Ošetrovateľstvo - II. stupeň

Základné údaje o študijnom programe


Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov:  Ošetrovateľstvo, 12073

Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania: II. stupeň 8T, 5A, 767

Miesto/-a uskutočňovania študijného programu:  Študentská 2, 911 50 Trenčín

Názov a číslo študijného odboru, ISCED-F kódy odboru: 0913

Typ študijného programu:  akademicky orientovaný 

Udeľovaný akademický titul: Mgr.

Forma štúdia:  denná

Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje:  slovenský

Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch: 2. akademické roky

Dátum zosúladenia študijného programu: RVH: 13.4.2022; MZ SR: 12.8.2022

Dátum ostatného periodického hodnotenia študijného programu: 17.04.2024

Dátum ostatnej úpravy študijného programu: 17.4.2024

Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov) v 2. ročníkoch študijného programu: 80

Skutočný počet študentov vo všetkých 2. ročníkoch študijného programu: 98

Plánovaný počet študentov v 1. roku štúdia: 40

Skutočný počet uchádzačov: 55

Skutočný počet študentov v prvom roku štúdia: 41

Profil absolventa a ciele vzdelávania

Absolvent 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe Ošetrovateľstvo má komplexné vedomosti integrujúce poznatky z ošetrovateľstva, výskumu, pedagogiky a manažmentu:

 • Má vedomosti o najnovších trendoch v poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti.
 • Definuje a charakterizuje pojmy kvalita života, zdravotná gramotnosť, emočná inteligencia.
 • Pozná legislatívne rámce a právne dokumenty súvisiace s reguláciou a výkonom povolania sestra.
 • Má prehľad o nových konceptuálnych modeloch poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti.
 • Pozná a rešpektuje etnické,  kultúrne hodnoty, názory a praktiky spojené s udržiavaním zdravia u pacientov z vybraných kultúr.
 • Má vedomosti o riadiacich procesoch v zdravotníctve a v ošetrovateľstve na mikro a makroúrovni, manažmente kvality, financovaní zdravotníctva a zdravotnom poistení. Pozná legislatívny rámec manažmentu v ošetrovateľstve, ľudských zdrojov v ošetrovateľstve, bezpečnosti zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti, ošetrovateľstva v zdraví pri práci.
 • Absolvent aktívne používa pojmy v oblasti pedagogiky a didaktiky. Ovláda zásady, metódy, formy a prostriedky edukácie v ošetrovateľstve.

Absolvent 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe Ošetrovateľstvo má zručnosti s využitím ktorých:

 • Používa konceptuálne modely vo fázach posúdenia a plánovania ošetrovateľského procesu, je schopný kriticky a holisticky zhodnotiť potreby jednotlivca, rodiny i komunity.
 • Do ošetrovateľskej aplikuje aktuálne trendy a poznatky založené na vedeckých dôkazoch. Navrhuje, tvorí a implementuje ošetrovateľské štandardy.
 • Dokáže samostatne vyhľadať, spracovať a analyzovať informácie o zdravotných a ošetrovateľských problémoch pacientov z rôznych kultúr.
 • Identifikuje, formuluje a analyzuje problémy vyskytujúce sa v ošetrovateľskej praxi tak, aby na ich vyriešenie mohli byť použité vedecké metódy.
 • Kreuje výskumné zámery, zberá empirické dáta, analyzuje a interpretuje výsledky výskumu.
 • Je schopný aplikovať závery výskumných aktivít do ošetrovateľskej praxe s cieľom zvyšovania jej kvality.
 • Prezentuje výsledky výskumu na odborných a vedeckých podujatiach, tvorí odborné a vedecké texty a publikuje ich v domácich a zahraničných periodikách.
 • Využíva pri výkone svojej profesie poznatky z manažérskej  teórie a praxe so zreteľom na špecifiká manažmentu v ošetrovateľstve.
 • Navrhuje projektové zámery a využíva grantové schémy.

