Ošetrovateľstvo - I. stupeň

Základné údaje o študijnom programe


Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov:  Ošetrovateľstvo, 16499

Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania: I. stupeň 7P, 5A, 655

Miesto/-a uskutočňovania študijného programu:  Študentská 2, 911 50 Trenčín

Názov a číslo študijného odboru, ISCED-F kódy odboru: 0913

Typ študijného programu:  profesijne orientovaný; príprava na výkon regulovaného povolania,

Udeľovaný akademický titul. Bc.

Forma štúdia: denná

Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje: slovenský

Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v akademických rokoch: 3 akademické roky

Dátum zosúladenia študijného programu: RVH: 13.4.2022; MZ SR: 12.8.2022

Dátum ostatnej úpravy študijného programu: 26.9.2023

Kapacita študijného programu (plánovaný počet študentov) vo všetkých 3. ročníkoch študijného programu: 240

Skutočný počet študentov vo všetkých 3. ročníkoch študijného programu: 126

Plánovaný počet študentov v 1. roku štúdia:  80

Skutočný počet uchádzačov: 98

Skutočný počet študentov v prvom roku štúdia: 49

Profil absolventa a ciele vzdelávania

Absolvent študijného programu Ošetrovateľstvo v bakalárskom stupni štúdia má komplexné vedomosti integrujúce poznatky z ošetrovateľstva, biomedicínskych a humanitných vedných disciplín o človeku:

 • Vie chronologicky popísať etapy vývinu ošetrovateľstva a ošetrovateľského vzdelávania.
 • Definuje a reprodukuje základnú filozofiu ošetrovateľstva a pojmový aparát vednej disciplíny Ošetrovateľstvo.
 • Aktívne používa pojmy súvisiace s anatómiou, fyziológiou, patofyziológiou, etiológiou, klinickou symptomatológiou, diagnostikou a liečbou  ochorení jednotlivých systémov ľudského organizmu.
 • Disponuje vedomosťami o právnych predpisoch súvisiacich s výkonom povolania sestra a riadi sa nimi.
 • Aktívne využíva poznatky zo psychológie, komunikácie a profesijnej etiky.
 • Rozumie podstate a významu výskumných aktivít v ošetrovateľstve.

Absolvent študijného programu Ošetrovateľstvo v bakalárskom stupni štúdia disponuje zručnosťami potrebnými na výkon povolania sestra:

 • Aktívne posudzuje úroveň uspokojovania biologických, psychických, sociálnych, kultúrnych a spirituálnych potrieb. V procese posudzovania využíva dostupné posudzovacie škály.
 • Stanovuje sesterské diagnózy s využitím štandardnej taxonómie sesterských diagnóz.
 • Plánuje a poskytuje individualizovanú ošetrovateľskú starostlivosť v súlade s odporúčaniami založenými na vedeckých dôkazoch.
 • Pri realizovaní ošetrovateľských intervencií dodržiava normy a štandardy ošetrovateľskej praxe.
 • Pri práci so zdravotnou dokumentáciou používa adekvátne informačné technológie.
 • Aktívne vyhľadáva a kriticky číta publikované závery výskumných štúdií, interpretuje ich a vie vyhodnotiť reálnu použiteľnosť záverov výskumu v ošetrovateľskej praxi.
 • Prezentuje výsledky výskumu na odborných a vedeckých podujatiach a je súčasťou autorského kolektívu odborných a vedeckých textov.

Absolvent študijného programu Ošetrovateľstvo v bakalárskom stupni štúdia poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť v rozsahu legislatívne vymedzených kompetencií sestier:

 • Ošetrovateľskú starostlivosť poskytuje jednotlivcom, rodine a komunite v zdraví alebo chorobe a tým prispieva k udržaniu zdravia, uzdraveniu alebo dôstojnému umieraniu.
 • Plánuje a samostatne poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť metódou ošetrovateľského procesu s ohľadom na individuálne potreby vyplývajúce z veku a zdravotného stavu človeka.
 • Je spôsobilý pracovať v zdravotníckom tíme na všetkých úsekoch zdravotnej starostlivosti, v rôznych zdravotníckych zariadeniach i  v komunite.
 • Je kompetentný byť členom výskumného tímu a participovať na konkrétnych výskumných aktivitách.

