Štúdium na Fakulte zdravotníctva

 

Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne  vznikla v roku 2007 transformáciou z Ústavu zdravotníctva a ošetrovateľstva, ktorý bol založený v roku 2004. V súčasnosti poskytuje štúdium v akreditovaných študijných programoch I. a II. stupňa.  Fakulta má akreditované aj špecializačné štúdiá v zdravotníckom povolaní „sestra“ a má priznanú spôsobilosť pre rigorózne konanie v študijnom odbore Ošetrovateľstvo a v študijnom odbore Zdravotnícke vedy - Fyzioterapia

 

 

Bakalárske štúdium

Magisterské štúdium

Prijímacie konanie pre akademický rok 2024/2025

Termín podania prihlášky:                1. kolo: 30. apríl 2024

                                                           2. kolo: 12. júl 2024

                                                          

Termín prijímacieho konania:            1. kolo: 17. – 21. jún 2024

                                                             2. kolo: 22. august 2024

 

* 2. kolo prijímacích skúšok sa bude konať v prípade, že po prvom kole nebude prijatý plánovaný počet uchádzačov

 

 

Predpokladaný počet prijatých študentov pre akademický rok 2024/2025

 

 

Akreditované študijné programy

Forma štúdia

Titul

Štandardná dĺžka štúdia

(v rokoch)

Predpokladaný počet prijatých študentov

Ošetrovateľstvo

denná

Bc.

3

80

LVMZ

denná

Bc.

3

25

LVMZ

externá

Bc.

3

15

Fyzioterapia

denná

Bc.

3

65

Fyzioterapia

externá

Bc.

3

25

Verejné zdravotníctvo

denná

Bc.

3

10

Verejné zdravotníctvo

externá

Bc.

3

10

Ošetrovateľstvo II. stupeň

denná

Mgr.

2

60

Fyzioterapia II. stupeň  

denná

Mgr.

2

60

 

Fakulta si vyhradzuje právo neotvoriť niektorý študijný program v prípade nedostatočného počtu uchádzačov, ktorí splnia podmienky prijatia na štúdium, alebo z iných závažných dôvodov.

 

 

 

Špecializačné štúdium

Prečo študovať na našej fakulte?

  1. Trenčín - metropola Považia, bohatá história a kultúra, dostupnosť v rámci Slovenska.
  2. Mimoriadny význam praktickej výučby.
  3. Nadpriemerná uplatniteľnosť absolventov priamo v odbore.
  4. Podpora kreativity študentov - ŠVOČ, zapájanie do práce vo vedeckých centrách.
  5. Bohaté technické zázemie a laboratórne vybavenie pre vzdelávanie a výskum.
  6. Odborné Stáže v rámci Erasmus+.
  7. Individuálny prístup k študentom.
  8. Široká ponuka výberových predmetov
  9. Mimokurikulárne aktivity - študentská kvapka krvi, účasť na odborných a vedeckých podujatiach.

Ocenenia fakulty

Fakulta zdravotníctva je členom Asociácie vysokoškolských vzdelávateľov v nelekárskych zdravotníckych vedách.

Vedecko-pedagogickí zamestnanci fakulty boli ocenení mnohými odbornými, slovenskými i zahraničnými spoločnosťami (za rozvoj ošetrovateľstva, medicíny, epidemiológie a vakcinológie, rádiológie).

Unikátnosť fakulty

Video reportáž - Hyperbarický zázrak
Video reportáž - Simulátor staroby

Výnimočnosťou fakulty je pracovisko „Centrum hyperbarickej oxygenoterapie“. Študenti sa vzdelávajú a robia výskum v moderných laboratóriách mikrobiológie a biochémie, aj v najmodernejších odborných učebniach pre študijné programy Ošetrovateľstvo a Fyzioterapia. V  akademickom roku 2015/2016 boli laboratóriá Fakulty zdravotníctva vybavené špecializovanými prístrojmi  pre študijné programy Fyzioterapia a Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve. Fakulta nezaostáva ani svojou vedeckou činnosťou,  vydáva vedecky  recenzovaný časopis Zdravotnícke listy, ktorý je indexovaný v Bibliographia medica Slovaca a zaradený do citačnej databázy CiBaMed. Záverečné práce absolventov sú prezentované na vlastných organizovaných podujatiach: Vice Versa a Trenčiansky ošetrovateľský deň. Medzi výnimočnosti patrí aj predmet „Základy bazálnej stimulácie“, ktorý bol práve na tento fakulte zaradený medzi povinné predmety v študijnom programe Ošetrovateľstvo II. stupeň a v bakalárskych študijných programoch bol zaradený medzi výberové predmety