Absolvent 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe Ošetrovateľstvo:

 • Poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť jednotlivcom, rodine a komunite v zdraví aj v chorobe a tým prispieva k udržaniu zdravia, uzdraveniu alebo dôstojnému umieraniu.
 • Preukazuje adekvátne kultúrne kompetencie.
 • Vykonáva pozíciu lídra výskumného tímu, ktorý napomáha v implikácii výskumných poznatkov do ošetrovateľskej praxe.
 • Iniciuje a realizuje proces zmeny v riadení ošetrovateľstva. Využíva kľúčové manažérske zručnosti na všetkých stupňoch riadenia. Aplikuje a riadi činnosti súvisiace so získavaním uchádzačov o zamestnanie, odmeňovaním, ukončením pracovného pomeru a ďalšími personálnymi procesmi, činnosti súvisiace s manažmentom nežiadúcich udalostí a rizík pri poskytovaní zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti.
 • Navrhuje a realizuje edukačný proces u pacientov zameraný na získanie nových vedomostí a zručností potrebných na prinavrátenie zdravia, udržiavanie kvality života pacienta a zlepšenie úrovne zdravotnej gramotnosti.
 • Pôsobí v oblasti profesionálnej prípravy sestier. Cielene a adekvátne využíva formy, metódy a prostriedky vo vzdelávacom procese v podmienkach klinickej praxe a zdravotníckeho školstva. Používa pedagogickú dokumentáciu. Samostatne vedie cvičenia vo vybraných predmetoch v študijnom programe Ošetrovateľstvo v bakalárskom stupni štúdia s využívaním didaktických zásad.

 

 

Povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený

Absolvent študijného programu Ošetrovateľstvo, II. stupeň, denná forma štúdia sestra s kompetenciami manažéra, mentora, edukátora, výskumníka.

Uplatniteľnosť

Uplatnenie absolventov študijného programu ošetrovateľstvo v bakalárskom stupni  VŠ vzdelávania (KAP) za akademický rok 2020/2021 bolo 100,00 %.

 

Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba)

 

Oblasť hodnotenia

Hodnotenie

Špecifikácia nedostatkov

Opatrenie/Zodpovednosť

Schopnosť samostatne riešiť zadané úlohy

1,00

Zamestnávatelia vyjadrili spokojnosť so samostatnosťou študentov a schopnosťou riešiť zadané úlohy.

Udržiavať/naďalej rozvíjať schopnosti študentov samostatne vykonávať intervencie v rámci kompetencií absolventa príslušného študijného programu; zaujať kritický postoj k vlastným riešeniam; byť schopný sebareflexie umožňujúcej ďalší profesionálny rozvoj.

Zodpovednosť: vyučujúci predmetov

Znalosť základných postupov, metodík a techník potrebných pre plnenie pracovných úloh v praxi

1,00

Zamestnávatelia vyjadrili spokojnosť s ovládaním základných postupov, metodík a techník potrebných pre plnenie pracovných úloh v praxi.

Udržiavať kvalitu vzdelávania s dôrazom na nácvik praktických zručností a podporu schopností študentov použiť vedomosti a zručnosti pri riešení problémovo zadaných úloh, a následné použitie pri plnení pracovných úloh v klinickej praxi, najmä v predmetoch: Pediatria a ošetrovateľstvo, Hyperbarická oxygenoterapia a manažment chronických rán, Vnútorné lekárstvo a ošetrovateľstvo, Psychiatria a ošetrovateľstvo, Pedagogika v ošetrovateľstve I., II., Bezpečnosť zdravotnej starostlivosti, Klinická prax I. – IV.  

Zodpovednosť: vyučujúci predmetov

Komunikačné a IT zručnosti potrebné pre plnenie praktických úloh.

Komunikácia v cudzom jazyku (písomne aj ústne)

Nehodnotené

 

Vzhľadom na špecifiká klinickej praxe v nelekárskych študijných programoch sa uvedené kritériá nedajú hodnotiť

Schopnosť učiť sa nové postupy, metodiky a techniky

1,00

Zamestnávatelia vyjadrili spokojnosť so schopnosťou a ochotou  študentov učiť sa novým postupom v ošetrovateľskej praxi, metodikám a pracovať podľa štandardov.

Podporovať schopnosti a zručnosti študentov ďalej sa vzdelávať, najmä v predmetoch: Prax založená na dôkazoch, Trendy v ošetrovateľstve, Transkultúrne ošetrovateľstvo I., II., Vedecká práca v ošetrovateľstve I., II., Klinická prax I. - IV., Mentoring v ošetrovateľstve I., II.

Zodpovednosť: vyučujúci predmetov

Tvorivý prístup študenta pri riešení úloh v praxi vrátane efektívneho používania metodických postupov.