Absolvent má predpoklady pre ďalšie univerzitné, špecializačné a kontinuálne vzdelávanie.

 

 

Povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený

Absolvent študijného programu Ošetrovateľstvo, I. stupeň, denná forma štúdia je pripravený na výkon povolania sestra.

Uplatniteľnosť

Uplatnenie absolventov študijného programu ošetrovateľstvo v bakalárskom stupni  VŠ vzdelávania (KAP) za akademický rok 2020/2021 bolo 93,75%.

Hodnotenie kvality študijného programu zamestnávateľmi (spätná väzba)

 

Oblasť hodnotenia

Hodnotenie

Špecifikácia nedostatkov

Opatrenie/Zodpovednosť

Schopnosť samostatne riešiť zadané úlohy

1,23

Zamestnávatelia vyjadrili spokojnosť so samostatnosťou študentov a schopnosťou riešiť zadané úlohy.

Udržiavať/naďalej rozvíjať schopnosti študentov samostatne vykonávať intervencie v rámci kompetencií absolventa študijného programu Ošetrovateľstvo.

Zodpovednosť: vyučujúci predmetov

Znalosť základných postupov, metodík a techník potrebných pre plnenie pracovných úloh v praxi

1,25

Zamestnávatelia vyjadrili spokojnosť v oblasti ovládania základných postupov, metodík a techník potrebných pre plnenie pracovných úloh v praxi.

Udržiavať kvalitu a rozsah vzdelávania v jednotlivých predmetoch v kontexte vzdelávania s dôrazom na nácvik praktických zručností a podporu schopností študentov použiť vedomosti a zručnosti pri riešení problémovo zadaných úloh, a ich následné použitie pri plnení pracovných úloh v klinickej praxi, najmä v predmetoch: Ošetrovateľské postupy a techniky, Ošetrovateľský proces I., II., III., Ošetrovateľstvo vo vnútornom lekárstve I., II., Ošetrovateľstvo v chirurgii I., II.,  Ošetrovateľstvo v pediatrii I., II., Ošetrovateľstvo v gynekológii a pôrodníctve I., II., Ošetrovateľstvo v neurológii, Ošetrovateľstvo v geriatrii, Ošetrovateľstvo v intenzívnej starostlivosti

Zodpovednosť: vyučujúci predmetov

Komunikačné a IT zručnosti potrebné pre plnenie praktických úloh.

Komunikácia v cudzom jazyku (písomne aj ústne)

Nehodnotené

 

Vzhľadom na špecifiká klinickej praxe v nelekárskych študijných programoch sa uvedené kritériá nedajú hodnotiť

Schopnosť učiť sa nové postupy, metodiky a techniky

1,33

Zamestnávatelia neuviedli závažné nedostatky v hodnotenej oblasti.

Podporovať schopnosti a rozvíjať zručnosti študentov a s využitím študentom centrovaného učenia ich viesť k sústavnému vzdelávaniu, najmä v predmetoch: Základy vedeckej práce I., II., Ošetrovateľská prax I. – V., Súvislá ošetrovateľská prax I., II.

Zodpovednosť: vyučujúci predmetov

Tvorivý prístup študenta pri riešení úloh v praxi vrátane efektívneho používania metodických postupov.

1,23

Zamestnávatelia vyjadrili spokojnosť s prístupom študentov pri riešení úloh v praxi vrátane efektívneho používania metodických postupov.

