Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve - I. stupeň

Základné údaje o študijnom programe

 

 

Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov: Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, 16502 (denná forma) / 104041 (externá forma)

Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania: I. stupeň 7P, 5A, 655

Miesto/-a uskutočňovania študijného programu:  Študentská 2, 911 50 Trenčín

Typ študijného programu:  profesijne orientovaný; príprava na výkon regulovaného povolania

Udeľovaný akademický titul: Bc.

Forma štúdia:  denná / externá

Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje:  slovenský

 

Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch: 3 akademické roky - denná forma štúdia / 4 akademické roky - externá forma štúdia

Dôležité upozornenie: V súlade so zákonom 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa štandardná dĺžka štúdia pre študentov zapísaných na študijný program v akademickom roku 2023/2024 do  1. roku štúdia v externej forme mení na 3 roky.

 

Dátum zosúladenia študijného programu: RVH: 13.4.2022; MZ SR: 12.8.2022

Dátum ostatnej úpravy študijného programu LVMZDB: 22.6.2022

Dátum ostatnej úpravy študijného programu LVMZEB: 22.03.2023

Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov) vo všetkých 3. ročníkoch študijného programu: 75 - denná forma štúdia 

Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov) vo všetkých 4. ročníkoch študijného programu: 45 - externá forma štúdia

Skutočný počet študentov vo všetkých 3. ročníkoch študijného programu: 31 - denná forma štúdia

Skutočný počet študentov vo všetkých 4. ročníkoch študijného programu: 16 - externá forma štúdia

Plánovaný počet študentov v 1 roku štúdia v akademickom roku: 25 - denná forma štúdia / 15 - externá forma štúdia

Skutočný počet uchádzačov: 31 - denná forma štúdia / 12 - externá forma štúdia

Skutočný počet študentov v prvom roku štúdia: 14 - denná forma štúdia / 6 - externá forma štúdia

 

Profil absolventa a ciele vzdelávania

Absolvent študijného programu Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve je odborne spôsobilý pre samostatný výkon odborných pracovných činností v laboratórnych vyšetrovacích metódach.

 • Disponuje vedomosťami z oblasti biochémie, mikrobiológie, analytickej chémie, hematológie, imunológie, genetiky, molekulovej biológie, biofyziky, fyziológie, anatómie, patológie,  histológie, bioinformatiky a štatistiky.
 • Ovláda biomedicínske disciplíny v rozsahu, ktoré mu umožňujú komplexný a ucelený prehľad o dynamike biometabolických dejov v ľudskom organizme  a súvisiacich adaptačných a patologických mechanizmoch.
 • Využíva znalosti z uvedených oblastí  v syntéze poznatkov, ktorá je nevyhnutná pre spoluprácu s lekármi i ostatnými nelekárskymi odbormi a pre určenie správnej diagnózy a terapie pacienta.
 • Disponuje spôsobilosťou pre vzdelávaciu, výchovnú a výskumnú činnosť, ktoré zodpovedajú obsahu a rozsahu získaného vzdelania.

Absolvent študijného programu Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve disponuje zručnosťami, nutnými pre výkon povolania laborant, ktoré ho oprávňujú pre spôsobilé vykonávanie vyšetrení v oblasti laboratórnych vyšetrovacích metód v klinickej biochémii, mikrobiológii, hematológii, imunológii, toxikológii, cytológii a histológii a predurčujú ho pre špecializačné štúdium v uvedených disciplínach.

 • Aplikuje princípy správnej laboratórnej praxe.
 • Má prehľad o metodologických princípoch laboratórnych vyšetrovacích metód využívaných v rutinnej biomedicínskej diagnostike vrátane základných princípov validácie a verifikácie.
 • Je schopný adaptácie na rutinne využívané automatizované laboratórne systémy a laboratórnu techniku.
 • Ovláda algoritmy výberu vhodného laboratórneho vyšetrenia v syntéze so svojimi poznatkami z predklinických i klinických disciplín
 • Pre samostatné štúdium vedeckých a odborných literárnych zdrojov ako aj pre potreby aktívnej prezentácie výsledkov ovláda znalosti cudzieho jazyka.
 • Ovláda prácu s informačnými a komunikačnými technológiami.
 • Aktívne aplikuje základné požiadavky a princípy certifikačných a akreditačných kritérií medzinárodných noriem určených pre špecifické požiadavky na kvalitu a kompetentnosť medicínskych a skúšobných laboratórií, najmä v profilových disciplínach laboratórnych vyšetrovacích metód v mikrobiológii, biochémii, toxikológii a v laboratórnej technike v nadväznosti na základy hygieny a epidemiológie.
 • Absolvent ovláda etické princípy práce, základné právne legislatívne predpisy ako aj základné bezpečnostné, protipožiarne a hygienické predpisy a nariadenia.

