CENTRUM PRE HYPERBARICKÚ OXYGENOTERAPIU

Fakulta zdravotníctva TnUAD

 V súlade s prijatými opatreniami je prevádzka Centra pre hyperbarickú oxygenoterapiu s účinnosťou od 16.3.2020 dočasne pozastavená

 

Príprava transformácie Centra pre hyperbarickú oxygenoterapiu TnUAD

 

Centrum pre hyperbarickú oxygenoterapiu Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (Centrum pre HBO) je vedecko-výskumným pracoviskom, ktoré vzniklo v spolupráci Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (TnUAD) s Fakultnou nemocnicou Trenčín, kde je priamo súvisiace prístrojové vybavenie nainštalované.

Centrum pre HBO je unikátne svojím prepojením akademického a vedecko-výskumného prostredia s požiadavkami klinickej praxe, ktorú reprezentujú najmä kliniky a vybrané oddelenia Fakultnej nemocnice Trenčín, ako aj iné spolupracujúce zdravotnícke zariadenia a partnerské organizácie. Centrum pre HBO je jediné pracovisko tohto typu na Slovensku, ktoré nie je založené na komerčnej báze, nie je súkromným majetkom, venuje sa vedecko-výskumnej činnosti so zameraním na optimalizáciu podmienok za účelom personalizovanej medicíny, ktoré intenzívne spolupracuje s významnými domácimi i zahraničnými vedeckými a odbornými autoritami.

TnUAD vznikom Centra pre HBO zvýšila dostupnosť tejto unikátnej terapeutickej metódy pacientom predovšetkým z regiónu Trenčianskeho samosprávneho kraja s diagnózami, pri ktorých zlyháva prísun kyslíka do tkaniva. Išlo najmä o cievne komplikácie diabetes mellitus, nehojace sa rany najmä dolných končatín, akútne straty sluchu, či stavy po poškodení mozgu alebo cievnej mozgovej príhode a ktorí spolu za uplynulých 5 rokov absolvovali viac ako 12 tisíc expozícií. TnUAD tak za obdobie od začiatku budovania centra (od r. 2013) investovala prostredníctvom manažmentu Centra pre HBO do zdravotnej starostlivosti obyvateľstva takmer 300 tisíc Eur.

Centrum pre HBO sa v rámci začlenenia do akademického prostredia stalo súčasťou klinickej praxe študentov nelekárskych zdravotníckych odborov, bolo témou záverečných prác 20 študentov Fakulty zdravotníctva v študijných odboroch Ošetrovateľstvo, Fyzioterapia, Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, z ktorých viacerí sa venujú tejto problematike aj naďalej vo svojom profesionálnom živote.

V najbližšom období začne proces plánovanej prípravy transformácie Centra pre HBO, cieľom ktorého je dosiahnutie dominantného postavenia pracoviska ako zdravotníckeho zariadenia. Edukačné a vedecko-výskumné aktivity pracoviska zostanú i naďalej zachované, avšak na báze partnerskej spolupráce v aplikovanom výskume v oblasti zefektívnenia aplikácie suplementárnej hyperbarickej oxygenoterapie v liečebno-preventívnej starostlivosti. Uvedený zámer transformácie je plne v súlade so stratégiou Bolonského procesu v zmysle kreovania vysokoškolského priestoru založeného na spoločných princípoch a východiskách s definovaným systémom zabezpečenia a kontroly kvality vzdelávania s jednoznačným oddelením teoreticko-edukačnej roviny od praktického vzdelávania, ktoré musí byť v súlade s požiadavkami realizované v zdravotníckych zariadeniach.

Týmto Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne zverejňuje svoj zámer na rok 2020, vyhlásiť Verejnú obchodnú súťaž v súlade s § 5 a nasl. Zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. na predaj medicínskeho zariadenia a prístrojov. Centrum pre HBO ako vedecko-výskumné pracovisko nemôže byť financované cez systém verejného zdravotníctva, ale je financované výhradne mimorozpočtovými prostriedkami fakulty a univerzity. Za účelom zachovania a zvýšenia dostupnosti liečebno-preventívnej starostlivosti je preto nutná transformácia na zdravotnícke zariadenie financované z fondov zdravotného poistenia, najlepšie v podmienkach a priestoroch Fakultnej nemocnice Trenčín.