1,00

Zamestnávatelia kladne hodnotia  aktívny prístup študentov k riešeniu úloh v praxi vrátane efektívneho používania metodických postupov.

Podporovať aktivitu a tvorivosť študentov a ich zapájanie sa do riešenia úloh v praxi, najmä v predmetoch:

Trendy v ošetrovateľstve, Zdravotné poistenie, Manažment v ošetrovateľstve I., II., Projektový manažment, Ekonomika v zdravotníctve.

Zodpovednosť: vyučujúci predmetov

Schopnosť prezentácie myšlienok a výsledkov aktivít.

1,00

Zamestnávatelia vyjadrili spokojnosť s úrovňou študentov prezentovať vlastné myšlienky, závery vlastných úsudkov a obhájiť si realizované činnosti.

Podporovať schopnosti študentov obhajovať argumenty pri riešení úloh v praxi a eticky zodpovedne sa rozhodovať, najmä v predmetoch: Prax založená na dôkazoch,

Manažment v ošetrovateľstve I., II.,  Vedecká práca v ošetrovateľstve I., II.

Mentoring v ošetrovateľstve I., II.

Zodpovednosť: vyučujúci predmetov

Schopnosť spolupráce s pracovníkmi oddelenia/kliniky.

1,00

Zamestnávatelia neuviedli žiadne nedostatky, študenti ošetrovateľstva v 2. stupni VŠ vzdelávania sú schopní byť súčasťou pracovných tímov s adekvátnou komunikáciou vo vzťahu k pracovníkom daného zariadenia a taktiež k pacientom.

Podporovať a naďalej zlepšovať schopnosti študentov ako členov  tímovej interdisciplinárnej spolupráce, najmä v predmetoch:

Manažment v ošetrovateľstve I., II., Klinická prax I. – IV., Mentoring v ošetrovateľstve I., II.

Zodpovednosť: vyučujúci predmetov

Priemer

1,00

 

 

 

 

Študijný plán

Študijný plán je zverejnený na stránke pre študentov

Informačné listy predmetov študijného programu

Informačné listy sú prístupné prostredníctvom systému AiS2 a sú tiež zverejnené na odkaze InfoListyOSETDM

Témy záverečných prác študijného programu

Aktuálny harmonogram akademického roka

Harmonogram štúdia je zverejnený na stránke pre študentov

Personálne zabezpečenie študijného programu

Osoby zodpovedné za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:

 • doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD.
 • doc. PhDr. Viera Hulková, PhD., MPH
 • doc. PhDr. Iveta Matišáková, PhD.
 • prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD., MPH
 • PhDr. Nikoleta Poliaková, PhD.

Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety:

 • PhDr. Michaela Bobkowska, PhD.
 • doc. PhDr. Viera Hulková, PhD., MPH
 • doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD.
 • doc. PhDr. Iveta Matišáková, PhD.
 • prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD., MPH
 • PhDr. Nikoleta Poliaková, PhD.

Zoznam učiteľov študijného programu: 

 • JUDr. Martin Adamička, PhD.
 • PhDr. Michaela Bobkowska, PhD.
 • doc. MUDr. Ján Bielik, CSc.
 • PhDr. Tomáš Divéky, PhD.
 • Mgr. Lenka Dunajová – Družkovská
 • PhDr. Katarína Gerlichová, PhD.
 • doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
 • RNDr. Mária Hrušková, PhD., MPH
 • doc. PhDr. Viera Hulková, PhD., MPH
 • doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD.
 • PhDr. Katarína Kačalová, PhD.
 • doc. RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD., MPH
 • PhDr. Anna Litvínová, PhD.
 • doc. PhDr. Iveta Matišáková, PhD.
 • RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH
 • PhDr. Zuzana Micháliková
 • MUDr. Branislav Moťovský, PhD.
 • prof. MUDr. Vladimír Oleár, CSc.
 • prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD., MPH
 • PhDr. Nikoleta Poliaková, PhD.
 • PhDr. Darina Šimovcová, PhD.
 • PhDr. Mgr. Ľubica Trnková, PhD., MPH

 

Podrobnejšie informácie o zamestnancoch:

 

Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu:

 • zástupca študentov: Bc. Lucia Kožová

 

Ďalšie kontakty:

 

 

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu

 