Absolvent študijného programu Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve v bakalárskom stupne vysokoškolského štúdia poskytuje laboratórne činnosti v legislatívne stanovenom rozsahu:

 • Vykonáva laboratórne vyšetrovacie metódy v jednotlivých laboratórnych disciplínach.
 • Je spôsobilý samostatného výkonu i tímovej spolupráce v definovaných oblastiach laboratórnych vyšetrovacích metód.
 • Je kompetentný vykonávať vedeckovýskumné úlohy v oblasti laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve v základnom i aplikovanom výskume.

 Absolvent má všetky predpoklady pre pokračovanie vo vysokoškolskom, špecializačnom i kontinuálnom vzdelávaní.

 

 

Povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený

Absolvent študijného programu Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, I. stupeň, denná forma štúdia je pripravený na výkon povolania zdravotnícky laborant.

Uplatniteľnosť

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu. Uplatnenie absolventov študijného programu VŠ (KAP) za akademický rok 2020/2021 bolo 90,00%.

Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba)

Oblasť hodnotenia

Hodnotenie

Špecifikácia nedostatkov

Opatrenie

Schopnosť samostatne riešiť zadané úlohy

1,10

Zamestnávatelia vyjadrili spokojnosť so samostatnosťou študentov a schopnosťou riešiť zadané úlohy

Pri výučbe klásť neustále dôraz na komplexné chápanie problematiky laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve v širších a interdiscip-linárnych súvislostiach, čo napomáha študentom pri samostatnom rozhodovaní a poskytuje im v riešení zadaných úloh väčšiu istotu správneho rozhodnutia.

 

Zodpovednosť: vyučujúci predmetov

Znalosť základných postupov, metodík a techník potrebných pre plnenie pracovných úloh v praxi

1,10

Zamestnávatelia vyjadrili spokojnosť v oblasti základných postupov, metodík a techník potrebných pre plnenie pracovných úloh v praxi.

Neustále aplikovať vo výučbe najnovšie informácie a trendy v oblasti laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve s dôrazom na nácvik ich praktických rutinných zručností, ktoré sú nevyhnutným predpokladom pre zaradenie študenta do procesu laboratórnej diagnostiky. Uvedené informácie aplikovať najmä v predprípravných predmetoch praktickej výučby: Laboratórna technika I, II a III.

 

Zodpovednosť: vyučujúci predmetov

Komunikačné a IT zručnosti potrebné pre plnenie praktických úloh.

Komunikácia v cudzom jazyku (písomne aj ústne)

1,00

Zamestnávatelia neuviedli závažné nedostatky.

Stimulovať zručnosti študentov pri ovládaní práce s IKT, s ktorou sa stretnú v rámci klinickej praxe, ktorá však nie je posudzovaná ako samostatná doména hodnotenia. V rámci výkonu predmetu klinickej praxe klásť dôraz na tímovú komunikáciu a riešenie nezhodných situácií najmä v prípade príjmu biologického materiálu.

 

Zodpovednosť: mentori praktickej výučby

Schopnosť učiť sa nové postupy, metodiky a techniky

1,10

Zamestnávatelia neuviedli závažné nedostatky

Podporovať schopnosti a zručnosti študentov ďalej sa vzdelávať, viesť ich k sústavnému vzdelávaniu, a sledovaniu najnovších trendov v študovanom odbore najmä v predmetoch: Mikrobiológia, Hematológia, Patológia, Biochémia, Analytická chémia vrátane ich komplementárnych cvičebných predmetov.

 

Zodpovednosť: vyučujúci predmetov

Tvorivý prístup študenta pri riešení úloh v praxi vrátane efektívneho používania metodických postupov.

