Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Obsah študijného odboru

Absolventi odboru „Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve" (LMVM) - 1. stupňa ovládajú v základných rysoch rozhodovacie procesy pri indikácii všetkých laboratórnych vyšetrení, ktoré sú spoločné jednotlivým medicínskym odborom, vrátane tých, ktoré majú klinickú i laboratórnu zložku. Vedia spolupracovať s odborníkmi v týchto medicínskych disciplínach, ktoré tvoria spoločné vyšetrovacie zložky, pri uplatňovaní špeciálnych diagnostických algoritmov. Vedia analyzovať a syntetizovať získané poznatky tak, aby ich činnosť napomáhala klinickým a liečebným aktivitám k prospechu pacienta.

Teoretické vedomosti (1. stupeň):

Absolvent odboru „Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve" (LMVM) - 1. stupňa pochopí základné princípy a pojmy laboratórnej medicíny a získa nevyhnutné vedomosti spojené s diagnostickými procesmi, ktoré využívajú testovanie in vitro a vhodné funkčné testy. Získa vedomosti o faktoroch, ktoré môžu významne ovplyvniť spoľahlivosť laboratórnych metód hlavne v indikačnej preanalytickej a v interpretačnej fáze vyšetrenia. Získa prehľad o metódach používaných v analytickej fáze laboratórneho vyšetrenia, ako aj o možných analytických rušivých vplyvoch. Získa teoretické vedomosti, potrebné v zabezpečení riadenia kontroly spoľahlivosti, kontroly kvality. Tiež vedomosti o bezpečnostných opatreniach a ochrane práce s biologickým materiálom na klinických pracoviskách i v laboratóriách, o zákonných predpisoch a etických princípoch, platných v práci s biologickým materiálom. Získa aj základné poznatky v súvislosti s manažmentom a ekonomikou pracovísk s aplikáciou informačných systémov. Veľmi dôležitou oblasťou je aj získanie poznatkov o testovaní pri lôžku pacienta a self-monitoringu.

Praktické schopnosti a zručnosti (1. stupeň):

Absolvent odboru „Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve" (LMVM) - 1. stupňa získa schopnosť orientovať sa v dokumentácii, získa praktické poznatky v práci laboratórneho informačného systému, v prepojení na informačné systémy na klinikách, resp. na nemocničný informačný systém. Získa ďalej schopnosť práce v databázach, postihujúcich jednak odborné základy (i detaily) odboru LMVM, ale i v databázach informujúcich o environmentálnych liekových a ďalších vplyvoch na laboratórne informácie. Prakticky získa skúsenosti, ktoré umožnia absolventovi udržiavať kontakt s rozvojom odboru, modernými trendami odboru, ale aj s vývojom v oblastiach charakterizujúcich špecifiká odborov tvoriacich základ LMVM. Získa praktické znalosti práce s analyzátormi point-of-care testing na klinických pracoviskách, ako aj prístrojmi využívanými v self-monitoringu (glukometre, bilirubinometre, jednoúčelové koagulometre, analyzátory krvných obrazov a pod.) ako aj s metódami suchej chémie využívanými za týmto účelom, pri monitorovaní vrodených metabolických porúch, liečiv, drog a toxických environmentálnych vplyvov. Zvládne základy indikácie transfúzií a transfúznych techník a základných parametrov monitorovania výživy.

Doplňujúce vedomosti a zručnosti:

Absolvent odboru „Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve" (LMVM) - 1. stupňa dokáže pracovať efektívne ako člen výskumného tímu, organizovať si vlastné vzdelávanie a udržiavať kontakt s vývojom  vo svojom odbore, ako aj uplatňovať etické princípy vo svojej praxi.

Vymedzenie jadra znalostí študijného odboru (1. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru tvoria:

  • teoretické a predklinické biomedicínske jadro: anatómia, histológia, fyziológia, patologická anatómia, patologická fyziológia, biofyzika a nukleárna medicína, analytická chémia, biochémia, mikrobiológia, imunológia, genetika, hygiena a epidemiológia, farmakológia a toxikológia
  • jadro laboratórnych metód: základy laboratórnej techniky, laboratórne metódy -  v klinickej biochémii, v mikrobiológii a biológii životného prostredia, v klinickej mikrobiológii, v histológii a cytológii,  v hematológii a transfuziológii, v klinickej genetike,  v imunológii, vo funkčnej diagnostike, v hygiene, v toxikológii

Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru:

  • Informačné systémy v zdravotníctve
  • Organizácia zdravotníctva a poistného systému
  • Etika a filozofia
  • Prvá pomoc
  • Latinský jazyk a cudzí jazyk - anglický

Štátna skúška (1. stupeň)

  • obhajoba záverečnej práce (abstrakt v anglickom jazyku)
  • ústna a praktická skúška z  odboru Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve v rozsahu profilu absolventa 1. stupňa

Indikátory študijného odboru 1. stupňa

Študijný program 1. stupňa vysokoškolského vzdelávania so štandardnou dĺžkou 3 roky obsahuje 180 ECTS kreditov. Pre akceptáciu študijného programu v študijnom odbore, študijný program musí obsahovať najmenej 108 ECTS kreditov z tém jadra študijného odboru.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Kalendár podujatí
uplynulé November - 2020 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
30