Slovenské vedecké inštitúcie smerujú k upevneniu výskumnej integrity a my sme pri tom

22.10.2019

Problematika odhaľovania plagiátorstva, ale predovšetkým štandardizácia správnej vedeckej praxe, či téma takzvaných etických kódexov výskumníkov je v súčasnosti aktuálnou. Kľúčoví aktéri vedy a výskumu na Slovensku sformovali tento týždeň pracovnú skupinu RI4SK, ktorá pripraví Národnú deklaráciu o upevnení výskumnej integrity na Slovensku.

Deklarácia by mala definovať kódex výskumnej etiky a integrity pre všetky výskumné inštitúcie na Slovensku. Budú vytvorené jednotné smernice pre správnu vedeckú prax v oblasti vedeckej integrity tak, aby sa podporovala spolupráca medzi vedcami, chránili sa výsledky práce jednotlivcov a inštitúcií, posilňovala sa dôvera verejnosti voči výsledkom vedy a výskumu a chránili sa prostriedky investované do vedy a výskumu. Deklarácia sa bude venovať aj téme, ako stransparentniť proces vyšetrovania neetických praktík, zaviesť vzdelávanie v oblasti integrity, a tiež ako harmonizovať pravidlá medzi inštitúciami na Slovensku. 

K iniciatíve sa v súčasnosti pripojili: Agentúra na podporu výskumu a vývoja, Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Centrum vedecko-technických informácií SR, Ekonomická univerzita v Bratislave, spoločnosť ESET, Slovenská akadémia vied, Slovenská akreditačná agentúra, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzita Komenského v Bratislave a Vysoká škola manažmentu.

Členom pracovnej skupiny RI4SK a zástupcom Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne je Dr. Zdenka Krajčovičová z Fakulty zdravotníctva TnUAD, na ktorú sa môžete v prípade otázok, resp. podnetov v tejto oblasti obrátiť.

Viac informácií na:

https://www.cvtisr.sk/aktuality/slovenske-vedecke-institucie-smeruju-k-upevneniu-vyskumnej-integrity.html?page_id=28863
Návrat na aktuality