Podporovať  tvorivosť študentov a ich aktívne zapájanie sa do riešenia úloh v ošetrovateľskej praxi s využívaním spätnej väzby  najmä v predmetoch:

Ošetrovateľský proces I., II., III., Ošetrovateľstvo vo vnútornom lekárstve I., II., Ošetrovateľstvo v chirurgii I., II.,  Ošetrovateľstvo v pediatrii I., II., Ošetrovateľstvo v gynekológii a pôrodníctve I., II., Ošetrovateľstvo v neurológii, Ošetrovateľstvo v geriatrii, Ošetrovateľstvo v intenzívnej starostlivosti, Základy pedagogiky a výchova k zdraviu, Manažment v zdravotníctve, Ošetrovateľská prax I. – V., Súvislá ošetrovateľská prax I., II.

Zodpovednosť: vyučujúci predmetov

Schopnosť prezentácie myšlienok a výsledkov aktivít.

1,20

Zamestnávatelia pozitívne hodnotia  úroveň verbalizácie a argumentácie študentov.

 

Rozvíjať komunikačné  zručnosti študentov, schopnosť  argumentovať pri riešení úloh v praxi a eticky zodpovedne sa rozhodovať najmä v predmetoch:

Manažment v zdravotníctve, Zdravotnícka psychológia, Komunikácia v ošetrovateľstve, Právo a legislatíva v ošetrovateľstve

Zodpovednosť: vyučujúci predmetov

Schopnosť spolupráce s pracovníkmi oddelenia/kliniky.

1,30

Zamestnávatelia neuviedli závažné nedostatky v schopnostiach študentov spolupracovať s pracovníkmi konkrétnych pracovísk.

Podporovať a zlepšovať schopnosti študentov v tímovej interdisciplinárnej spolupráci, najmä v predmetoch:

Manažment v zdravotníctve, Zdravotnícka psychológia, Komunikácia v ošetrovateľstve, Právo a legislatíva v ošetrovateľstve, Etika v zdravotníctve, Ošetrovateľská prax I. – V., Súvislá ošetrovateľská prax I., II., Prázdninová ošetrovateľská prax I., II.

Zodpovednosť: vyučujúci predmetov

Priemer

1,26

Priemerné hodnotenie kvality vzdelávania v odbore ošetrovateľstvo zo strany zamestnávateľov (1,26) je pre Fakultu zdravotníctva pozitívnou spätnou väzbou.

V ďalšom hodnotenom období sa zamerať na posilnenie získavania spätnej väzby od zamestnávateľov aj prostredníctvom štruktúrovaných rozhovorov v rámci individuálnych a najmä spoločných pracovných stretnutí

 

 

 

Študijný plán

Študijný plán je zverejnený na stránke pre študentov

Informačné listy predmetov študijného programu

Informačné listy sú prístupné prostredníctvom systému AiS2 a sú tiež zverejnené na odkaze InfoListyOSETDB.

Témy záverečných prác študijného programu

Aktuálny harmonogram akademického roka

Harmonogram štúdia je zverejnený na stránke pre študentov

Personálne zabezpečenie študijného programu

Osoby zodpovedné za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:

 • doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD.
 • doc. PhDr. Viera Hulková, PhD., MPH
 • doc. PhDr. Iveta Matišáková, PhD.

Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety:

 • PhDr. Michaela Bobkowska, PhD.
 • doc. MUDr. Ján Bielik, CSc.
 • doc. PhDr. Viera Hulková, PhD., MPH
 • doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD.
 • doc. PhDr. Iveta Matišáková, PhD.
 • prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD., MPH
 • PhDr. Nikoleta Poliaková, PhD.

Zoznam učiteľov študijného programu: 

 • doc. MUDr. Ján Bielik, CSc.
 • PhDr. Michaela Bobkowska, PhD.
 • PhDr. Soňa Bučková
 • doc. Tetiana Dereka, PhD.
 • PhDr. Katarína Gerlichová, PhD
 • PhDr. Pavel Grabczak, PhD.
 • doc. PhDr. Viera Hulková, PhD., MPH
 • doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD.
 • Mgr. Iveta Jarábková
 • MUDr. Peter Kaščák, PhD.
 • doc. RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD., MPH
 • PaedDr. Eva Králová, Ph.D.
 • MUDr. Alena Látalová
 • PhDr. Anna Litvinová, PhD.
 • doc. PhDr. Iveta Matišáková, PhD.
 • MUDr. Andrea Mečiarová
 • RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH
 • PhDr. Zuzana Micháliková
 • prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD., MPH
 • PhDr. Nikoleta Poliaková, PhD.
 • PaedDr. Dana Riečická, PhD.
 • doc. ThDr. Juraj Sedláček, PhD., DiS.
 • doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc., MPH
 • MUDr. Oto Smatana
 • PhDr. Darina Šimovcová, PhD.
 • MUDr. Pavol Šimurka, PhD.
 • prof. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH

 

Podrobnejšie informácie o zamestnancoch:

 

Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu:

 • zástupca študentov: Slávo Gemmel

 

Ďalšie kontakty:

 

 

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu

 

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie študijného programu a podpora

 

Učebne pre študijný program Ošetrovateľstvo  I. stupeň – teoretická výučba

Fakultná budova B (FZ)

Miestnosť

Typ

Kapacita

BA 101

Aula

230

BS 017

Odborná učebňa PRP, BS 

20

BS 224

Seminárna miestnosť

80

BS 230

Seminárna miestnosť

25

BS 227

Seminárna miestnosť

40

BS 422

PC učebňa

20

BS 426

Seminárna miestnosť

20

Fakultná budova C (FSEV)

CP 205

Seminárna miestnosť

60

CS 202

Seminárna miestnosť

40

CS 203

Seminárna miestnosť

30

CS 304

Seminárna miestnosť

30

 

Odborné učebne pre študijný program Ošetrovateľstvo I. stupeň  – teoreticko-praktická výučba

Seminárna miestnosť - odborná

Študijný program

Vybavenie

Kapacita

č. 407

Ošetrovateľstvo

Figurína dospelého človeka pre nácvik zručností, nemocničná posteľ, nočný stolík, preväzové stolíky

12

č. 410

Ošetrovateľstvo

Figurína dospelého človeka pre nácvik zručností, nemocničná posteľ, nočný stolík, preväzové stolíky

12

č. 413

Ošetrovateľstvo

Figurína dospelého človeka pre nácvik zručností, nemocničná posteľ, nočný stolík, preväzové stolíky

12

č. 017

Ošetrovateľstvo

Stôl, stoličky, pomôcky na nácvik PP

20

 

Prednáškové a seminárne miestnosti, v ktorých sa realizuje teoretická výučba, sú vybavené štandardným nábytkom  – stoly, stoličky, úložný priestor na pomôcky; didaktickou technikou – dataprojektor, počítač, premietacie plátno, interaktívna tabuľa.

 

Fakulta zdravotníctva TnUAD disponuje tromi odbornými učebňami, ktoré sú vybavené pomôckami umožňujúcimi nácvik ošetrovateľských výkonov a postupov potrebných pre prípravu študentov Ošetrovateľstva na ošetrovateľskú prax v klinických podmienkach. Nácvik ošetrovateľských predmetov a postupov zabezpečujeme v predmete Ošetrovateľské techniky a postupy (1.semester). V odborných učebniach sa zabezpečuje taktiež výučba predmetu Prvá pomoc (2. semester). V každej odbornej učebni sa nachádza nemocničná posteľ s figurínou dospelého človeka. Každá z odborných učební má taktiež štandardné vybavenie školským nábytkom a didaktickou technikou.

 

Vybavenie odborných učební pomôckami: pomôcky na hygienickú starostlivosť, na úpravu postele, na odbery biologického materiálu (odberové sady), na aplikáciu injekcií (ihly, striekačky, dezinfekcia), na meranie fyziologických funkcií (teplomery, tlakomery), na starostlivosť o vyprázdňovanie pacienta, na podávanie infúzií, transfúzií, podávanie liekov, prvé ošetrenie novorodenca , simulátor starostlivosti o pacienta s nasogastrickou sondou, simulátor pre intravenóznu injekciu a infúziu, simulátor pre pokročilý intravenózny tréning, simulátor aplikácie intravenóznej terapie – starecká paža, sada pre nácvik injekcie u diabetikov, pokročilý simulátor pre nácvik injekcií do brucha, simulátor za účelom nácviku merania TK, sada ošetrovateľských zranení, okuliare stimulujúce účinky drog a alkoholu, nasopharyngeálny simulátor pre odber vatovou tyčinkou, súprava na simuláciu staroby, simulátor aplikácie intramuskulárnej injekcie do sedacieho svalu, ženský cievkovací simulátor, sterilizačný kontajner stredný, Infúzna pumpa, váha s meraním telesného tuku, EKG prístroj, simulátor – horná končatina, súprava simulátorov bandáže pahýľa hornej a dolnej končatiny, ďalší jednorazový materiál.

