Verejné zdravotníctvo - I. stupeň

Základné údaje o študijnom programe

 

 

Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov: Verejné zdravotníctvo, 104040 (denná forma) / 104039 (externá forma)

Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania: I. stupeň 7P, 5A, 655

Miesto/-a uskutočňovania študijného programu:  Študentská 2, 911 50 Trenčín

Typ študijného programu:  profesijne orientovaný; príprava na výkon regulovaného povolania

Udeľovaný akademický titul: Bc.

Forma štúdia:  denná / externá

Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje:  slovenský

 

Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch: 3 akademické roky - denná forma štúdia / 4 akademické roky - externá forma štúdia

Dôležité upozornenie: V súlade so zákonom 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa štandardná dĺžka štúdia pre študentov zapísaných na študijný program v akademickom roku 2023/2024 do  1. roku štúdia v externej forme mení na 3 roky.

 

Dátum schválenia študijného programu alebo úpravy študijného programu: RVH: 13.4.2022; MZ SR: 12.8.2022

Dátum ostatnej zmeny opisu študijného programu: 22.6.2022

Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov) vo všetkých 3. ročníkoch študijného programu: 30 - denná forma štúdia 

Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov) vo všetkých 4. ročníkoch študijného programu: 40 - externá forma štúdia

Skutočný počet študentov vo všetkých 3. ročníkoch študijného programu: 37 - denná forma štúdia

Skutočný počet študentov vo všetkých 4. ročníkoch študijného programu: 11 - externá forma štúdia

Plánovaný počet študentov v 1 roku štúdia: 10 - denná forma štúdia / 10 - externá forma štúdia

Skutočný počet uchádzačov: 15 - denná forma štúdia / 10 - externá forma štúdia

Skutočný počet študentov v prvom roku štúdia: 11 - denná forma štúdia / 4 - externá forma štúdia

 

Profil absolventa a ciele vzdelávania

Absolvent študijného odboru Verejné zdravotníctvo disponuje odbornou spôsobilosťou na výkon odborných pracovných činností a samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, vrátane štátneho dozoru, vzdelávacej a výskumnej oblasti, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania:

 • Disponuje základnými poznatkami z biomedicínskych a klinických odborov, ošetrovateľstva a odbornej terminológie.
 • Zdôvodňuje vymedzené ošetrovateľské, preventívne, diagnostické a terapeutické metódy a postupy.
 • Ovláda právne predpisy, princípy plánovania a manažmentu vo verejnom zdravotníctve.
 • Aktívne využíva poznatky z epidemiológie a hygieny s dôrazom na pochopenie syntézy jednoty organizmu a prostredia v zdraví a chorobe, ovláda zber, spracovanie a vyhodnocovanie výsledkov hygienicko-epidemiologických činností a štúdií.
 • Uplatňuje základy zdravotníckej informatiky a štatistiky v praxi aj výskume.
 • Zdôvodňuje a aplikuje použitie epidemiologických metód, metód procesu ochrany a podpory zdravia a poznatkov z právnych predpisov v terénnej praxi.
 • Disponuje poznatkami z interdisciplinárnych oblastí všeobecných a preventívnych medicínskych odborov, ktoré bude využívať v podpore a ochraňovaní zdravia, v prevencii vzniku chorôb, vo vzdelávaní a motivovaní k zdravému spôsobu života jednotlivca, rodiny, komunity a celej spoločnosti.

Absolvent študijného odboru Verejné zdravotníctvo má teoretické vedomosti a praktické zručnosti zo všeobecných a preventívnych medicínskych odborov, ktoré bude využívať v podpore, ochrane a rozvoji verejného zdravia, v prevencii vzniku chorôb, vo vzdelávaní a motivovaní k zdravému spôsobu života jednotlivca, rodiny, komunity a celej spoločnosti, najmä pre:

 •  Prácu s údajmi, ich uloženie a základnú štatistickú analýzu nasledovanú odbornou interpretáciou.
 • Vykonávanie zdravotného dozoru, epidemiologického dohľadu a podpory zdravia.
 • Kontinuálne sledovanie legislatívy v oblasti verejného zdravotníctva, zdravotnej starostlivosti a výkonu štátneho zdravotného dozoru.
 • Vykonávanie manažmentu kvality v zmysle platných legislatívnych noriem.
 • Realizácia všetkých činností v súlade so zdravotníckou etikou a etickým kódexom.

