Ošetrovateľstvo I. stupeň

Informácie o študijnom programe

Ošetrovateľstvo je odbor, kde študent získava vedomosti a profesijné zručnosti potrebné na organizovanie, plánovanie, poskytovanie  a vyhodnotenie ošetrovateľskej starostlivosti v priamom kontakte so zdravým, ako aj s chorým jedincom alebo komunitou a učí sa viesť takýto tím, organizovať ošetrovateľskú starostlivosť vrátane zdravotnej výchovy pre jednotlivcov a malé skupiny v zdravotníckych zariadeniach alebo pre komunity. Teoretická výučba je vyvážená a koordinovaná s praktickou výučbou.

Profil absolventa

Absolvent bakalárskeho študijného programu Ošetrovateľstvo je zdravotnícky pracovník, ktorý má odbornú spôsobilosť na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti. Absolventi profesie ošetrovateľstva sú schopní plniť požiadavky disciplíny, ktorá v sebe integruje ošetrovateľské teórie s vedeckými poznatkami z iných odborov, potrebné pre poskytovanie zdravotníckych služieb verejnosti v rámci primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie, ako aj starostlivosti v chorobe, rehabilitácii a následnej starostlivosti. Absolvent je schopný poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť jednotlivcom, rodine, skupine či komunite v zdraví alebo chorobe a prispievať k zdraviu, uzdraveniu alebo pokojnému a dôstojnému umieraniu a smrti. Absolvent je schopný kriticky myslieť a pracovať s výsledkami hodnoverných výskumov.

Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho študijného programu Ošetrovateľstvo samostatne poskytuje individuálnu ošetrovateľskú starostlivosť – preventívnu, podpornú, liečebnú, rehabilitačnú či pomocnú – jednotlivcom, rodinám a skupinám metódou ošetrovateľského procesu, udržiava a podporuje optimálny zdravotný stav jednotlivcov, rodín, skupín a komunít v rôznych situáciách vyžadujúcich ošetrovateľskú starostlivosť, získava aktívnu účasť jednotlivcov, rodín, skupín a komunít v procese udržiavania a podpory zdravia, liečby a starostlivosti, sleduje potrebu ošetrovateľskej starostlivosti, vrátane edukácie u jednotlivcov, rodín, skupín a vo vzájomnej spolupráci zabezpečuje jej maximálnu kvalitu v súlade s etickými princípmi, právami pacientov s dôrazom na maximálnu kvalitu a výkonnosť. Absolvent má predpoklady pre ďalšie univerzitné, špecializačné a kontinuálne vzdelávanie.

Možnosti pre študentov

 • Uplatniteľnosť absolventov vo svojom odbore.
 • Možnosť sa vzdelávať v Centre hyperbarickej oxygenoterapie aj na klinických pracoviskách.
 • Erasmus+, odborné stáže v rámci Erasmus+.
 • Mimokurikulárne aktivity - študentská kvapka krvi, Dar života, Deň narcisov, účasť na odborných a vedeckých  podujatiach.
 • Odborné exkurzie, praxe a stáže.
 • Postupné využívanie E-learningu vo výučbe.
 • Individuálny prístup k študentom pri riešení problémov.
 • Bohaté a unikátne technické zázemie pre štúdium, vedu a výskum.

Štúdium v zahraničí Erasmus+

Program Erasmus+ sa zameriava na zvyšovanie kvality vzdelávania a podporu európskej dimenzie vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom medzinárodnej spolupráce univerzít, podporuje európsku mobilitu a zlepšuje transparentnosť a úplné uznávanie štúdia a kvalifikácie v krajinách EÚ.

ERASMUS+ poskytuje študentom (vrátane doktorandov) - okrem študentov 1. ročníka - príležitosť absolvovať študijný pobyt v dĺžke 3-12 mesiacov na vysokých školách v krajinách EÚ na základe bilaterálnej dohody. Granty na študijné pobyty prideľujú študentom priamo vysoké školy.