 

Pomôcky pre výučbu predmetu Prvá pomoc: simulátor pre nácvik KPR pre dospelého, figurína kojenca pre nácvik KPR, zariadenie na nácvik KPR, resuscitačná figurína na nácvik defibrilácie, interaktívny simulátor EKG, Choking Charlie – model Heimlichovho manévra, automatický externý defibrilátor trenažér.

 

Pre výučbu predmetov Anatómia a fyziológia (1. a 2. semester) sú dostupné modely: anatómia ľudského tela – anatomické rysy na fóliách, kostry ľudského tela, simulačný model obézneho človeka, orgány endokrinného systému, CD anatómia Primal Pictures, lebka dospelého človeka, miecha, koža, kvádrový model, kostra 30-týždňového plodu, model svalstva hlavy, SmartMan torzo, vymeniteľné tvárové časti SmartMan torzo, model nastavenia tuhosti hrudníka SmartMan torzo.

 

Pre skvalitnenie a rozšírenie možností výučby a vzdelávania aj počas obdobia on-line vzdelávania Trenčianska univerzita a Fakulta zdravotníctva na základe získania rozvojového projektu „Zlepšovanie praktických zručností študentov TnUNI prostredníctvom vytvorenia simulačného a coworkingového centra“, vybudovala simulačné centrum pre študentov Fakulty zdravotníctva. Súčasťou simulačného centra sú interaktívne výučbové modely na simulácie situácií vyskytujúcich sa v klinickej praxi a ich nácvik v laboratórnych podmienkach.

V simulačnom centre sa nachádzajú pomôcky využiteľné pre viaceré predmety s rôznym zameraním: anatomický model kostry deluxe, kostra ľudského tela, súprava na simuláciu staroby, model prsníkov na samovyšetrovanie, model svalovej hmoty, model kolenného kĺbu, EKG- prístroj, podložky s lymfatickými uzlinami, sada ošetrovateľských zranení, model pľúc fajčiara a nefajčiara, okuliare stimulujúce účinky drog a alkoholu, simulačný model pervitínových úst, základný simulačný model obézneho človeka, nadstavba simulačný model obézneho človeka, simulátor pre nácvik KPR, resuscitačná figurína pre nácvik defibrilácie.

V simulačnom centre sa vyučujú predmety: Ošetrovateľské postupy a techniky, Ošetrovateľstvo v geriatrii, Anatómia a fyziológia I., II.

Výučba predmetu Informačné technológie (1. semester):

Počítače na FZ TnUAD sú pripojené na internet (sieťové pripojenie s rýchlosťou 100.0 Mb/s). Na FZ TnUAD sa používa Akademický informačný systém (AIS). AIS je komplexný informačný systém určený predovšetkým na riadenie všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia a podporu riadenia vedy a výskumu VŠ. Študenti fakulty majú voľný prístup k 2 osobným počítačom s pripojením na internet, s programovým vybavením Microsoft Windows. Študenti vo všetkých učebniach majú možnosť používať moderné IKT prostriedky. Všetky učebne a laboratóriá sú zabezpečené a vybavené modernými informačným technológiami. V každej učebni je fixne inštalovaný dataprojektor, PC, ktoré sú používané na výučbu predmetov. Fakulta disponuje multimediálnou technikou, ktorá sa využíva pri prednáškach, prezentáciách, konferenciách, seminároch, obhajobách záverečných prác.