Absolvent študijného odboru Verejné zdravotníctvo v bakalárskom stupni štúdia vykonáva aktivity v legislatívne vymedzenom rozsahu kompetencií verejného zdravotníka:

 • Vykonáva štátny zdravotný dozor na úseku životného a pracovného prostredia vrátane bezpečnosti potravín, ochrany zdravia pri práci, vytvárania a ochrany zdravých životných a pracovných podmienok detí a mládeže, s dôrazom na primárnu, sekundárnu, terciárnu a kvartérnu prevenciu ochorení.
 • Vykonáva epidemiologický dohľad nad infekčnými a chronickými ochoreniami a z neho vyplývajúce odborné činnosti, najmä z hľadiska ich kontroly a prevencie.
 • Vykonáva aktivity v súlade so zásadami a koncepciou štátnej zdravotnej politiky a zúčastňuje sa na plnení cieľov programov podpory zdravia a zdravotno-výchovných projektov.
 • Navrhuje a vykonáva základné opatrenia, ktoré prispievajú ku kvalite poskytovanej zdravotnej starostlivosti a bezpečnosti pacienta a pracovníka v zdravotníckej a zdravotnej starostlivosti.

Povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený

Absolvent má všetky predpoklady pre pokračovanie vo vysokoškolskom, špecializačnom i kontinuálnom vzdelávaní.

Uplatniteľnosť

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu. Uplatnenie absolventov študijného programu  VŠ (KAP) za akademický rok 2020/2021 bolo 100,00%.

Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba)

Oblasť hodnotenia

Hodnotenie

Špecifikácia nedostatkov

Opatrenie

Schopnosť samostatne riešiť zadané úlohy

1,10

Zamestnávateľ vyjadruje mimoriadnu spokojnosť so schopnosťou študentov riešiť zadané úlohy.

V rámci výučby aj naďalej klásť dôraz na komplexné chápanie problematiky verejného zdravotníctva.

 

Zodpovednosť: vyučujúci predmetov

Znalosť základných postupov, metodík a techník potrebných pre plnenie pracovných úloh v praxi

1,10

Zamestnávateľ oceňuje znalosť študentov a vyjadruje spokojnosť so znalosťou v oblasti základných postupov, metodík a techník potrebných pre plnenie pracovných úloh v praxi.

Pri výučbe aj naďalej implementovať najnovšie informácie a trendy z oblasti verejného zdravotníctva, čo je nevyhnutným podkladom k získaniu praktických zručností pre prácu verejného zdravotníka. Informácie aplikovať najmä v praktickej výučbe Zdravie pri práci, Verejné zdravotníctvo.

 

Zodpovednosť: vyučujúci predmetov

Komunikačné a IT zručnosti potrebné pre plnenie praktických úloh.

Komunikácia v cudzom jazyku (písomne aj ústne)

1,00

Zamestnávateľ mimoriadne oceňuje najmä IT zručnosti študentov, komunikáciu a tímovú spoluprácu.

Stimulovať zručnosti študentov pri komunikácii, IT zručnostiach a tímovej spolupráci, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou výkonu práce verejného zdravotníka.

 

Zodpovednosť: mentori praktickej výučby

Schopnosť učiť sa nové postupy, metodiky a techniky

1,10

Zamestnávateľ neuvádza  závažné nedostatky.

Podpora študentov  ďalej sa vzdelávať, ich vedenie k sústavnému vzdelávaniu, a sledovaniu najnovších trendov v oblasti verejného zdravotníctva.

 

Zodpovednosť: vyučujúci predmetov

Tvorivý prístup študenta pri riešení úloh v praxi vrátane efektívneho používania metodických postupov.

