CENTRUM PRE HYPERBARICKÚ OXYGENOTERAPIU

 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Centrum pre hyperbarickú oxygenoterapiu Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (ďalej Centrum pre HBO) je vedecko-výskumným pracoviskom Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Pracovisko vzniklo v spolupráci Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne s Fakultnou nemocnicou Trenčín, kde je priamo súvisiace prístrojové vybavenie nainštalované.

Vedecko-výskumné pracovisko Centrum pre HBO bolo vybudované v rámci vedecko-výskumného projektu „Dobudovanie technickej infraštruktúry pre rozvoj vedy a výskumu na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka prostredníctvom hyperbarickej oxygenoterapie“ (ITMS kód 26210120019), operačného programu Výskum a vývoj.

 

POSLANIE CENTRA

Poslaním Centra pre HBO je realizácia aplikovaného výskumu vplyvu hyperbarickej oxygenoterapie pri liečbe vybraných ochorení. Centrum pre HBO je unikátne svojím prepojením akademického a vedecko-výskumného prostredia s požiadavkami klinickej praxe, ktorú reprezentujú najmä klinky a vybrané oddelenia Fakultnej nemocnice Trenčín, ako aj iné spolupracujúce zdravotnícke zariadenia a partnerské organizácie.

Centrum pre HBO je jediné pracovisko tohto typu na Slovensku, ktoré nie je založené na komerčnej báze, nie je súkromným majetkom, venuje sa vedecko-výskumnej činnosti so zameraním na optimalizáciu podmienok za účelom personalizovanej medicíny, ktoré intenzívne spolupracuje s významnými domácimi i zahraničnými vedeckými a odbornými autoritami.

 

ORGANIZÁCIA CENTRA

Centrum pre HBO je súčasťou organizačnej štruktúry Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Vo svojej činnosti sa riadi platnými internými predpismi, predovšetkým Organizačným poriadkom TnUAD, Organizačným poriadkom FZ TnUAD, pričom prihliada vo svojej činnosti aj na relevantné špecifiká ostatných centier FZ TnUAD.

 

CIELE CENTRA

Cieľom výskumu pracoviska je vývoj nových postupov v komplexnom liečebnom prístupe k vybraným ochoreniam, ktoré využívajú, okrem súčasnej štandardnej liečby, najmä  prínos hyperbarickej oxygenoterapie, a reprezentujú tak progresívnu formu personalizovanej zdravotnej starostlivosti. Vypracovanie a praktické využitie uvedených postupov bude znamenať pozitívny prínos nielen z hľadiska zdravotného stavu pacientov, ale bude mať aj významný priaznivý ekonomický celospoločenský dopad v zmiernení finančných následkov riešenia dlhodobej práceneschopnosti, resp. prípadnej invalidity. Aplikácia takýchto postupov zlepší prognózu zdravotného stavu pacientov a súčasne zníži priame i nepriame náklady na liečbu vynakladané nielen pacientom a jeho rodinou, ale i samotnou spoločnosťou.

 

ZAMERANIE ČINNOSTI CENTRA

Vedecko-výskumná činnosť je aktuálne zameraná na skúmanie účinkov hyperbarickej oxygenoterapie predovšetkým na:

  • nehojace sa rany najmä dolných končatín,
  • mozgovo-cievne príhody,
  • náhlu stratu sluchu,
  • prípadové štúdie.

 Získaná databáza výsledkov terapeutických úkonov slúži ako jedinečný a cenný zdroj informácií pre štatistické spracovanie sledovaných parametrov, ich benefitov pre vyšetrených jedincov ako aj pre komparáciu s výsledkami zahraničných erudovaných pracovísk v danej oblasti v rámci EÚ.

 

 

VEDECKÝ GARANT CENTRA

doc. RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD. MPH

 

ADRESA PRE KOREŠPONDENCIU

Ul. Študentská 1, 911 50 Trenčín

 

KONTAKT

e-mail:                        hbo@tnuni.sk