 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Centrum pre hyperbarickú oxygenoterapiu Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (ďalej Centrum pre HBO) je vedecko-výskumným pracoviskom Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Pracovisko vzniklo v spolupráci Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne s Fakultnou nemocnicou Trenčín, kde je priamo súvisiace prístrojové vybavenie nainštalované.

Vedecko-výskumné pracovisko Centrum pre HBO bolo vybudované v rámci vedecko-výskumného projektu „Dobudovanie technickej infraštruktúry pre rozvoj vedy a výskumu na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka prostredníctvom hyperbarickej oxygenoterapie“ (ITMS kód 26210120019), operačného programu Výskum a vývoj.

 

POSLANIE CENTRA

Poslaním Centra pre HBO je realizácia aplikovaného výskumu vplyvu hyperbarickej oxygenoterapie pri liečbe vybraných ochorení. Centrum pre HBO je unikátne svojím prepojením akademického a vedecko-výskumného prostredia s požiadavkami klinickej praxe, ktorú reprezentujú najmä klinky a vybrané oddelenia Fakultnej nemocnice Trenčín, ako aj iné spolupracujúce zdravotnícke zariadenia a partnerské organizácie.

Centrum pre HBO je jediné pracovisko tohto typu na Slovensku, ktoré nie je založené na komerčnej báze, nie je súkromným majetkom, venuje sa vedecko-výskumnej činnosti so zameraním na optimalizáciu podmienok za účelom personalizovanej medicíny, ktoré intenzívne spolupracuje s významnými domácimi i zahraničnými vedeckými a odbornými autoritami.

 

ORGANIZÁCIA CENTRA

Centrum pre HBO je súčasťou organizačnej štruktúry Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Vo svojej činnosti sa riadi platnými internými predpismi, predovšetkým Organizačným poriadkom TnUAD, Organizačným poriadkom FZ TnUAD, pričom prihliada vo svojej činnosti aj na relevantné špecifiká ostatných centier FZ TnUAD.

 

CIELE CENTRA

Cieľom výskumu pracoviska je vývoj nových postupov v komplexnom liečebnom prístupe k vybraným ochoreniam, ktoré využívajú, okrem súčasnej štandardnej liečby, najmä  prínos hyperbarickej oxygenoterapie, a reprezentujú tak progresívnu formu personalizovanej zdravotnej starostlivosti. Vypracovanie a praktické využitie uvedených postupov bude znamenať pozitívny prínos nielen z hľadiska zdravotného stavu pacientov, ale bude mať aj významný priaznivý ekonomický celospoločenský dopad v zmiernení finančných následkov riešenia dlhodobej práceneschopnosti, resp. prípadnej invalidity. Aplikácia takýchto postupov zlepší prognózu zdravotného stavu pacientov a súčasne zníži priame i nepriame náklady na liečbu vynakladané nielen pacientom a jeho rodinou, ale i samotnou spoločnosťou.

 

ZAMERANIE ČINNOSTI CENTRA

Vedecko-výskumná činnosť je aktuálne zameraná na skúmanie účinkov hyperbarickej oxygenoterapie predovšetkým na:

  • nehojace sa rany najmä dolných končatín,
  • mozgovo-cievne príhody,
  • náhlu stratu sluchu,
  • prípadové štúdie.

 Získaná databáza výsledkov terapeutických úkonov slúži ako jedinečný a cenný zdroj informácií pre štatistické spracovanie sledovaných parametrov, ich benefitov pre vyšetrených jedincov ako aj pre komparáciu s výsledkami zahraničných erudovaných pracovísk v danej oblasti v rámci EÚ.

 

CENNÍK SLUŽIEB

Činnosť Centra pre HBO sa riadi platným Initiates file downloadCenníkom služieb.

Zamestnanci a študenti Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a zamestnanci Fakultnej nemocnice Trenčín sa riadia osobitným predpisom.

 

VEDECKÝ GARANT CENTRA

RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD. MPH

 

ADRESA PRE KOREŠPONDENCIU

Ul. Študentská 1, 911 50 Trenčín

 

KONTAKT

Telefón:                     032/7400602 – všeobecné informácie

                                   032/7400613 – špecifické informácie

e-mail:                        hbo@tnuni.sk

 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Kalendár podujatí
uplynulé November - 2020 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29