Príhovor dekanky

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí študenti,

začiatok akademického roka na fakulte je vždy výnimočné obdobie. Prichádzajú noví študenti a s nimi nové situácie a možnosti. Akademický rok 2019/2020 sme ukončili netradične, bez osobného stretnutia a rozlúčenia. Priniesol nám veľa zmien, nových nárokov, ale aj výziev pre fakultu.

Fakulta zdravotníctva TnUAD v Trenčíne v akademickom roku 2020/2021 končí náročnú etapu vo svojom živote – a to kompletné dobudovanie nových priestorov. Zmena sídla na Študentskú ulicu do centra univerzitného života bola pozitívnou zmenou pre rozvoj fakulty. Posledným krokom bolo vybudovanie nových laboratórií pre výučbu predovšetkým pre študijné programy Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve a Verejné zdravotníctvo. Verím, že to prinesie pozitívny pokrok nielen vo vzdelávaní, ale aj vo vede.

Na Fakulte zdravotníctva sa realizuje štúdium v bakalárskych študijných programoch Ošetrovateľstvo, Fyzioterapia, Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, Verejné zdravotníctvo a v magisterských študijných programoch Ošetrovateľstvo,  Fyzioterapia, Verejné zdravotníctvo. Súčasne je aktivované aj rigorózne konanie v študijnom programe Ošetrovateľstvo. Okrem uvedených študijných programov má fakulta Ministerstvom zdravotníctva SR akreditované špecializačné štúdium v špecializačnom odbore Ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii v zdravotníckom povolaní sestra a pripravuje ďalšie.

Poslaním fakulty je v prvom rade vzdelávací proces, ktorý je spojený na akademickej pôde s vedecko-výskumnou činnosťou. Vzdelávací proces a jeho kvalita je daný predovšetkým  kvalitou zamestnancov, ich prístupom k výučbe, zodpovednosťou, individuálnym prístupom k študentom a dobrým uplatnením absolventov na trhu práce. Vysokoškolskí učitelia sa snažia u študentov nielen podnietiť a podporiť vedomosti, ale aj rozvíjať charakter, morálnu a emocionálnu inteligenciu. Absolútnou prioritou pre nás, pedagógov, je spokojnosť našich študentov a vysoká úroveň našich absolventov.

Charakter vedecko-výskumných aktivít Fakulty zdravotníctva TnUAD spočíva v aplikovanom výskume, v štúdiu nových ošetrovateľských a fyzioterapeutických postupov a techník, ako aj v overovaní najnovších metodologických princípov laboratórnych analýz, a to nielen z hľadiska personalizovanej medicíny, ale aj z hľadiska populačno-zdravotného. Fakulta zdravotníctva v rámci akreditovaných študijných programov úzko spolupracuje s inštitúciami doma i v zahraničí, výsledkom čoho sú vedecké výstupy publikované z oblasti ošetrovateľstva, laboratórnej medicíny, fyzioterapie, verejného zdravotníctva a medicíny.

Veľmi významnými pre ďalší rozvoj fakulty, pre zvýšenie kvality vzdelávania a predovšetkým vedecko-výskumnej činnosti na fakulte, sú podané žiadosti o projekty. Počas uplynulého akademického roka 2019/2020 podala fakulta 5 žiadostí o projekty, z ktorých 1 už bol agentúrou finančne podporený a je v štádiu riešenia. V súčasnej dobe fakulta rieši 5 výskumných projektov, v stave hodnotenia má ďalšie 3 žiadosti o projekt a v období udržateľnosti má 2 projekty.

Veľkým úspechom vo vedecko-výskumnej činnosti bolo zaradenie vedeckého recenzovaného časopisu Zdravotnícke listy, vydávaného Fakultou zdravotníctva, do svetovej citačnej a bibliografickej databázy SCOPUS i súčasne do medzinárodných Open Access databáz DOAJ a ROAD.

Fakulta využíva všetky dostupné možnosti propagácie štúdia, podporu prezenčnej metódy štúdia e-learningom, zapájanie študentov do ŠVOČ, do vedecko-výskumnej činnosti na fakulte a univerzite, do organizovania konferencií a  odborných podujatí, zapájanie študentov a pedagógov do programu Erasmus+, do výučby cudzích jazykov, a tiež dáva možnosť publikovať vo vedeckých časopisoch Zdravotnícke listy a University Review, ktorých vydavateľom je TnUAD. V roku 2019 boli na fakulte vydané 3 vysokoškolské učebnice a 1 monografia pre študentov nelekárskych odborov. Aktuálne sú v procese tlače ďalšie 4 tituly.

Napriek demografickému trendu, odchodu maturantov do zahraničia, je záujem o štúdium na fakulte trvalý, v roku 2020 aj s veľmi stúpajúcou tendenciou. Pre nás to znamená možnosť výberu tých najlepších. Naši absolventi majú pracovné ponuky od zamestnávateľov už počas štúdia a ich uplatniteľnosť v praxi je vysoká.

Na záver si dovolím popriať študentom a zamestnancom pevné zdravie, tvorivú atmosféru, elán, vzájomnú úctu, ktoré sú nevyhnuté pre úspešné plnenie študijných a pracovných úloh.

 

PhDr. Iveta Matišáková, PhD.