Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Obsah študijného odboru

Absolventi odboru „Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve" (LMVM) - 1. stupňa ovládajú v základných rysoch rozhodovacie procesy pri indikácii všetkých laboratórnych vyšetrení, ktoré sú spoločné jednotlivým medicínskym odborom, vrátane tých, ktoré majú klinickú i laboratórnu zložku. Vedia spolupracovať s odborníkmi v týchto medicínskych disciplínach, ktoré tvoria spoločné vyšetrovacie zložky, pri uplatňovaní špeciálnych diagnostických algoritmov. Vedia analyzovať a syntetizovať získané poznatky tak, aby ich činnosť napomáhala klinickým a liečebným aktivitám k prospechu pacienta.

Teoretické vedomosti (1. stupeň):

Absolvent odboru „Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve" (LMVM) - 1. stupňa pochopí základné princípy a pojmy laboratórnej medicíny a získa nevyhnutné vedomosti spojené s diagnostickými procesmi, ktoré využívajú testovanie in vitro a vhodné funkčné testy. Získa vedomosti o faktoroch, ktoré môžu významne ovplyvniť spoľahlivosť laboratórnych metód hlavne v indikačnej preanalytickej a v interpretačnej fáze vyšetrenia. Získa prehľad o metódach používaných v analytickej fáze laboratórneho vyšetrenia, ako aj o možných analytických rušivých vplyvoch. Získa teoretické vedomosti, potrebné v zabezpečení riadenia kontroly spoľahlivosti, kontroly kvality. Tiež vedomosti o bezpečnostných opatreniach a ochrane práce s biologickým materiálom na klinických pracoviskách i v laboratóriách, o zákonných predpisoch a etických princípoch, platných v práci s biologickým materiálom. Získa aj základné poznatky v súvislosti s manažmentom a ekonomikou pracovísk s aplikáciou informačných systémov. Veľmi dôležitou oblasťou je aj získanie poznatkov o testovaní pri lôžku pacienta a self-monitoringu.

Praktické schopnosti a zručnosti (1. stupeň):

Absolvent odboru „Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve" (LMVM) - 1. stupňa získa schopnosť orientovať sa v dokumentácii, získa praktické poznatky v práci laboratórneho informačného systému, v prepojení na informačné systémy na klinikách, resp. na nemocničný informačný systém. Získa ďalej schopnosť práce v databázach, postihujúcich jednak odborné základy (i detaily) odboru LMVM, ale i v databázach informujúcich o environmentálnych liekových a ďalších vplyvoch na laboratórne informácie. Prakticky získa skúsenosti, ktoré umožnia absolventovi udržiavať kontakt s rozvojom odboru, modernými trendami odboru, ale aj s vývojom v oblastiach charakterizujúcich špecifiká odborov tvoriacich základ LMVM. Získa praktické znalosti práce s analyzátormi point-of-care testing na klinických pracoviskách, ako aj prístrojmi využívanými v self-monitoringu (glukometre, bilirubinometre, jednoúčelové koagulometre, analyzátory krvných obrazov a pod.) ako aj s metódami suchej chémie využívanými za týmto účelom, pri monitorovaní vrodených metabolických porúch, liečiv, drog a toxických environmentálnych vplyvov. Zvládne základy indikácie transfúzií a transfúznych techník a základných parametrov monitorovania výživy.

Doplňujúce vedomosti a zručnosti:

Absolvent odboru „Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve" (LMVM) - 1. stupňa dokáže pracovať efektívne ako člen výskumného tímu, organizovať si vlastné vzdelávanie a udržiavať kontakt s vývojom  vo svojom odbore, ako aj uplatňovať etické princípy vo svojej praxi.

Vymedzenie jadra znalostí študijného odboru (1. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru tvoria:

  • teoretické a predklinické biomedicínske jadro: anatómia, histológia, fyziológia, patologická anatómia, patologická fyziológia, biofyzika a nukleárna medicína, analytická chémia, biochémia, mikrobiológia, imunológia, genetika, hygiena a epidemiológia, farmakológia a toxikológia
  • jadro laboratórnych metód: základy laboratórnej techniky, laboratórne metódy -  v klinickej biochémii, v mikrobiológii a biológii životného prostredia, v klinickej mikrobiológii, v histológii a cytológii,  v hematológii a transfuziológii, v klinickej genetike,  v imunológii, vo funkčnej diagnostike, v hygiene, v toxikológii

Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru:

  • Informačné systémy v zdravotníctve
  • Organizácia zdravotníctva a poistného systému
  • Etika a filozofia
  • Prvá pomoc
  • Latinský jazyk a cudzí jazyk - anglický

Štátna skúška (1. stupeň)

  • obhajoba záverečnej práce (abstrakt v anglickom jazyku)
  • ústna a praktická skúška z  odboru Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve v rozsahu profilu absolventa 1. stupňa

Indikátory študijného odboru 1. stupňa

Študijný program 1. stupňa vysokoškolského vzdelávania so štandardnou dĺžkou 3 roky obsahuje 180 ECTS kreditov. Pre akceptáciu študijného programu v študijnom odbore, študijný program musí obsahovať najmenej 108 ECTS kreditov z tém jadra študijného odboru.