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora

 

 

Učebne pre študijný program Ošetrovateľstvo II. stupeň – teoretická výučba

Fakultná budova B (FZ)

Miestnosť

Typ

Kapacita

BA 101

Aula

230

BS 017

Odborná učebňa PRP, BS 

20

BS 224

Seminárna miestnosť

80

BS 230

Seminárna miestnosť

25

BS 227

Seminárna miestnosť

40

BS 422

PC učebňa

20

BS 426

Seminárna miestnosť

20

Fakultná budova C (FSEV)

CP 205

Seminárna miestnosť

60

CS 202

Seminárna miestnosť

40

CS 203

Seminárna miestnosť

30

CS 304

Seminárna miestnosť

30

 

Prednáškové a seminárne miestnosti, v ktorých sa realizuje teoretická výučba, sú vybavené štandardným nábytkom  – stoly, stoličky, úložný priestor na pomôcky; didaktickou technikou – dataprojektor, počítač, premietacie plátno, interaktívna tabuľa.

 

Fakulta zdravotníctva TnUAD disponuje tromi odbornými učebňami, ktoré sú vybavené pomôckami umožňujúcimi nácvik ošetrovateľských výkonov a postupov. V každej odbornej učebni sa nachádza nemocničná posteľ s figurínou dospelého človeka. Každá z odborných učební má taktiež štandardné vybavenie školským nábytkom a didaktickou technikou.  Odborné učebne sú využiteľné pre študentov magisterského štúdia vo vybraných klinických predmetoch, ako je: Hyperbarická oxygenoterapia a manažment chronických rán, Vnútorné lekárstvo a ošetrovateľstvo, Psychiatria a ošetrovateľstvo, Pediatria a ošetrovateľstvo,  Koncept bazálnej stimulácie, Pedagogika v ošetrovateľstve, Mentoring I., II. . Výučba v odborných učebniach je zameraná na na nácvik špecifických výkonov s prihliadnutím na kompetencie budúcich absolventov v oblasti manažmentu ošetrovateľskej starostlivosti, používania konkrétnych prvkov konceptu bazálnej stimulácie, edukácie pacientov a ich príbuzných, vedenia ošetrovateľskej praxe študentov študijného programu Ošetrovateľstvo v bakalárskom stupni.

Vybavenie odborných učební pomôckami: pomôcky na hygienickú starostlivosť, na úpravu postele, na odbery biologického materiálu (odberové sady), na aplikáciu injekcií (ihly, striekačky, dezinfekcia), na meranie fyziologických funkcií (teplomery, tlakomery), na starostlivosť o vyprázdňovanie pacienta, na podávanie infúzií, transfúzií, podávanie liekov, prvé ošetrenie novorodenca , simulátor starostlivosti o pacienta s nasogastrickou sondou, simulátor pre intravenóznu injekciu a infúziu, simulátor pre pokročilý intravenózny tréning, simulátor aplikácie intravenóznej terapie – starecká paža, sada pre nácvik injekcie u diabetikov, pokročilý simulátor pre nácvik injekcií do brucha, simulátor za účelom nácviku merania TK, sada ošetrovateľských zranení, okuliare stimulujúce účinky drog a alkoholu, nasopharyngeálny simulátor pre odber vatovou tyčinkou, súprava na simuláciu staroby, simulátor aplikácie intramuskulárnej injekcie do sedacieho svalu, ženský cievkovací simulátor, sterilizačný kontajner stredný, Infúzna pumpa, váha s meraním telesného tuku, EKG prístroj, simulátor – horná končatina, súprava simulátorov bandáže pahýľa hornej a dolnej končatiny, ďalší jednorazový materiál. 

 

Fakulta má zriadenú odbornú učebňu, ktorá slúži tiež na výučbu predmetu Základy bazálnej stimulácie, ktorý sa vyučuje na fakulte ako na jedinej vysokej škole na Slovensku už od roku 2008. Všetci pedagógovia z odboru Ošetrovateľstvo majú absolvovaný Základný kurz bazálnej stimulácie. Časť z nich má absolvovaný Nadstavbový kurz bazálnej stimulácie a Prehlbujúci kurz Bazálnej stimulácie I., II.

