Predaj kníh

P. č.

Názov knihy

ISBN

Cena za 1 ks  (v €)s DPH

1.

Medicínska teminológia pre nelekárske zdravotnícke odbory

Bučková, S.

978-80-210-8436-0

3,30

2.

Latinská medicínsky terminológia pre študijný program Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Bučková, S.

978-80-8075-905-6

3,30

3.

Edukace v ošetřovatelství

Mastiliaková, D.

978-80-7454-513-9

5,50

4.

Ošetrovateľstvo v kazuistikách

Poliaková, N., Litvínová, A.

978-80-7454-512-2

4,80

5.

Ošetrovateľstvo v paliatívnej a hospicovej starostlivosti

Mišinová, M.

978-80-210-8433-9

3,30

6.

Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti pri vybraných geriatrických syndrómoch

Matišáková, I.

978-80-210-8864-1

3,30

7.

Pracovná záťaž v práci sestry s geriatrickým pacientom

Matišáková, I.

978-80-8075-904-9

4,00

8.

Hyperbarická oxygenoterapia z aspektu oxidačných a antioxidačných systémov

Krajčovičová, Z., Meluš, V., Hollá, M.

978-80-210-8864-1

3,30

9.

Organizácia zdravotníctva v kontexte legislatívneho vymedzenia

Bielik, J.

978-80-210-8874-0

3,90

10.

Kineziológia. Pohyb ako základný prejav života

Shtin Baňárová, P., Černický, M., Malay, M.

978-80-210-8434-6

5,00

11.

Biomechanika pre fyzioterapeutov. Časť I.

Psalman, V., Petríková Rosinová, I.

978-80-210-8447-6

3,30

12.

Vybrané kapitoly z telovýchovného lekárstva pre študentov fyzioterapie

Kotyra, J., Štefániková, G.

978-80-8075-769-4

4,40

13.

Zdravotné plávanie (ČB)

Nevolná, T., Malay, M.

978-80-7454-514-6

5,30

14.

Zdravotné plávanie (farebná)

Nevolná, T., Malay, M.

978-80-7454-514-6

11,00

15.

Vybrané kapitoly z verejného zdravotníctva II.

Štefkovičová, M.

978-80-7454-509-2

4,30

16.

Vybrané kapitoly z verejného zdravotníctva III.

Štefkovičová, M., Litvová, S.

978-80-210-8438-4

4,30

17.

Nemocničná epidemiológia a hygiena - Učebný text určený pre študentov odboru Verejné zdravotníctvo pre praktické cvičenia, Verzia študent

Štefkovičová, M., Litvová, S.

978-80-8075-832-5

5,50

18.

Epidemiológia infekčných chorôb v praxi - Vysokoškolská učebnica pre študentov odboru Verejné zdravotníctvo, Verzia študent

Štefkovičová, M., Litvová, S.

978-80-8075-907-0

5,50

19.

Pomáhať je slastné. Vybrané kapitoly a riziká v pomáhajúcej profesii zdravotníka

Sedláček, J.

978-80-210-8437-7

1,10

20.

Metodika písania záverečnej práce pre nelekárske zdravotnícke odbory

Poliaková, N., Matišáková, I.

978-80-210-9334-8

5,00

21.

Riadenie kvality laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve

Meluš, V., Kašlíková, K., Krajčovičová, Z.

978-80-210-9335-5

3,90

22.

Hyperbarická oxygenoterapia: využitie z pohľadu nelekárskych zdravotníckych odborov

Krajčovičová, Z., Poliaková, N., Matišáková, I. a kol.

978-80-8075-865-3

7,20

23.

Ošetrovateľské konceptuálne modely pre vzdelávanie a prax

Hulková, V.

978-80-8075-923-05,50
24.Hudobná terapia v rámci fyzioterapie

Králová, E., Kantor, J.

978-80-8075-932-2

7,50
25.Konstruktivistické pojetí výuky ošetřovatelského procesu: Problémová výuka a učení I. část

Mastiliaková, D.

978-80-8075-930-83,00
26.Konstruktivistické pojetí výuky ošetřovatelského procesu: Problémová výuka a učení II. část

Mastiliaková, D.

978-80-8075-931-53,50

 

 

 

 

Knihy si môžete zakúpiť u tajomníčky Fakulty zdravotníctva TnUAD v Trenčíne Ing. Terézii Čögleyovej  (B433) - v dňoch:

Utorok:     09.30 - 10.30 hod.

Štvrtok:    09.30 - 10.30 hod.

 

Kontakt:

Ing. Terézia Čögleyová

terezia.cogleyova@tnuni.sk 

tajomníčka FZ TnUAD – 032/7400601