Príhovor dekanky

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí študenti,

 

na prahu akademického roka 2018/2019 si Vám dovolím popriať pevné zdravie, pohodu, tvorivú atmosféru, optimizmus a dobré podmienky pre plnenie študijných, vedecko-výskumných úloh a pre ďalší rozvoj fakulty.

Na Fakulte zdravotníctva sa v súčasnosti realizuje štúdium v bakalárskom študijnom programe Ošetrovateľstvo, Fyzioterapia, Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, Verejné zdravotníctvo  a v magisterskom študijnom programe Ošetrovateľstvo. Súčasne  je aktivované aj rigorózne konanie v študijnom programe Ošetrovateľstvo. Okrem uvedených študijných programov má fakulta Ministerstvom zdravotníctva SR akreditované špecializačné štúdium v špecializačnom odbore Ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii v zdravotníckom povolaní sestra.

Činnosť fakulty je zameraná na rozvoj výchovno-vzdelávacieho procesu. Kvalita výučby je daná predovšetkým  profesionálnou a osobnostnou kvalitou zamestnancov, ich prístupom k výučbe, individuálnym prístupom k študentom, kreativitou a flexibilitou pracovníkov fakulty a dobrým uplatnením absolventov na trhu práce. Vysokoškolskí učitelia sa snažia u študentov podnietiť a podporiť nielen vedomosti, ale aj rozvíjať charakter a  morálnu a emocionálnu inteligenciu. Absolútnou prioritou pre nás pedagógov je spokojnosť našich študentov a vysoká úroveň našich absolventov.

Charakter vedecko-výskumných aktivít Fakulty zdravotníctva TnUAD spočíva v aplikovanom výskume, v štúdiu nových ošetrovateľských a fyzioterapeutických postupov a techník, ako aj v overovaní najnovších metodologických princípov laboratórnych analýz, a to nielen z hľadiska personalizovanej medicíny, ale aj z hľadiska populačno-zdravotného. Fakulta zdravotníctva v rámci akreditovaných študijných programov úzko spolupracuje s inštitúciami doma i v zahraničí, výsledkom čoho sú vedecké výstupy publikované z oblasti medicíny, laboratórnej medicíny, ošetrovateľstva, fyzioterapie a  verejného zdravotníctva.

Fakulta zdravotníctva naďalej pokračuje v rozvoji infraštruktúry a modernizácie vybavenia odborných laboratórií, posluchární a učební za účelom zlepšenia podmienok výučby, získania vedeckých výsledkov a prepojenia teórie s praxou.

Príležitosťou pre ďalší rozvoj, zvýšenie kvality vzdelávania a predovšetkým vedecko-výskumnej činnosti na fakulte sú podané žiadosti o projekty. Počas roka 2017 podala fakulta 5 žiadostí, pričom 2 z nich boli v spolupráci s celouniverzitným pracoviskom FunGlass. V súčasnej dobe fakulta rieši 2 výskumné projekty, podala ďalšie 3 žiadosti o projekt a v období udržateľnosti má taktiež 3 projekty.

Fakulta využíva všetky dostupné možnosti propagácie štúdia, podporu prezenčnej metódy štúdia e-learningom, zapájanie študentov do ŠVOČ, do vedecko-výskumnej činnosti na fakulte a univerzite, do organizovania konferencií a  odborných podujatí, zapájanie študentov a pedagógov do programu Erasmus+, do výučby cudzích jazykov, a tiež dáva možnosť publikovať vo vedeckých časopisoch Zdravotnícke listy a University Review, ktorých vydavateľom je TnUAD. V roku 2017 boli na fakulte vydané 4 vysokoškolské učebnice pre študentov nelekárskych odborov.  

Teší nás, že napriek demografickému trendu, odchodu maturantov do zahraničia, je záujem o štúdium trvalý, v roku 2018 aj so stúpajúcou tendenciou. Naši absolventi majú pracovné ponuky od zamestnávateľov už počas štúdia a ich uplatniteľnosť v praxi je veľmi vysoká.

Prioritou fakulty je spokojnosť študentov, zamestnancov a vysoká odborná úroveň našich absolventov. To je možné dosiahnuť len zodpovednou a kvalitnou prácou.

Fakulta zdravotníctva vstupuje do 15. akademického roka (najskôr ako Ústav zdravotníctva a ošetrovateľstva, od roku 2007 ako fakulta). Dovolím si popriať našim študentom, najmä tým, ktorí zasadnú do lavíc našej fakulty a univerzity po prvýkrát, veľa zdravia, sily, energie k zvládaniu  štúdia a študentského života.

Verím, že na konci akademického roka budeme môcť všetci spoločne konštatovať,  že bol nielen náročný, ale aj úspešný. 

PhDr. Iveta Matišáková, PhD.


                                                                                                                

                                                                                                            

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Kalendár podujatí
uplynulé November - 2020 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
30