1,00

Zamestnávateľ vyjadruje spokojnosť s prístupom študentov pri riešení úloh v praxi vrátane efektívneho používania metodických postupov.

Podpora aktivity a tvorivosti študentov, ich zapájanie sa do riešenia úloh v praxi s využívaním spätnej väzby, najmä v predmetoch: Zdravie pri práci, Verejné zdravotníctvo, Klinické pracovné lekárstvo a toxikológia. 

 

Zodpovednosť: vyučujúci predmetov

Schopnosť prezentácie myšlienok a výsledkov aktivít.

1,10

Zamestnávateľ je spokojný so schopnosťami študentov v oblasti prezentácie myšlienok.

Podporovať schopnosti študentov v rámci prezentácií svojich argumentov pri riešení úloh v praxi.

 

Zodpovednosť: vyučujúci predmetov

Schopnosť spolupráce s pracovníkmi oddelenia/kliniky.

1,20

Zamestnávateľ vyjadruje spokojnosť v oblasti spolupráce s pracovníkmi oddelenia a polikliniky.

Podporovať študentov v tímovej  spolupráci.

 

Zodpovednosť: vyučujúci predmetov

Priemer

1,10

 

 

Študijný plán

Študijný plán je zverejnený na stránke pre študentov

Informačné listy predmetov študijného programu

Informačné listy sú prístupné prostredníctvom systému AiS2 a sú tiež zverejnené na odkaze InfoListyVZDB a InfoListyVZEB

Témy záverečných prác študijného programu

Aktuálny harmonogram akademického roka

Harmonogram štúdia je zverejnený na stránke pre študentov

Personálne zabezpečenie študijného programu

Osoby zodpovedné za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:

 • prof. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH
 • prof. MUDr. Vladimír Oleár, CSc.
 • RNDr. Mária Hrušková, PhD., MPH

Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety:

 • prof. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH
 • prof. MUDr. Vladimír Oleár, CSc.
 • RNDr. Mária Hrušková, PhD., MPH

Zoznam učiteľov študijného programu: 

 • Mgr. Patrik Beňovič
 • doc. MUDr. Ján Bielik, CSc.
 • MUDr. Ľudmila Bučková, MPH
 • PhDr. Soňa Bučková
 • doc. PaedDr. Tetiana Dereka, PhD.
 • PhDr. Katarína Gerlichová, PhD.
 • PhDr. Pavel Grabczak, PhD.
 • Ing. Viera Hollá, MPH
 • RNDr. Mária Hrušková, PhD., MPH
 • doc. PhDr. Viera Hulková, PhD., MPH
 • Mgr. Martina Jamrichová
 • PhDr. Katarína Kašlíková, PhD., MPH
 • PhDr. Mária Kopilec Garabášová, PhD.
 • PhDr. Lenka Krajčovičová, PhD.
 • RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD., MPH
 • PaedDr. Eva Králová, Ph.D.
 • MUDr. Alena Látalová
 • PhDr. Slávka Litvová, PhD.
 • RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH
 • Ing. PhDr. Lucia Mičíková, MPH
 • prof. MUDr. Vladimír Oleár, CSc.
 • prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD., MPH
 • Mgr. Miroslava Pavlíková
 • RNDr. Mária Poláková, PhD.
 • PaedDr. Dana Riečická, PhD.
 • doc. ThDr. Juraj Sedláček, PhD., DiS.
 • PhDr. Lenka Sivčáková
 • doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc., MPH
 • PhDr. Darina Šimovcová, PhD.
 • MUDr. Pavol Šimurka, PhD.
 • PhDr. Elena Štefíková, MPH
 • prof. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH

 

Podrobnejšie informácie o zamestnancoch:

 

Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu:

 • zástupca študentov: Tatiana Majdanová

 

Ďalšie kontakty:

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora

 

Učebne pre študijný program Verejné zdravotníctvo I. stupeň – teoretická výučba

Fakultná budova B (FZ)