1,00

Zamestnávatelia vyjadrili spokojnosť s prístupom študentov pri riešení úloh v praxi vrátane efektívneho používania metodických postupov

Podporovať aktivitu a tvorivosť študentov a ich zapájanie sa do riešenia úloh v praxi s využívaním spätnej väzby, najmä v predmetoch: Laboratórna prax III a Laboratórna prax IV, ktoré študenti absolvujú už s nadobudnutými primárnymi praktickými skúsenosťami i teoretickými vedomosťami a majú reálny predpoklad pre tvorivý prístup k práci.

 

Zodpovednosť: vyučujúci predmetov

Schopnosť prezentácie myšlienok a výsledkov aktivít.

1,10

Zamestnávatelia vyjadrili spokojnosť s úrovňou študentov

Podporovať schopnosti študentov obhajovať argumenty pri riešení úloh v praxi, rozvíjať komunikačné zručnosti a zodpovedne sa rozhodovať, najmä v predmetoch: Aplikovaný výskum I. a II.

 

Zodpovednosť: vyučujúci predmetov

Schopnosť spolupráce s pracovníkmi oddelenia/kliniky.

1,20

Zamestnávatelia neuviedli závažné nedostatky

Podporovať a zlepšovať schopnosti študentov v tímovej  spolupráci, najmä v predmetoch: Základy etiky, Psychológia a profesijná komunikácia a Základy manažmentu.

 

Zodpovednosť: vyučujúci predmetov

Priemer

1,10

 

 

 

Študijný plán

Študijný plán je zverejnený na stránke pre študentov

Informačné listy predmetov študijného programu

Informačné listy sú prístupné prostredníctvom systému AiS2 a sú tiež zverejnené na odkaze InfoListyLVMZDB a InfoListyLVMZEB (3r.štúdium) /InfoListyLVMZEB (4r.štúdium)

Témy záverečných prác študijného programu

Aktuálny harmonogram akademického roka

Harmonogram štúdia je zverejnený na stránke pre študentov

Personálne zabezpečenie študijného programu

Osoby zodpovedné za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:

 • doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc., MPH
 • doc. MUDr. Ján Bielik, CSc.
 • PhDr. Katarína Kašlíková, PhD., MPH

Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety:

 • doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc., MPH
 • doc. MUDr. Ján Bielik, CSc.
 • PhDr. Katarína Kašlíková, PhD., MPH
 • prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD., MPH
 • doc. RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD., MPH
 • RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH

Zoznam učiteľov študijného programu: 

 • Mgr. Patrik Beňovič
 • doc. MUDr. Ján Bielik, CSc.
 • PhDr. Soňa Bučková
 • RNDr. Branislav Cich
 • doc. PaedDr. Tetiana Dereka, PhD.
 • PhDr. Pavel Grabczak, PhD.
 • Ing. Viera Hollá, MPH
 • doc. PhDr. Viera Hulková, PhD., MPH
 • PhDr. Katarína Kašlíková, PhD., MPH
 • MVDr. Henrieta Kocianová
 • MUDr. Iveta Kopecká, PhD.
 • doc. RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD., MPH
 • PaedDr. Eva Králová, PhD.
 • MUDr. Alena Látalová
 • RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH
 • Ing. Jana Mierna
 • Ing. Jana Netriová, PhD., MPH
 • prof. MUDr. Vladimír Oleár, CSc. 
 • prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD., MPH
 • RNDr. Zuzana Oravcová
 • RNDr. Mária Poláková, PhD.
 • PaedDr. Dana Riečická, PhD.
 • doc. ThDr. Juraj Sedláček, PhD.
 • doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc., MPH
 • Ing. Jana Strigačová, PhD.
 • PhDr. Darina Šimovcová, PhD.
 • PhDr. Elena Štefíková, MPH
 • prof. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH
 • MUDr. Rastislav Zigo

 

Podrobnejšie informácie o zamestnancoch:

 

Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu:

 • zástupca študentov: Lucia Bačková

 

Ďalšie kontakty:

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu

 

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora

Učebne pre študijný program LVMZ – teoretická výučba

Fakultná budova B (FZ)

