CENTRUM PRE KVALITU ŽIVOTA

Fakulta zdravotníctva TnUAD

Kvalita života je v súčasnej medicíne vhodným indikátorom fyzického, psychického a sociálneho zdravia. Meranie kvality slúži k hodnoteniu účinnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti vo vzťahu k vynaloženým priamym i nepriamym nákladom na uvedenú starostlivosť, ku skúmaniu vplyvu  ochorenia  na život pacienta a tiež i výskum vplyvu sociálnych podmienok na vnímanie zdravia pacientom a jeho blízkymi osobami.

 

POSLANIE CENTRA

Poslaním Centra pre kvalitu života Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (ďalej CeQoL alebo Centrum) je aplikovaný výskum kvality života, a to ako vlastným prístupom, tak aj medzinárodne uznávanými špecifickými alebo všeobecnými prístupmi.  Jeho činnosť je zameraná prevažne na kvalitu života pacienta pri rôznych diagnózach.

 

ORGANIZÁCIA CENTRA

CeQoL je súčasťou organizačnej štruktúry Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Vo svojej činnosti sa riadi platnými internými predpismi, predovšetkým Organizačným poriadkom TnUAD, Organizačným poriadkom FZ TnUAD, pričom prihliada vo svojej činnosti aj na relevantné špecifiká ostatných centier FZ TnUAD.

 

CIELE CENTRA

  • Hlavným cieľom centra je meranie kvality života najmä vlastným prístupom, ktorý umožní získavať validné výsledky retrospektívnym skúmaním dominantne štúdiami charakteru výsledkov udávaných pacientmi (PROs – z angl. patient reported outcomes), ktoré budú získané dotazníkom vlastnej konštrukcie.
  • Druhým hlavným cieľom bude stanovenie kvality života pre slovenskú populáciu a to na reprezentatívnej vzorke pacientov.
  • Vedľajšími cieľmi centra sú realizácie štúdií kvality života aktuálnym alebo prospektívnym skúmaním, ako spomínaným dotazníkom, tak aj medzinárodne uznávanými generickými alebo špecifickými dotazníkmi orientovanými na kvalitu života.
  • Súbežným cieľom centra je i propagácia fakulty na základe prednáškovej i publikačnej činnosti vychádzajúcej z výsledkov štúdií.

 

ZAMERANIE ČINNOSTI CENTRA

  • Centrum svoju činnosť orientuje na výskum zameraný na kvalitu života, na kvalitu života vo vzťahu ku zdraviu a na sociálne a ekonomické dôsledky ochorení. V uvedenom kontexte je skúmaná aj úroveň adherencie k liečbe, jej vplyv na zdravotný stav a nepriamo aj na kvalitu života.
  • Centrum má vypracovanú vlastnú metodiku výskumu orientovaného  na kvalitu života, na kvalitu života vo vzťahu ku zdraviu a na adherenciu pacientov k liečbe.
  • Vedecko-výskumné aktivity centra sa zameriavajú najmä na komplexnú analýzu medicínskych, sociálnych i ekonomických aspektov kvality života.
  • Vedecko-výskumné aktivity centra je možné realizovať aj s podporou grantov a projektov poskytovaných zo strany štátnych aj neštátnych inštitúcií a organizácií.
  • Centrum spolupracuje vo vedecko-výskumnej činnosti s domácimi a zahraničnými štátnymi i verejnoprávnymi inštitúciami, ako aj so vzdelávacími a komerčnými organizáciami.
  • Výsledky výskumu sú prezentované na domácich i zahraničných vedeckých či odborných podujatiach a tiež sú publikované v domácich i zahraničných vedeckých periodikách.

 

SLUŽBY

Centrum poskytuje konzultačné odborné služby k problematike kvality života, či už teoretického alebo praktického charakteru. Základný cenník služieb bude schválený kolégiom dekana a bude každoročne aktualizovaný.

Vzhľadom k pravdepodobnej rôznorodosti a v rozsahu služieb je predpoklad, že väčšina služieb, ktorá sa bude týkať najmä realizácie štúdií, bude oceňovaná individuálne.

VEDECKÝ GARANT CENTRA

doc. MUDr. Ján Bielik, CSc.

 

ADRESA

Ul. Študentská 1, 911 50 Trenčín

 

KONTAKT

Telefón:                     032/7400602 – všeobecné informácie

                                  032/7400605 – špecifické informácie

e-mail:                       ceqol@tnuni.sk