Partnerské univerzity:

  • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií - mobilita študentov študijných odborov: ošetrovateľstvo, fyzioterapia
  • Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd -mobilita študentov študijných odborov: ošetrovateľstvo, fyzioterapia
  • Univerzita Karlova v Praze, Fakulta telesnej výchovy a športu - mobilita študentov študijných odborov: fyzioterapia
  • České vysoké učení v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství - mobilita študentov študijných odborov: fyzioterapia
  • Széchenyi István University - mobilita študentov študijných odborov: ošetrovateľstvo
  • Alma Mater Studiorum – Universitá di Bologna - mobilita študentov študijných odborov: fyzioterapia
  • Instituto Politecnico de Braganca - mobilita študentov študijných odborov: ošetrovateľstvo
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy - mobilita študentov študijných odborov: ošetrovateľstvo, fyzioterapia, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

    

    

   Informácie o fakulte

   Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne  vznikla v roku 2007 transformáciou z Ústavu zdravotníctva a ošetrovateľstva, ktorý bol založený v roku 2004. V súčasnosti poskytuje štúdium v akreditovaných študijných programoch I. a II. stupňa.  Fakulta má akreditované aj špecializačné štúdiá v zdravotníckom povolaní „sestra“ a má priznanú spôsobilosť pre rigorózne konanie v študijnom programe Ošetrovateľstvo.

   Fakulta zdravotníctva má päť katedier: Katedru ošetrovateľstva, Katedru laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve, Katedru klinických, teoretických a špeciálnych disciplín, Katedru telesnej výchovy a športu, Katedru fyzioterapie. Výučbovými základňami pre prax je najmä Fakultná nemocnica Trenčín, RÚVZ so sídlom v Trenčíne a ďalších,  viac ako 30 zdravotníckych zariadení.

   Fakulta sa vo svojej vedecko-výskumnej činnosti profiluje najmä do oblastí svojich študijných odborov, s dôrazom na komplexný multidisciplinárny prístup. Pre zvýšenie efektivity výskumu, vzájomnej spolupráce a kvality výsledných publikačných výstupov boli zriadené centrá: Centrum hyperbarickej oxygenoterapie, Centrum pre výskum kvality života, Centrum pre výskum a aplikáciu ošetrovateľských techník a postupov do praxe.

   Ročné školné

   Denná forma: bezplatne (v prípade prekročenia štandardnej dlžky štúdia alebo v prípade súbežného štúdia: 550 €)

   Informácie pre uchádzačov zo zahraničia / Information for applicants from abroad

   Prijímacie konanie

   Termín podania prihlášky:

   • 1. kolo: 30. apríl 2019
   • 2. kolo: 22 júl 2019*

   Termín prijímacieho konania/prijímacej skúšky:

   • 1. kolo: 12.-13. jún 2019
   • 2. kolo: 22 august 2019*

   * 2. kolo prijímacích skúšok sa bude konať v prípade, že po prvom kole nebude prijatý plánovaný počet uchádzačov

   Náhradný termín prijímacej skúšky:    20.jún 2019

   (O náhradný termín prijímacej skúšky môže uchádzač požiadať písomne zo zdravotných, osobných a iných dôvodov. Tento termín je určený iba pre uchádzačov, ktorí si podali prihlášku v riadnom termíne, t.j. do 30.apríla 2019, nemohli sa dostaviť na prijímaciu skúšku v dňoch 12. – 13.júna 2019 a písomne o náhradný termín požiadali).

   Poplatok za prijímacie konanie

   Opens internal link in current windowPotrebné doklady na prijatie

   Opens internal link in current windowKritériá prijatia

   Kontakt na študijné oddelenie

   AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
   Kalendár podujatí
   uplynulé Február - 2019 nasledovné
   Po Ut St Št Pi So Ne
     01 02 03
   04 05 06
   07
   08
   09
   10
   11
   12
   13
   14
   15
   17
   18 19
   20
   21 22 23 24
   25 26 27 28  
   Štvrtok, 07. február 2019
   Sobota, 09. február 2019
   Nedeľa, 10. február 2019
   Pondelok, 11. február 2019
   Utorok, 12. február 2019
   Streda, 13. február 2019
   Štvrtok, 14. február 2019
   Piatok, 15. február 2019
   Streda, 20. február 2019