Miestnosť

Typ

Kapacita

BA 101

Aula

230

BS 017

Odborná učebňa PRP, Bazálnej stimulácie

20

BS 224

Seminárna miestnosť

80

BS 230

Seminárna miestnosť

25

BS 227

Seminárna miestnosť

40

BS 422

PC učebňa

20

BS 426

Seminárna miestnosť

20

Fakultná budova C (FSEV)

CP 205

Seminárna miestnosť

60

CS 202

Seminárna miestnosť

40

CS 203

Seminárna miestnosť

30

CS 304

Seminárna miestnosť

30

 

Učebne, kde sa realizuje výuka formou prednášok alebo seminárov sú vybavené štandardne: stoly pre študentov, stoličky, počítač, dataprojektor, plátno.

Laboratóriá  pre študijný program Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve sú vybavené najmodernejšími pomôckami pre výučbu a prípravu študentov na klinickú prax v laboratóriách zdravotníckych zariadení.

 

Laboratórium mikrobiológie a biochémie ako aj Laboratórium základov laboratórnej techniky a analytickej chémie sú určené na praktickú výuku predmetov (laboratórne cvičenia) podľa aktuálneho študijného plánu. Personálne a obsahové zabezpečenie predmetov sa riadi podľa platných informačných listov predmetov pre daný akademický rok. Laboratórne cvičenia môžu viesť iba kvalifikovaní pracovníci s príslušným vzdelaním, ktorí  ovládajú laboratórne postupy i metódy. Obe laboratóriá sa využívajú aj pre vedeckú činnosť Katedry laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve a verejného zdravotníctva FZ TnUAD. Laboratóriá FZ TnUAD spĺňajú priestorové a prístrojové požiadavky Nariadenia vlády č. 83/2013 o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickými faktormi pri práci s biologickými faktormi patriacimi do 2. kategórie. Všetky laboratórne činnosti sú vykonávané podľa  pracovných postupov a  vykonávajú sa v priestoroch laboratória. Jednotlivé činnosti sa vykonávajú pri dodržiavaní bezpečnosti pri práci a používajú sa osobné ochranné prostriedky. Pracovníci nesmú , vykonávať samovoľné opravy prístrojov, zmeny na elektrických, plynových a tlakových inštaláciách a nechávať v prevádzke prístroje, aparatúry bez obsluhy. Po skončení laboratórnej práce a pracovnej doby je každý pracovník na pridelenom pracovisku zodpovedný za kontrolu vypnutia elektrických spotrebičov (s výnimkou tých, ktoré sú v nepretržitej prevádzke – termostaty, chladničky), uzatvorenia prívodu vody.

 

Laboratóriá pre študentov v študijnom programe Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve sú zabezpečené najmodernejšími pomôckami a prístrojmi pre čo najkvalitnejšiu prípravu na výkon povolania. Laboratóriá sú situované v budove B – teda v rovnakých priestoroch, v akých sa nachádzajú aj teoretické učebne FZ TnUAD. Laboratóriá KLVMZaVZ sú umiestnené v štyroch miestnostiach, z ktorých dve slúžia ako laboratórium, tretia ako technické zázemie a štvrtá ako šatňa personálu. Pracovisko disponuje:

Prenosný spirometer, Merač obsahu oxidu uhoľnatého v dychu, Digitálna váha s telesnou analýzou, Prenosná váha s výškomerom, Alkohol tester, Prístroj na meranie biochemických ukazovateľov, Prístroj na kontrolu dezinfekcie rúk pomocou fluorescenčnej emulzie a UV, Analyzátor moču DocUReader 2 Pro, Ph meter s kalibrovanými roztokmi, Digitálny mikroskop DIGISTRAR, Mikroskopy MIC 180, Dewarova nádoba valcová 34 CAL, Dewarova nádoba valcová 34 CAL, Semikvantitatívny močový analyzátor, Elektrický pipetovací nádstavec, Laboratórne váhy, Centrifúga, Spektrofotometer, POCT analyzátor  pre stanovenie koncentrácie laktátu v krvi, POCT analyzátor Hemo-control, POCT analyzátor O2, POCT analyzátor pre stanovenie koncentrácie Kreatinínu, Blokový termostat pH meter na meranie pokožky, Anaeróbna nádoba 2,5 l pre mikrobiológiu, UV lampa 366 nm, Germicídny žiarič PROLUX mobilný, uzavretý, Trepačka laboratórna, Fluorescenčný mikroskop BX 43, Inkubátor CO2, Elektroforéza Mini-vertigel 2, Maxigel Thermo 2, HRM analyzátor, Rotor-Genee, Q Laminárny box s HEPA filtrom, Elisa analyzátor s príslušenstvom Gemini, Analytické váhy, citlivosť 0,1 mg Spirometer, Chladnička, Termostat Binder, Autokláv ICAN-CLAVE, Laminárny box, Laminárny box – germicídny žiarič, Mikroskop fluorescenčný, ELISA  analyzátor, Rotor Gene, DocUReader 2 Pro Fotometer, Vortex Predanalytické váhy Termoblok Mikrovlnka Centrifúga Helago, Centrifúga LW, Germicídny žiarič **,  Umývačka + zariadenie, Mikroplatničkový reader Apollo LB 913, Elektroforéza Hemo-Control , Spektrofotometer Shimadzu UV 1280, Varné hniezdo,  Elektrická pištoľ, Cube analyzátor DNA/RNA UV – Cleaner box , Vodný kúpeľ, Mini centrifúga, Densilameter, Destilačný prístroj, Mikrobiologický inkubátor Binder.

Všetky pravidlá a podmienky práce v laboratóriách sú definované v Prevádzkovom poriadku FZ TnUAD a v Prevádzkovom poriadku laboratórií FZ TnUAD. Prevádzkový poriadok FZ TnUAD je k dispozícii u tajomníka FZ TnUAD. Prevádzkový poriadok laboratórií FZ TnUAD je k dispozícii v laboratóriách KLVMZaVZ.

 

Pomôcky pre výučbu predmetu Prvá pomoc:   simulátor pre nácvik KPR pre dospelého, figurína kojenca pre nácvik KPR, zariadenie na nácvik KPR, resuscitačná figurína na nácvik defibrilácie, interaktívny simulátor EKG, Choking Charlie – model Heimlichovho manévra, automatický externý defibrilátor trenažér.

 

Pre výučbu predmetov Anatómia a fyziológia (1. a 2. semester) sú dostupné modely: anatómia ľudského tela – anatomické rysy na fóliách, kostry ľudského tela, simulačný model obézneho človeka, orgány endokrinného systému, CD anatómia Primal Pictures, lebka dospelého človeka, miecha, koža, kvádrový model, kostra 30-týždňového plodu, model svalstva hlavy, SmartMan torzo, vymeniteľné tvárové časti SmartMan torzo, model nastavenia tuhosti hrudníka SmartMan torzo.

 

Pre skvalitnenie a rozšírenie možností výučby a vzdelávania aj počas obdobia on-line vzdelávania Trenčianska univerzita a Fakulta zdravotníctva na základe získania rozvojového projektu „Zlepšovanie praktických zručností študentov TnUNI prostredníctvom vytvorenia simulačného a coworkingového centra, vybudovala simulačné centrum pre študentov Fakulty zdravotníctva. Súčasťou simulačného centra sú interaktívne výučbové modely na simulácie situácií vyskytujúcich sa v klinickej praxi a ich nácvik v laboratórnych podmienkach.

Súčasťou simulačného centra sú interaktívne výučbové modely na simulácie situácií vyskytujúcich sa v klinickej praxi a ich nácvik v laboratórnych podmienkach.

V simulačnom centre sa nachádzajú pomôcky využiteľné pre viaceré predmety s rôznym zameraním: anatomický model kostry deluxe, kostra ľudského tela,  súprava na simuláciu staroby, model prsníkov na samovyšetrovanie, model svalovej hmoty, model kolenného kĺbu, EKG- prístroj, podložky s lymfatickými uzlinami, sada ošetrovateľských zranení, model pľúc fajčiara a nefajčiara, okuliare stimulujúce účinky drog a alkoholu, simulačný model pervitínových úst, základný simulačný model obézneho človeka, nadstavba simulačný model obézneho človeka, simulátor pre nácvik KPR, resuscitačná figurína pre nácvik defibrilácie.