Vybavenie učebne na predmet Základy bazálnej stimulácie: lehátko, polohovacia podložka, polohovacia rolka, polohovacie vankúše,  masážne pomôcky, masážne vrecká, sedacie lopty a ďalšie pomôcky pre nácvik všetkých metód bazálnej stimulácie.

 

Výstupy vzdelávania predmetov: informačný list predmetu  Hyperbarická oxygenoterapia a manažment chronických rán, Vnútorné lekárstvo a ošetrovateľstvo, Psychiatria a ošetrovateľstvo, Pediatria a ošetrovateľstvo, Základy bazálnej stimulácie v ošetrovateľstve, Pedagogika v ošetrovateľstve I., II., Mentoring v ošetrovateľstve I., II.

 

Pre študentov magisterského štúdia sú dostupné anatomické modely (i keď priamo už predmet  anatómia a fyziológia majú absolvované), ale táto možnosť ich využitia je dôležitá aj pre klinické odbory: anatómia ľudského tela – anatomické rysy na fóliách, kostry ľudského tela, simulačný model obézneho človeka, orgány endokrinného systému, CD anatómia Primal Pictures, lebka dospelého človeka, miecha, koža, kvádrový model, kostra 30-týždňového plodu, model svalstva hlavy, SmartMan torzo, vymeniteľné tvárové časti SmartMan torzo, model nastavenia tuhosti hrudníka SmartMan torzo.

 

Výstupy vzdelávania predmetov: informačný list predmetu: Hyperbarická oxygenoterapia a manažment chronických rán, Vnútorné lekárstvo a ošetrovateľstvo, Psychiatria a ošetrovateľstvo, Pediatria a ošetrovateľstvo, Základy bazálnej stimulácie v ošetrovateľstve, Pedagogika v ošetrovateľstve I., II., Mentoring v ošetrovateľstve I., II.

Pre skvalitnenie a rozšírenie možností výučby a vzdelávania aj počas obdobia on-line vzdelávania Trenčianska univerzita a Fakulta zdravotníctva na základe získania rozvojového projektu „Zlepšovanie praktických zručností študentov TnUNI prostredníctvom vytvorenia simulačného a coworkingového centra“, vybudovala simulačné centrum pre študentov Fakulty zdravotníctva. Súčasťou simulačného centra sú interaktívne výučbové modely na simulácie situácií vyskytujúcich sa v klinickej praxi a ich nácvik v laboratórnych podmienkach.

V simulačnom centre sa nachádzajú pomôcky využiteľné pre viaceré predmety s rôznym zameraním: anatomický model kostry deluxe, kostra ľudského tela, súprava na simuláciu staroby, model prsníkov na samovyšetrovanie, model svalovej hmoty, model kolenného kĺbu, EKG- prístroj, podložky s lymfatickými uzlinami, sada ošetrovateľských zranení, model pľúc fajčiara a nefajčiara, okuliare stimulujúce účinky drog a alkoholu, simulačný model pervitínových úst, základný simulačný model obézneho človeka, nadstavba simulačný model obézneho človeka, simulátor pre nácvik KPR, resuscitačná figurína pre nácvik defibrilácie.

https://fz.tnuni.sk/index.php?id=353

V simulačnom centre sa vyučujú predmety: Ošetrovateľstvo v zdraví pri práci, Hyperbarická oxygenoterapia a manažment chronických rán, Vnútorné lekárstvo a ošetrovateľstvo, Psychiatria a ošetrovateľstvo, Pediatria a ošetrovateľstvo, Základy bazálnej stimulácie v ošetrovateľstve, Mentoring v ošetrovateľstve I. , II., Medicína katastrof.

 

Učebňa Informačných technológií:

V učebni informačných technológií študenti v rámci predmetov Prax založená na dôkazoch, Práca s informačnými zdrojmi majú k dispozícii 20 PC a výučba predmetov prebieha s dôrazom na zvýšenie gramotnosti a schopnosti vyhľadávať relevantné zdroje, kvalifikovanosť a odbornosť vo využívaní informačno-komunikačných technológií so zameraním sa na strategický význam informačných technológií v správe zdravotníctva. Očakávaným dopadom implementácie týchto predmetov do vzdelávacieho procesu je vykonávanie praxe založenej na dôkazoch, ktorá vedie k zvýšeniu kvality ošetrovateľskej starostlivosti, znižuje finančné náklady starostlivosti a zvyšuje spokojnosť sestier s ošetrovateľskou starostlivosťou v porovnaní s tradičnými ošetrovateľskými prístupmi. Dôležitou súčasťou výučby v 1. semestri štúdia je schopnosť orientovať sa v Akademickom informačnom systéme univerzity, schopnosť pracovať v programoch Office 365 v aplikácii  MS Teams a v prostredí e-learningu. 

