Príprava transformácie Centra pre hyperbarickú oxygenoterapiu TnUAD

09.03.2020

Centrum pre hyperbarickú oxygenoterapiu Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (Centrum pre HBO) je vedecko-výskumným pracoviskom, ktoré vzniklo v spolupráci Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (TnUAD) s Fakultnou nemocnicou Trenčín, kde je priamo súvisiace prístrojové vybavenie nainštalované.

Centrum pre HBO je unikátne svojím prepojením akademického a vedecko-výskumného prostredia s požiadavkami klinickej praxe, ktorú reprezentujú najmä kliniky a vybrané oddelenia Fakultnej nemocnice Trenčín, ako aj iné spolupracujúce zdravotnícke zariadenia a partnerské organizácie. Centrum pre HBO je jediné pracovisko tohto typu na Slovensku, ktoré nie je založené na komerčnej báze, nie je súkromným majetkom, venuje sa vedecko-výskumnej činnosti so zameraním na optimalizáciu podmienok za účelom personalizovanej medicíny, ktoré intenzívne spolupracuje s významnými domácimi i zahraničnými vedeckými a odbornými autoritami.

TnUAD vznikom Centra pre HBO zvýšila dostupnosť tejto unikátnej terapeutickej metódy pacientom predovšetkým z regiónu Trenčianskeho samosprávneho kraja s diagnózami, pri ktorých zlyháva prísun kyslíka do tkaniva. Išlo najmä o cievne komplikácie diabetes mellitus, nehojace sa rany najmä dolných končatín, akútne straty sluchu, či stavy po poškodení mozgu alebo cievnej mozgovej príhode a ktorí spolu za uplynulých 5 rokov absolvovali viac ako 12 tisíc expozícií. TnUAD tak za obdobie od začiatku budovania centra (od r. 2013) investovala prostredníctvom manažmentu Centra pre HBO do zdravotnej starostlivosti obyvateľstva takmer 300 tisíc Eur.

Centrum pre HBO sa v rámci začlenenia do akademického prostredia stalo súčasťou klinickej praxe študentov nelekárskych zdravotníckych odborov, bolo témou záverečných prác 20 študentov Fakulty zdravotníctva v študijných odboroch Ošetrovateľstvo, Fyzioterapia, Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, z ktorých viacerí sa venujú tejto problematike aj naďalej vo svojom profesionálnom živote.

V najbližšom období začne proces plánovanej prípravy transformácie Centra pre HBO, cieľom ktorého je dosiahnutie dominantného postavenia pracoviska ako zdravotníckeho zariadenia. Edukačné a vedecko-výskumné aktivity pracoviska zostanú i naďalej zachované, avšak na báze partnerskej spolupráce v aplikovanom výskume v oblasti zefektívnenia aplikácie suplementárnej hyperbarickej oxygenoterapie v liečebno-preventívnej starostlivosti. Uvedený zámer transformácie je plne v súlade so stratégiou Bolonského procesu v zmysle kreovania vysokoškolského priestoru založeného na spoločných princípoch a východiskách s definovaným systémom zabezpečenia a kontroly kvality vzdelávania s jednoznačným oddelením teoreticko-edukačnej roviny od praktického vzdelávania, ktoré musí byť v súlade s požiadavkami realizované v zdravotníckych zariadeniach.

Týmto Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne zverejňuje svoj zámer na rok 2020, vyhlásiť Verejnú obchodnú súťaž v súlade s § 5 a nasl. Zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. na predaj medicínskeho zariadenia a prístrojov. Centrum pre HBO ako vedecko-výskumné pracovisko nemôže byť financované cez systém verejného zdravotníctva, ale je financované výhradne mimorozpočtovými prostriedkami fakulty a univerzity. Za účelom zachovania a zvýšenia dostupnosti liečebno-preventívnej starostlivosti je preto nutná transformácia na zdravotnícke zariadenie financované z fondov zdravotného poistenia, najlepšie v podmienkach a priestoroch Fakultnej nemocnice Trenčín.

 
Návrat na aktuality