Podmienky prijatia

Podmienky prijatia na rigoróznu skúšku a obhajobu rigoróznej práce v študijnom odbore Ošetrovateľstvo

Termíny podania prihlášky:             

 • jesenný termín: do 31. októbra 2023
 • jarný termín: do 30. apríla 2023

Predpokladaný počet prijatých:

 • jesenný termín: 12 uchádzačov
 • jarný termín: 12 uchádzačov

Podmienky prijatia:

absolvovanie magisterského študijného programu Ošetrovateľstvo

Podmienky prijatia na rigoróznu skúšku a obhajobu rigoróznej práce v študijnom odbore Zdravotnícke vedy – v študijnom programe Fyzioterapia

Termíny podania prihlášky:             

 • jesenný termín: do 31. októbra 2023
 • jarný termín: do 30. apríla 2023

Predpokladaný počet prijatých:

 • jesenný termín: 12 uchádzačov
 • jarný termín: 12 uchádzačov

Podmienky prijatia:

absolvovanie magisterského študijného programu Fyzioterapia

 

Potrebné doklady na prijatie:

 

 • riadne vyplnená prihláška na rigoróznu skúšku;
 • notárom alebo matrikou overená kópia vysokoškolského diplomu;
 • notárom alebo matrikou overená kópia vysvedčenia o štátnej skúške;
 • notárom alebo matrikou overená kópia dodatku k diplomu;
 • štruktúrovaný životopis (podpísaný uchádzačom);
 • diplomová práca v PDF formáte na CD nosiči;
 • titulná strana a obsah diplomovej práce v tlačenej podobe;
 • zoznam publikovaných prác (ak také uchádzač má).

   

Uchádzač v prihláške na rigoróznu skúšku uvedie:

 • osobné údaje
 • študijný odbor, v ktorom získal vysokoškolské vzdelanie
 • študijný odbor, ktorý si zvolil na vykonanie rigoróznej skúšky
 • tému rigoróznej práce
 • projekt rigoróznej práce

 

Upozornenie: Prihláška na rigorózne konanie bude zaevidovaná až po zaplatení poplatku za prijímacie konanie!

Dekanka fakulty posúdi prihlášku na rigoróznu skúšku a písomne do 30 dní odo dňa jej doručenia oznámi písomne uchádzačovi rozhodnutie. 

Navrhnutú tému a projekt rigoróznej práce musí schváliť dekanka fakulty.

 

Kontakt: 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne,

Fakulta zdravotníctva 

Študentská 2,

911 50  Trenčín

 

Študijné oddelenie

Ing. Renata Vlčková

Tel.: 032/74 00 610

E-mail: renata.vlckova@tnuni.sk

www.fz.tnuni.sk