Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Prijímacie konanie

Termín podania prihlášky:                1. kolo: 30. apríl 2023

                                                           2. kolo: 18. júl 2023*

                                                          

Termín prijímacieho konania:            1. kolo: 19. – 23. jún 2023

2. kolo: 23. august 2023*

 

* 2. kolo prijímacích skúšok sa bude konať v prípade, že po prvom kole nebude prijatý plánovaný počet uchádzačov

 

Náhradný termín prijímacej skúšky:        26. jún 2023

(O náhradný termín prijímacej skúšky môže uchádzač požiadať písomne zo zdravotných, osobných a iných dôvodov. Tento termín je určený iba pre uchádzačov, ktorí si podali prihlášku v riadnom termíne, t. j. do 30. apríla 2023, nemohli sa dostaviť na prijímaciu skúšku v dňoch 19. – 23. júna 2023 a písomne o náhradný termín požiadali).

 

 

Poplatok za prijímacie konanie

Opens internal link in current windowPotrebné doklady na prijatie

Opens internal link in current windowKritériá prijatia

Kontakt na študijné oddelenie

Ročné školné

Denná forma štúdia - bezplatná.

Prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a súbežné štúdium – 600 Eur

Externá forma štúdia - I. stupeň - 690 Eur

Informácie pre uchádzačov zo zahraničia / Information for applicants from abroad

 

Podmienky prijatia sú totožné s podmienkami prijatia študentov SR.

Uchádzač, ktorý ukončil stredoškolské štúdium v zahraničí (okrem dokladov získaných v Českej republike), predloží okrem povinných príloh originál alebo overenú kópiu rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní, ktoré vydá uchádzačovi regionálny úrad školskej správy. Toto rozhodnutie predloží uchádzač pri prijímacej skúške.

 

Informácie pre uchádzačov zo zahraničia / Information for applicants from abroad

Informácie o študijnom programe

Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve je odbor zameraný na laboratórne metódy hlavne v indikačnej preanalytickej a v interpretačnej fáze vyšetrenia, na metódy používané v analytickej fáze laboratórneho vyšetrenia, na bezpečnostné opatrenia a ochranu práce s biologickým materiálom na klinických pracoviskách, v laboratóriách, na poznatky o testovaní pri lôžku pacienta a self-monitoringu, praktické znalosti práce s analyzátormi, prístrojmi využívanými v self-monitoringu.

Profil absolventa

Absolvent bakalárskeho študijného programu Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve je odborne spôsobilý pre samostatný výkon odborných pracovných činností v laboratórnych vyšetrovacích metódach, disponuje zručnosťami, nutnými pre výkon povolania laborant, ktoré ho oprávňujú pre spôsobilé vykonávanie vyšetrení v oblasti laboratórnych vyšetrovacích metód v klinickej biochémii, mikrobiológii, hematológii, imunológii, toxikológii, cytológii a histológii a predurčujú ho pre špecializačné štúdium v uvedených disciplínach a poskytuje laboratórne činnosti v legislatívne stanovenom rozsahu.

Absolvent má všetky predpoklady pre pokračovanie vo vysokoškolskom, špecializačnom i kontinuálnom vzdelávaní.

Viac na Opens external link in new windowZákladné údaje o študijnom programe

Uplatnenie absolventov

 

Absolvent bakalárskeho študijného programu Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve spĺňa odbornú spôsobilosť na výkon povolania zdravotnícky laborant.

Môže nájsť široké uplatnenie v zdravotníctve na oddeleniach klinickej biochémie, mikrobiológie, farmakológie, patológie (cytológie), hematológie, genetiky, toxikológie, imunológie, alergológie a pod. Pracovať môže aj v laboratóriách hygienickej služby ako aj vo vedeckých laboratóriách.

Možnosti pre študentov

 • Uplatniteľnosť absolventov vo svojom odbore.
 • Možnosť sa vzdelávať v Centre hyperbarickej oxygenoterapie aj na klinických pracoviskách.
 • Erasmus+, odborné stáže v rámci Erasmus+.
 • Mimokurikulárne aktivity - študentská kvapka krvi, Dar života, Deň narcisov, účasť na odborných a vedeckých  podujatiach.
 • Odborné exkurzie, praxe a stáže.
 • Postupné využívanie E-learningu vo výučbe.
 • Individuálny prístup k študentom pri riešení problémov.
 • Bohaté a unikátne technické zázemie pre štúdium, vedu a výskum.

Štúdium v zahraničí Erasmus+

Program Erasmus+ sa zameriava na zvyšovanie kvality vzdelávania a podporu európskej dimenzie vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom medzinárodnej spolupráce univerzít, podporuje európsku mobilitu a zlepšuje transparentnosť a úplné uznávanie štúdia a kvalifikácie v krajinách EÚ.

ERASMUS+ poskytuje študentom (vrátane doktorandov) - okrem študentov 1. ročníka - príležitosť absolvovať študijný pobyt v dĺžke 3-12 mesiacov na vysokých školách v krajinách EÚ na základe bilaterálnej dohody. Granty na študijné pobyty prideľujú študentom priamo vysoké školy.

Partnerské univerzity:

 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií - mobilita študentov študijných odborov: ošetrovateľstvo, fyzioterapia
 • Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd -mobilita študentov študijných odborov: ošetrovateľstvo, fyzioterapia
 • Univerzita Karlova v Praze, Fakulta telesnej výchovy a športu - mobilita študentov študijných odborov: fyzioterapia
 • České vysoké učení v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství - mobilita študentov študijných odborov: fyzioterapia
 • Széchenyi István University - mobilita študentov študijných odborov: ošetrovateľstvo
 • Alma Mater Studiorum – Universitá di Bologna - mobilita študentov študijných odborov: fyzioterapia
 • Instituto Politecnico de Braganca - mobilita študentov študijných odborov: ošetrovateľstvo
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy - mobilita študentov študijných odborov: ošetrovateľstvo, fyzioterapia, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Informácie o fakulte

Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne  vznikla v roku 2007 transformáciou z Ústavu zdravotníctva a ošetrovateľstva, ktorý bol založený v roku 2004. V súčasnosti poskytuje štúdium v akreditovaných študijných programoch I. a II. stupňa.  Fakulta má akreditované aj špecializačné štúdiá v zdravotníckom povolaní „sestra“ a má priznanú spôsobilosť pre rigorózne konanie v študijnom programe Ošetrovateľstvo.

Fakulta zdravotníctva má päť katedier: Katedru ošetrovateľstva, Katedru laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve, Katedru klinických, teoretických a špeciálnych disciplín, Katedru telesnej výchovy a športu, Katedru fyzioterapie. Výučbovými základňami pre prax je najmä Fakultná nemocnica Trenčín, RÚVZ so sídlom v Trenčíne a ďalších,  viac ako 30 zdravotníckych zariadení.

Fakulta sa vo svojej vedecko-výskumnej činnosti profiluje najmä do oblastí svojich študijných odborov, s dôrazom na komplexný multidisciplinárny prístup. Pre zvýšenie efektivity výskumu, vzájomnej spolupráce a kvality výsledných publikačných výstupov boli zriadené centrá: Centrum hyperbarickej oxygenoterapie, Centrum pre výskum kvality života, Centrum pre výskum a aplikáciu ošetrovateľských techník a postupov do praxe.