Príhovor dekanky

 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí študenti,

vstupujeme do nového akademického roka a na jeho začiatku dovolím si nám všetkým spoločne popriať veľa úspechov, kreativity, optimizmu a trpezlivosti pri plnení náročných študijných, vzdelávacích a vedecko-výskumných úloh , ktoré budú prispievať k nášmu osobnému rozvoju, ale aj rozvoju fakulty a univerzity.

Na Fakulte zdravotníctva sa v súčasnosti realizuje štúdium v bakalárskom študijnom programe Ošetrovateľstvo, Fyzioterapia, Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve a magisterskom študijnom programe Ošetrovateľstvo. V novom akademickom roku začíname realizovať vzdelávanie aj v novoakreditovanom bakalárskom študijnom programe Verejné zdravotníctvo.

Okrem uvedených študijných programov má fakulta Ministerstvom zdravotníctva akreditované aj špecializačné štúdiá v špecializačnom odbore Ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie v zdravotníckom povolaní sestra a v špecializačnom odbore Ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii v zdravotníckom povolaní sestra.

Fakulte zdravotníctva sa v roku 2015 podarilo zmodernizovať 3 odborné učebne ošetrovateľských postupov a techník pre výučbu študentov Ošetrovateľstva a 1 odbornú učebňu klinických a špeciálnych disciplín pre výučbu študentov všetkých študijných programov fakulty. Za pomoci ŠF EÚ bola doplnená infraštruktúra fakulty vo vedecko-výskumnej činnosti o špeciálne prístroje a učebné pomôcky. V roku 2015 bolo na fakulte vydaných 12 vysokoškolských učebníc.

Činnosť fakulty je zameraná na rozvoj výchovno-vzdelávacieho procesu. Kvalita výučby je daná predovšetkým profesionálnou a osobnostnou kvalitou zamestnancov, ich prístupom k výučbe, individuálnym prístupom k študentom, kreativitou a flexibilitou pracovníkov fakulty a dobrým uplatnením absolventov na trhu práce. Vysokoškolskí učitelia sa snažia u študentov podnietiť a podporiť nielen vedomosti, ale aj rozvíjať charakter a morálnu a emocionálnu inteligenciu. Absolútnou prioritou pre nás pedagógov je spokojnosť našich študentov a vysoká úroveň našich absolventov.

Aktivity fakulty sa zameriavajú aj na vedecko-výskumnú činnosť v oblasti lekárskych a nelekárskych zdravotníckych vied. Vo vedecko-výskumnej činnosti bola a je prioritou orientácia na projekt „Dobudovanie technickej infraštruktúry pre rozvoj vedy a výskumu na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka prostredníctvom hyperbarickej oxygenoterapie“.

Príležitosťou pre ďalší rozvoj a zvýšenie kvality vzdelávania a vedecko-výskumnej činnosti na fakulte je využívanie dostupných možností propagácie štúdia, podpora prezenčnej metódy štúdia e-learningom, zapájanie študentov do ŠVOČ, do vedecko-výskumnej činnosti na fakulte a univerzite, do organizovania konferencií a odborných podujatí, zapájanie študentov a pedagógov do programu Erasmus+, podpora výučby cudzích jazykov, realizácia špecializačného štúdia v zdravotníckom povolaní sestra a fyzioterapeut a tiež možnosť publikovať vo vedeckých časopisoch Zdravotnícke listy a University Review, ktorých vydavateľom je TnUAD.

Fakulta zdravotníctva vstupuje do 13. akademického roku (najskôr ako Ústav zdravotníctva a ošetrovateľstva, od roku 2007 ako fakulta). Pevne verím, že v akademickom roku 2016/2017 zvládneme spoločne všetky náročné úlohy, ktoré fakultu čakajú. Pričiňme sa o to všetci svojou zodpovednou a kvalitnou prácou. Len tak dokážeme, že Fakulta zdravotníctva má svoj kredit a nepopierateľne vysokú kvalitu.

PhDr. Iveta Matišáková, PhD.


                                                                                                                

                                                                                                            

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Kalendár podujatí
uplynulé December - 2018 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31