https://fz.tnuni.sk/index.php?id=353

 

V simulačnom centre sa vyučujú predmety: Anatómia, Fyziológia, Prvá pomoc, Laboratórna prax, Biochémia, Vyšetrovacie metódy v biochémii, Klinická propedeutika pre LVMZ, Hematológia, Vyšetrovacie metódy v hematológii a transfuziológii, Základy hygieny,

Výučba predmetu Informačné technológie (1. semester):

Počítače na FZ TnUAD sú pripojené na internet (sieťové pripojenie s rýchlosťou 100.0 Mb/s). Na FZ TnUAD sa používa Akademický informačný systém (AIS). AIS je komplexný informačný systém určený predovšetkým na riadenie všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia a podporu riadenia vedy a výskumu VŠ. Študenti fakulty majú voľný prístup k 2 osobným počítačom s pripojením na internet, s programovým vybavením Microsoft Windows. Študenti vo všetkých učebniach majú možnosť používať moderné IKT prostriedky. Všetky učebne a laboratória sú zabezpečené a vybavené modernými informačným technológiami. V každej učebni je fixne inštalovaný dataprojektor, PC ktoré sú používané na výučbu predmetov. Fakulta disponuje multimediálnou technikou, ktorá sa využíva pri prednáškach, prezentáciách, konferenciách, seminároch obhajobách záverečných prác.

Učebňa Informačných technológii:

V učebni informačných technológii študenti v rámci predmetu Informačné technológie majú k dispozícii 20 PC a výučba predmetu prebieha s dôrazom na zvýšenie počítačovej gramotnosti, kvalifikovanosti a odbornosti vo využívaní informačno-komunikačných technológií so zameraním sa na strategický význam informačných technológií v správe zdravotníctva. Dôležitou súčasťou výučby v 1. semestri štúdia je schopnosť orientovať sa v Akademickom informačnom systéme univerzity, schopnosť pracovať v programoch Office 365 v aplikácii  MS-Teams  a prostredí e-learningu. 

Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

 

Prístup k študijnej literatúre: 

 Na Fakulte zdravotníctva majú študenti možnosť si kúpiť  študijnú literatúru, ktorú publikovali vedecko-pedagogickí zamestnanci fakulty (https://fz.tnuni.sk/index.php?id=217).

 

Knižnica pravidelne realizuje prednášky so zameraním nielen na knižničné služby, ale aj na vyhľadávanie potrebnej literatúry a vyhľadávanie vo vedeckých databázach. Podrobnejšie informácie a vždy nové možnosti sú dostupné na:

 http://kniznica.tnuni.sk/index.php?id=aktuality&no_cache=1

 

Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

Dištančné vzdelávanie je zabezpečené pomocou MS Teams, ku ktorému majú prístup všetci študenti a zamestnanci Fakulty zdravotníctva TnUAD. Cez MS-Teams sa realizuje výučba. Prebiehajú v tejto podobe prednášky a semináre. V nevyhnutných prípadoch aj cvičenia. Umožňuje to priamu komunikácia študenta a učiteľa či už pri výučbe alebo aj konzultácii k predmetom alebo záverečnej práci. Testovanie počas semestra alebo v skúškovom období prebieha cez e-learning. Ústne skúšky sa realizujú pripojením v MS-Teamse. Študijné materiály majú študenti prístupné v elektronickej podobe v MS Teamse alebo v e-learningu. Taktiež touto cestou odovzdávajú svoje vypracované zadania, seminárne práce

 

V prípade prechodu  fakulty z prezenčného štúdia na dištančné vzdelávanie sú študenti informovaní e-mailom prodekankou pre výchovu a vzdelávanie. Konkrétne podmienky si stanovuje učiteľ každého predmetu.

E-learning: https://elearning.tnuni.sk/

MS-Teams: https://fz.tnuni.sk/index.php?id=314

 

 

Fotodokumentáciu môžete nájsť  na stránke fakulty

Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu

Požiadavky zverejnené v sekcii "Uchádzačí" záložka "Prijímacie konanie"

Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania

Informácie o spätnej väzbe sú uverejnené na stránke Rady pre študijný program v sekcii Dokumenty

ŠTÚDIUM