Učebňa Informačných technológií:

V učebni informačných technológií študenti v rámci predmetu Informačné technológie majú k dispozícii 20 PC a výučba predmetu prebieha s dôrazom na zvýšenie počítačovej gramotnosti, kvalifikovanosti a odbornosti vo využívaní informačno-komunikačných technológií so zameraním sa na strategický význam informačných technológií v správe zdravotníctva. Dôležitou súčasťou výučby v 1. semestri štúdia je schopnosť orientovať sa v Akademickom informačnom systéme univerzity, schopnosť pracovať v programoch Office 365 v aplikácii  MS-Teams a v prostredí e-learningu.

Študenti Fakulty zdravotníctva TnUAD majú zabezpečený prístup k povinnej a odporúčanej študijnej literatúre uvádzanej k informačných listoch povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov, k informačným databázam a iným informačným zdrojom viacerými spôsobmi:

 • možnosť požičania si potrebných titulov v univerzitnej knižnici TnUAD
 •  možnosť štúdia literatúry prezenčnou formou v priestoroch univerzitnej knižnice TnUAD
 •  možnosť štúdia literárnych zdrojov prostredníctvom elektronických databáz, do ktorých prístup a ich aktívne používanie majú študenti zabezpečené prostredníctvom registrácie členstva v univerzitnej knižnici TnUAD
 • možnosť zakúpenia si literatúry v rámci fakultného fondu
 • možnosť požičania si potrebných titulov z osobného knižničného fondu pedagógov Fakulty zdravotníctva TnUAD
 • možnosť využívania poradenstva v rozsahu knižničných a výpožičných služieb zo strany zamestnancov univerzitnej knižnice TnUAD
 • štúdium literatúry, ktorá je uvedená ako súčasť konkrétnych predmetov v systéme e-learning a je dostupná.

 Prístup k študijnej literatúre: 

 

Na Fakulte zdravotníctva majú študenti možnosť si kúpiť  študijnú literatúru, ktorú publikovali vedecko-pedagogickí zamestnanci fakulty (https://fz.tnuni.sk/index.php?id=217).

 

Dištančné vzdelávanie je zabezpečené pomocou MS Teams, ku ktorému majú prístup všetci študenti a zamestnanci Fakulty zdravotníctva TnUAD. Cez MS Teams sa realizuje výučba v  podobe prednášok, seminárov. V nevyhnutných prípadoch sú prostredníctvom MS Teams zabezpečované aj cvičenia. Umožňuje to priamu komunikáciu študenta a pedagóga, či už počas výučby alebo aj počas konzultácií k predmetom alebo záverečnej práci. Testovanie počas semestra alebo v skúškovom období prebieha cez e-learning a MS Teams. Ústne skúšky sa realizujú pripojením v MS Teams. Študijné materiály majú študenti prístupné v elektronickej podobe v MS Teams alebo v e-learningu. Študenti taktiež touto cestou odovzdávajú svoje vypracované zadania, seminárne práce, iné kontrolované výstupy.

V prípade prechodu  fakulty z prezenčného vzdelávania  na dištančné vzdelávanie sú študenti informovaní e-mailom prodekankou pre výchovu a vzdelávanie o ďalšom postupe, procese a zabezpečení výučby. Konkrétne podmienky výučby si stanovuje pedagóg každého predmetu individuálne v kontexte informačného listu.

Prístupné odkazy:

E-learning: https://elearning.tnuni.sk/          

MS Teams: https://fz.tnuni.sk/index.php?id=314

Fotodokumentáciu môžete nájsť  na stránke fakulty

Požadované schopnosti a predpoklady uchádzača o štúdium študijného programu

Požiadavky zverejnené v sekcii "Uchádzačí" záložka "Prijímacie konanie"

Spätná väzba na kvalitu poskytovaného vzdelávania

Informácie o spätnej väzbe sú uverejnené na stránke Rady pre študijný program v sekcii Dokumenty

Opis ŠP

ŠTÚDIUM