Počítače na FZ TnUAD sú pripojené na internet (sieťové pripojenie s rýchlosťou 100.0 Mb/s). Na FZ TnUAD sa používa Akademický informačný systém (AIS). AIS je komplexný informačný systém určený predovšetkým na riadenie všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia a podporu riadenia vedy a výskumu VŠ. Študenti fakulty majú voľný prístup k 2 osobným počítačom s pripojením na internet, s programovým vybavením Microsoft Windows. Študenti vo všetkých učebniach majú možnosť používať moderné IKT prostriedky. Všetky učebne a laboratória sú zabezpečené a vybavené modernými informačným technológiami. V každej učebni je fixne inštalovaný dataprojektor, PC, ktoré sú používané na výučbu predmetov. Fakulta disponuje multimediálnou technikou, ktorá sa využíva pri prednáškach, prezentáciách, konferenciách, seminároch, obhajobách záverečných prác.

 

Učebňu informačných technológií využívajú študenti študijného programu Ošetrovateľstvo II. stupeň pri predmetoch:  

Vedecká práca v ošetrovateľstve I., II., Práca s informačnými zdrojmi, Vedecká práca v ošetrovateľstve III., IV.

 

Charakteristika informačného zabezpečenia študijného programu (prístup k študijnej literatúre podľa informačných listov predmetov), prístup k informačným databázam a ďalším informačným zdrojom, informačným technológiám a podobne).

Študenti Fakulty zdravotníctva TnUAD majú zabezpečený prístup k povinnej a odporúčanej študijnej literatúre uvádzanej k informačných listov povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov, k informačným databázam a iným informačným zdrojom viacerými spôsobmi:

 • možnosť požičania si potrebných titulov v univerzitnej knižnici TnUAD
 • možnosť štúdia literatúry prezenčnou formou v priestoroch univerzitnej knižnice Tn AD
 • možnosť štúdia literárnych zdrojov prostredníctvom elektronických databáz, do ktorých prístup a ich aktívne používanie majú študenti zabezpečené prostredníctvom registrácie členstva v univerzitnej knižnici TnUAD
 • možnosť zakúpenia si literatúry v rámci fakultného fondu
 • možnosť požičania si potrebných titulov z osobného knižničného fondu pedagógov Fakulty zdravotníctva TnUAD
 • možnosť využívania poradenstva v rozsahu knižničných a výpožičných služieb zo strany zamestnancov univerzitnej knižnice TnUAD
 • štúdium literatúry, ktorá je uvedená ako súčasť konkrétnych predmetov v systéme e-learning a je dostupná.

 Prístup k študijnej literatúre: 

Na Fakulte zdravotníctva majú študenti možnosť si kúpiť  študijnú literatúru, ktorú publikovali vedecko-pedagogickí zamestnanci fakulty (https://fz.tnuni.sk/index.php?id=217).

Univerzitná knižnica pravidelne realizuje prednášky so zameraním nielen na knižničné služby, ale aj na vyhľadávanie potrebnej literatúry a vyhľadávanie vo vedeckých databázach. Podrobnejšie informácie a vždy nové možnosti sú dostupné na: http://kniznica.tnuni.sk/index.php?id=aktuality&no_cache=1

Pre študentov prvých ročníkov organizujeme na začiatku akademického roku informačné stretnutie, v rámci ktorého im poskytujeme základné informácie o službách univerzitnej knižnice, možnosti využívania elektronických databáz, možnosti zakúpenia si potrebnej literatúry v rámci vlastných fakultných zdrojov, používania Akademického informačného systému, používania e-learningu.

 

Súčasťou spätnej kontroly dodržiavania etických princípov vedecko výskumných aktivít študenta a tvorby záverečnej prác sú dokumenty: Protokol o konzultáciách, Posudok školiteľa, Posudok oponenta, report kontroly originality (CRZP).

Protokol o konzultáciách ZS: študent má dve povinné konzultácie vymedzené presným dátumom.