Miestnosť

Typ

Kapacita

BA 101

Aula

230

BS 017

Odborná učebňa PRP, Bazálnej stimulácie

20

BS 224

Seminárna miestnosť

80

BS 230

Seminárna miestnosť

25

BS 227

Seminárna miestnosť

40

BS 422

PC učebňa

20

BS 426

Seminárna miestnosť

20

Fakultná budova C (FSEV)

CP 205

Seminárna miestnosť

60

CS 202

Seminárna miestnosť

40

CS 203

Seminárna miestnosť

30

CS 304

Seminárna miestnosť

30

 

Učebne, kde sa realizuje výuka formou prednášok alebo seminárov sú vybavené štandardne: stoly pre študentov, stoličky, počítač, dataprojektor, plátno.

Laboratória  pre študijný program Verejné zdravotníctvo

Laboratórium mikrobiológie a biochémie ako aj Laboratórium základov laboratórnej techniky a analytickej chémie sú určené na praktickú výuku predmetov cvičenia z nemocničnej hygieny podľa aktuálne študijného plánu. Personálne a obsahové zabezpečenie predmetov sa riadi podľa platných informačných listov predmetov pre daný akademický rok. Laboratórne cvičenia môžu viesť iba kvalifikovaní pracovníci s príslušným vzdelaním, ktorí  ovládajú laboratórne postupy i metódy.

Obe laboratóriá sa využívajú aj pre vedeckú činnosť Katedry laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve a verejného zdravotníctva FZ TnUAD.

Laboratóriá FZ TnUAD spĺňajú priestorové a prístrojové požiadavky Nariadenia vlády č. 83/2013 o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickými faktormi pri práci s biologickými faktormi patriacimi do 2. kategórie.

Všetky laboratórne činnosti sú vykonávané podľa štandardných pracovných postupov a vykonávajú sa v priestoroch laboratória. Jednotlivé činnosti sa vykonávajú pri dodržiavaní bezpečnosti pri práci a používajú sa osobné ochranné prostriedky.

Pracovníci nesmú , vykonávať samovoľné opravy prístrojov, zmeny na elektrických, plynových a tlakových inštaláciách a nechávať v prevádzke prístroje, aparatúry bez obsluhy.

Po skončení laboratórnej práce a pracovnej doby je každý pracovník na pridelenom pracovisku zodpovedný za kontrolu vypnutia elektrických spotrebičov (s výnimkou tých, ktoré sú v nepretržitej prevádzke – termostaty, chladničky), uzatvorenia prívodu vody.

Laboratóriá sú situované v budove B – teda v rovnakých priestoroch, v akých sa nachádzajú aj teoretické učebne FZ TnUAD. Laboratóriá KLVMZaVZ sú umiestnené v štyroch miestnostiach, z ktorých dve slúžia ako laboratórium, tretia ako technické zázemie a štvrtá ako šatňa personálu.

 

Laboratória pre študentov v študijnom programe Verejné zdravotníctvo sú zabezpečené najmodernejšími pomôckami a prístrojmi pre čo najkvalitnejšiu prípravu na výkon povolania. V laboratóriách sa nachádzajú dva laboratórne stoly a ďalšie pomôcky:

