a pod.), poradenstvo pri výbere a získaní prvého zamestnania, adaptácie v zamestnaní a pod.

 

Cieľom kariérneho poradenstva a profesijnej prípravy je, aby absolventi disponovali potrebnými vedomosťami a zručnosťami pre zvýšenie možnosti uplatnenia sa na trhu práce formou osobného rozvoja, analýzou osobnostného potenciálu, objektívnym zhodnotením vlastných schopností, silných a slabých stránok, posilnením motivácie pre primeranú sebarealizáciu v živote a práci, riešením problémov, odbúravaním stresu a strachu z nového kontaktu, poskytnutím spätnej väzby, aktívnejším prístupom k riešeniu svojej situácie na trhu práce.

Kariérne poradenstvo sa môže vykonávať individuálne alebo skupinovo, osobne alebo dištančnou formou (vrátane telefonického poradenstva a služieb na internetových stránkach).

Kariérne poradenstvo na FZ TnUAD je zamerané na pomoc študentom pri riadení svojej kariéry a odbornej prípravy na výkon povolania.

Kariérny poradca pomáha študentom a absolventom orientovať sa v oblasti vzdelávania a trhu práce; vyhľadáva a analyzuje zdroje informácií o možnostiach vzdelávania a  pracovných príležitostiach, kariérnom raste; komunikuje s potencionálnymi zamestnávateľmi; pomáha pri vypracovaní žiadostí, životopisu, motivačného listu, príprave na prijímací pohovor a na burzu práce.

Po realizácií kariérneho poradenstva a profesijnej stratégie sa očakáva, že bude absolvent  schopný: orientovať sa na trhu práce, bude aktívnejší pri hľadaní zamestnania,  ohodnotiť svoje reálne schopnosti a zručnosti, správne riešiť konfliktné situácie, vrátane zvládania stresu a ovládať komunikačné zručnosti (asertivita, empatia, aktívne počúvanie, schopnosť prijať kritiku a pod.)

 

Kariérne poradenstvo pre jednotlivé študijné programy poskytujú:

Študijný program

Meno

Kontakt  

Ošetrovateľstvo

doc. PhDr. Viera Hulková, PhD., MPH

viera.hulkova@tnuni.sk

032/7400612

Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

 

RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH

vladimir.melus@tnuni.sk

032/7400611

Verejné zdravotníctvo

PhDr. Katarína Kašlíková, PhD., MPH

katarina.kaslikova@tnuni.sk

032/7400613

 

Fyzioterapia

 

 doc. PhDr. Viera Hulková, PhD., MPH

 viera.hulkova@tnuni.sk

032/7400612