CENTRUM BIOŠTATISTICKÝCH APLIKÁCIÍ

Fakulta zdravotníctva TnUAD

 

POSLANIE CENTRA

Poslaním Centra bioštatistických aplikácií Fakulty zdravotníctva TnUAD (ďalej CeBiA) je využívanie bioštatistických metód v základnom i aplikovanom biomedicínskom výskume. V súčasnej dobe sa na stierajú rozdiely medzi jednotlivými „klasickými“ disciplínami nielen na molekulovej úrovni (medicína vs. molekulová biológia a genetika), ale aj v stratégii prístupu k liečbe pacienta. Novým trendom je personalizovaná medicína, ktorá zohľadňuje individuálne potreby pacienta. Tento prístup integruje v spolupráci lekárov, ošetrovateľov, fyzioterapeutov i laborantov. Uvedeným trendom musia zodpovedať aj prístup a prostriedky hodnotenia dát získaných v primárnom i aplikovanom biomedicínskom výskume, založené na najnovších trendoch v bioštatistických metódach. Z uvedeného zistenia vyplýva aj dôležitá potreba správnej interpretácie získaných výsledkov štatistického spracovania dát, ktorá vyžaduje nielen erudovanosť v základných štatistických prístupoch, ale aj znalosť biologickej podstaty živých systémov a súvislostí v ich rámci.

 

ORGANIZÁCIA CENTRA

CeBiA je súčasťou organizačnej štruktúry Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Vo svojej činnosti sa riadi platnými internými predpismi, predovšetkým Organizačným poriadkom TnUAD, Organizačným poriadkom FZ TnUAD, pričom prihliada vo svojej činnosti aj na relevantné špecifiká ostatných centier FZ TnUAD.

 

POSKYTOVANIE SLUŽIEB

Naše centrum je pripravené a nápomocné Vašim potrebám pri:

  • Dizajnovaní štúdií a experimentov
  • Spracovaní dát
  • Základnom štatistickom hodnotení dát
  • Aplikácii viacrozmerných štatistických metód
  • Interpretácii získaných výsledkov štatitických analýz
  • Potrebe konzultácie akýchkoľvek požiadaviek ohľadom bioštatistického spracovania dát

 

CENY SLUŽIEB

  • Požiadavky zákazníkov na spracovanie dát budú posudzované individuálne, pričom výsledná cena bude závisieť od povahy dát, veľkosti súborov a časového obdobia nutného na spracovanie dát.
  • V prípade spracovania dát pre potreby publikovania pod hlavičkou FZ TnUAD je spracovanie dát bezplatné, rovnako aj v prípade spolupráce FZ s ostatnými súčasťami Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.
  • Platené služby CeBiA nemôžu využívať študenti   FZ TnUAD pre potreby vypracovávania svojich prác (semestrálne, záverečné bakalárske, magisterské, rigorózne práce). Pre potreby študentov sú určené predmety a učebnice, ktoré umožňujú samostatné zvládnutie zadaných úloh.
  • Platný cenník služieb je dostupný tu.

 

VEDECKÝ GARANT CENTRA

RNDr. Vladimír Meluš, PhD. MPH.

 

ADRESA

Ul. Študentská 1, 911 50 Trenčín

 

KONTAKT

Telefón: 032/7400602 – všeobecné informácie

              032/7400611 – informácie o konkrétnych štatistických službách

e-mail:    cebia@tnuni.sk