Prenosný spirometer, Merač obsahu oxidu uhoľnatého v dychu, Digitálna váha s telesnou analýzou, Prenosná váha s výškomerom, Alkohol tester, Prístroj na meranie biochemických ukazovateľov, Prístroj na kontrolu dezinfekcie rúk pomocou fluorescenčnej emulzie a UV, Analyzátor moču DocUReader 2 Pro, ph meter s kalibrovanými roztokmi, Digitálny mikroskop DIGISTRAR, Mikroskopy MIC 180, Dewarova nádoba valcová 34 CAL, semikvantitatívny močový analyzátor, Elektrický pipetovací nádstavec, Laboratórne váhy, Centrifúga, Spektrofotometer prenosný, POCT analyzátor  pre stanovenie koncentrácie laktátu v krvi, POCT analyzátor Hemo-control, POCT analyzátor O2, POCT analyzátor pre stanovenie koncentrácie Kreatinínu, Blokový termostat pH meter, Anaeróbna nádoba 2,5 l pre mikrobiológiu, UV lampa 366 nm, Germicídny žiarič PROLUX mobilný, uzavretý, Trepačka laboratórna, Fluorescenčný mikroskop BX 43, Inkubátor CO2, Elektroforéza Mini-vertigel 2, Maxigel Thermo 2, HRM analyzátor, Rotor-Genee, Q Laminárny box s HEPA filtrom, Elisa analyzátor s príslušenstvom Gemini, Analytické váhy, Spirometer, Chladnička, Autokláv ICAN-CLAVE,  Laminárny box s germicídnym žiaričom,  Rotor Gene, Vortex,  Termoblok, mikrovlnná rúra, Centrifúga Helago, Centrifúga LW, Germicídny žiarič, Umývačka, Mikroplatničkový reader Apollo LB 913, Spektrofotometer Shimadzu UV 1280, Varné hniezdo,   Cube analyzátor, DNA/RNA UV – Cleaner box, Vodný kúpeľ, Mini centrifúga, Densilameter, Destilačný prístroj, Mikrobiologický inkubátor Binder.

 

Pomôcky pre výučbu predmetu Prvá pomoc:   simulátor pre nácvik KPR pre dospelého, figurína kojenca pre nácvik KPR, zariadenie na nácvik KPR, resuscitačná figurína na nácvik defibrilácie, interaktívny simulátor EKG, Choking Charlie – model Heimlichovho manévra, automatický externý defibrilátor trenažér.

 

Pre výučbu predmetov Anatómia I., II. a Fyziológia (1. a 2. semester) sú dostupné modely: anatómia ľudského tela – anatomické rysy na fóliách, kostry ľudského tela, simulačný model obézneho človeka, orgány endokrinného systému, CD anatómia Primal Pictures, lebka dospelého človeka, miecha, koža, kvádrový model, kostra 30-týždňového plodu, model svalstva hlavy, SmartMan torzo, vymeniteľné tvárové časti SmartMan torzo, model nastavenia tuhosti hrudníka SmartMan torzo.

 

Simulačné a coworkingové centrum

Pre skvalitnenie a rozšírenie možností výučby a vzdelávania aj počas obdobia on-line vzdelávania Trenčianska univerzita a Fakulta základe na základe získania rozvojového projektu „Zlepšovanie praktických zručností študentov TnUNI prostredníctvom vytvorenia simulačného a coworkingového centra, vybudovala simulačné centrum pre študentov Fakulty zdravotníctva. Súčasťou simulačného centra sú interaktívne výučbové modely na simulácie situácií vyskytujúcich sa v klinickej praxi a ich nácvik v laboratórnych podmienkach.

V simulačnom centre sa nachádzajú pomôcky využiteľné pre viaceré predmety s rôznym zameraním: anatomický model kostry deluxe, kostra ľudského tela,  súprava na simuláciu staroby, model prsníkov na samovyšetrovanie, modle svalovej hmoty, model kolenného kĺbu, EKG- prístroj, podložky s lymfatickými uzlinami, sada ošetrovateľských zranení, model pľúc fajčiara a nefajčiara, okuliare timulujúce účinky drog a alkoholu, simulačný model pervitínových úst, základný simulačný model obézneho človeka, nadstavba simulačný model obézneho človeka, simulátor pre nácvik KPR, resuscitačná figurína pre nácvik defibrilácie.

https://fz.tnuni.sk/index.php?id=353

V simulačnom centre sa vyučujú predmety: Anatómia I., II., Fyziológia, Prvá pomoc, Podpora a výchova k zdraviu, Vyšetrovacie metódy v podpore a výchove ku zdraviu, Ochrana zdravia, Základy ošetrovateľstva I., II., Základy verejného zdravotníctva, Epidemiológia neinfekčných chorôb, Epidemiológia infekčných chorôb, Základy jednotlivých klinických odborov I., II., Základy prevencie, Metodológia v hygiene a epidemiológii, Odborná prax I., II., III.

