Podmienky prijatia

Podmienky prijatia na Rigoróznu skúšku a obhajobu rigoróznej práce v študijnom odbore Ošetrovateľstvo

Termíny podania prihlášky:             

 • jesenný termín: do 31.októbra 2018
 • jarný termín: do 30.apríla 2019

Predpokladaný počet prijatých:

 • jesenný termín: 12 uchádzačov 
 • jarný termín: 12 uchádzačov

Podmienky prijatia:

absolvovanie magisterského študijného programu Ošetrovateľstvo

Potrebné doklady na prijatie:

 

 • riadne vyplnená prihláška na rigoróznu skúšku;
 • notárom alebo matrikou overená kópia vysokoškolského diplomu;
 • notárom alebo matrikou overená kópia vysvedčenia o štátnej skúške;
 • notárom alebo matrikou overená kópia dodatku k diplomu;
 • štruktúrovaný životopis (podpísaný uchádzačom);
 • diplomová práca v PDF formáte na CD nosiči;
 • titulná strana a obsah diplomovej práce v tlačenej podobe;
 • zoznam publikovaných prác (ak také uchádzač má);
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie. Za doklad o zaplatení sa považuje potvrdenie banky o úhrade platby v prospech účtu TnUAD (prípadne výpis z účtu z Internetbankingu, detail obratu z Internetbankingu), príkaz na úhradu nebude akceptovaný. Bez dokladu o zaplatení poplatku nebude prihláška zaregistrovaná. Poplatok za prijímacie konanie sa uchádzačovi nevracia. 

   

Uchádzač v prihláške na rigoróznu skúšku uvedie:

 • osobné údaje
 • študijný odbor, v ktorom získal vysokoškolské vzdelanie
 • študijný odbor, ktorý si zvolil na vykonanie rigoróznej skúšky
 • tému rigoróznej práce
 • projekt rigoróznej práce

Prihlaska_na_rigoroznu_skusku.pdf

Prihlaska_na_rigoroznu_skusku.docx

Dekanka fakulty posúdi prihlášku na rigoróznu skúšku a písomne do 30 dní odo dňa jej doručenia oznámi písomne uchádzačovi rozhodnutie. 

Navrhnutú tému a projekt rigoróznej práce musí schváliť dekanka fakulty.

 Poplatky:

Poplatok za prijímacie konanie:           80,00 EUR

Banka:                                                Štátna pokladnica

IBAN:                                                 SK13 8180 0000 0070 0006 5375

BIC (SWIFT KÓD):                             SPSR SK BA

Variabilný symbol:                              10906

Špecifický symbol:                              celé rodné číslo bez znaku lomítko "/"

                                                           do správy pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko uchádzača

Doklad o zaplatení poplatku  za prijímacie konanie je potrebné zaslať s prihláškou na rigorózne konanie.

 

Kontakt: 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne,

Fakulta zdravotníctva 

Študentská 2,

911 50  Trenčín

 

Referát akademických činností

Ing. Renata Vlčková

Tel.: 032/74 00 610

E-mail: renata.vlckova@tnuni.sk

www.fz.tnuni.sk

 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Kalendár podujatí
uplynulé Január - 2019 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 23 24 25 26 27
28 29 30 31