1. konzultácia: študent predloží osnovu na zadanú tému práce so zoznamom literatúry vedúcemu práce na schválenie,

2. konzultácia: študent predloží teoretickú časť a problém výskumu vedúcemu práce na schválenie.

Na záver semestra vedúci práce hodnotí: spracovanie teoretických východísk a problému výskumu, aktivitu študenta, dodržiavanie termínov, aktivitu študenta, dodržiavanie termínov, tvorivosť, schopnosť riešiť problémy, analytické/kritické myslenie, prácu s informačnými zdrojmi.

Protokol o konzultáciách LS: študent má tri povinné konzultácie vymedzené presným dátumom.

1. konzultácia: študent predloží projekt prieskumu/výskumu (cieľov, vzorky, organizácie a realizácie) a metodiky empirickej časti práce na schválenie (dotazníka, pozorovania, rozhovoru ...).

2. konzultácia: študent predloží výsledku a diskusie empirickej časti vedúcemu práce na schválenie.

3. konzultácia: študent predloží kompletnú a upravenú prácu s prílohami pred zviazaním a odovzdaním.

Na záver semestra vedúci práce hodnotí: spracovanie empirickej časti práce (analýza výsledkov, diskusia a návrhy pre prax), Samostatnosť, systematickosť, dodržiavanie termínov, tvorivosť, schopnosť riešiť problémy, analytické/kritické myslenie, práca s informačnými zdrojmi.

Posudok vedúceho diplomovej práce: vedúci práce po odovzdaní hodnotí prácu vo viacerých aspektoch: obsahová stránka diplomovej práce, úvod do empirickej časti, výsledky, prínos pre teóriu a prax, práca s literatúrou a inými informačnými zdrojmi, formálnu úprava, hodnotenie aktivity študenta. V prípade, ak záverečná práca vykazuje po kontrole originality zhodu v rozmedzí 10 až 20 %, vedúci záverečnej práce je povinný sa vyjadriť k výsledku a bližšie popísať uvedenú mieru zhody.

Posudok oponenta diplomovej práce: oponent práce po odovzdaní hodnotí prácu vo viacerých aspektoch: obsahová stránka diplomovej práce, úvod do empirickej časti, výsledky, prínos pre teóriu a prax, práca s literatúrou a inými informačnými zdrojmi, formálna úprava.

Report kontroly originality sa nachádza v CRZP a v AIS.

 

Charakteristika a rozsah dištančného vzdelávania uplatňovaná v študijnom programe s priradením k predmetom. Prístupy, manuály e-learningových portálov. Postupy pri prechode z prezenčného na dištančné vzdelávanie.

Dištančné vzdelávanie je zabezpečené pomocou MS Teams, ku ktorému majú prístup všetci študenti a zamestnanci Fakulty zdravotníctva TnUAD. Cez MS Teams sa realizuje výučba v  podobe prednášok, seminárov. V nevyhnutných prípadoch sú prostredníctvom MS Teams zabezpečované aj cvičenia. Umožňuje to priamu komunikáciu študenta a pedagóga, či už počas výučby alebo aj počas konzultácií k predmetom alebo záverečnej práci. Testovanie/skúšanie počas semestra alebo v skúškovom období prebieha cez e-learning a MS Teams. Ústne skúšky sa realizujú pripojením v MS Teams. Študijné materiály majú študenti prístupné v elektronickej podobe v MS Teams alebo v e-learningu. Študenti taktiež touto cestou odovzdávajú svoje vypracované zadania, seminárne práce, iné kontrolované výstupy.

V prípade prechodu  fakulty z prezenčného vzdelávania  na dištančné vzdelávanie sú študenti informovaní e-mailom prodekankou pre výchovu a vzdelávanie o ďalšom postupe, procese a zabezpečení výučby. Konkrétne podmienky výučby si stanovuje pedagóg každého predmetu individuálne v kontexte informačného listu.

Prístupné odkazy:

E-learning: https://elearning.tnuni.sk/

MS Teams: https://fz.tnuni.sk/index.php?id=314

Fotodokumentáciu môžete nájsť  na stránke fakulty

Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu

Požiadavky zverejnené v sekcii "Uchádzačí" záložka "Prijímacie konanie"

Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania

Informácie o spätnej väzbe sú uverejnené na stránke Rady pre študijný program v sekcii Dokumenty

ŠTÚDIUM