 

Výučba predmetu Informačné technológie (1. semester):

Počítače na FZ TnUAD sú pripojené na internet (sieťové pripojenie s rýchlosťou 100.0 Mb/s). Na FZ TnUAD sa používa Akademický informačný systém (AIS). AIS je komplexný informačný systém určený predovšetkým na riadenie všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia a podporu riadenia vedy a výskumu VŠ. Študenti fakulty majú voľný prístup k 2 osobným počítačom s pripojením na internet, s programovým vybavením Microsoft Windows. Študenti vo všetkých učebniach majú možnosť používať moderné IKT prostriedky. Všetky učebne a laboratória sú zabezpečené a vybavené modernými informačným technológiami. V každej učebni je fixne inštalovaný dataprojektor, PC ktoré sú používané na výučbu predmetov. Fakulta disponuje multimediálnou technikou, ktorá sa využíva pri prednáškach, prezentáciách, konferenciách, seminároch obhajobách záverečných prác.

 

Učebňa Informačných technológií:

V učebni informačných technológii študenti v rámci predmetu Informačné technológie majú k dispozícii 20 PC a výučba predmetu prebieha s dôrazom na zvýšenie počítačovej gramotnosti, kvalifikovanosti a odbornosti vo využívaní informačno-komunikačných technológií so zameraním sa na strategický význam informačných technológií v správe zdravotníctva. Dôležitou súčasťou výučby v 1. semestri štúdia je schopnosť orientovať sa v Akademickom informačnom systéme univerzity, schopnosť pracovať v programoch Office 365 v aplikácii  MS Teams a v prostredí e-learningu. 

Výstupy vzdelávania predmetu Informačné technológie: informačný list

 

Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

Prístup k študijnej literatúre: 

knižnica TnUAD v Trenčíne

Ďalšie informačné zdroje:

https://elearning.tnuni.sk/,

knižnica FZ 

 

Na fakulte je možnosť zakúpenia si študijnej literatúry pre študentov, ktorú publikovali vedecko-pedagogickí zamestnanci fakulty https://fz.tnuni.sk/index.php?id=217

Knižnica pravidelne realizuje prednášky so zameraním nielen na knižničné služby, ale aj na vyhľadávanie potrebnej literatúry a vyhľadávanie vo vedeckých databázach. Podrobnejšie informácie a vždy nové možnosti sú dostupné na: knižnica TnUAD v Trenčíne 

 

Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

Dištančné vzdelávanie je zabezpečené pomocou MS Teams, ku ktorému majú prístup všetci študenti a zamestnanci Fakulty zdravotníctva TnUAD.  Cez MS Teams sa realizuje výučba. Prebiehajú v tejto podobe prednášky a semináre. V nevyhnutných prípadoch aj cvičenia. Umožňuje to priamu komunikáciu študenta a učiteľa či už pri výučbe alebo aj konzultácii k predmetom alebo záverečnej práci. Testovanie počas semestra alebo v skúškovom období prebieha cez e-learning. Ústne skúšky sa realizujú pripojením v MS Teams. Študijné materiály majú študenti prístupné v elektronickej podobe v MS Teams alebo v e-learningu. Taktiež touto cestou odovzdávajú svoje vypracované zadania a seminárne práce.

 

V prípade prechodu  fakulty z prezenčného štúdia na dištančné vzdelávanie sú študenti informovaní e-mailom prodekankou pre výchovu a vzdelávanie. Konkrétne podmienky si stanovuje učiteľ každého predmetu.

 

E-learning: https://elearning.tnuni.sk/

Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu

Požiadavky zverejnené v sekcii "Uchádzačí" záložka "Prijímacie konanie"

Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania

Informácie o spätnej väzbe sú uverejnené na stránke Rady pre študijný program v sekcii Dokumenty

ŠTÚDIUM