ZdravLab 2019

 

Fakulta zdravotníctva

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne

Slovenská spoločnosť pre laboratórnu medicínu

Fakultná nemocnica Trenčín

Spolok lekárov Trenčín

K&L Diagnostics s.r.o.

 

organizujú IV. vedeckú a odbornú konferenciu 

pracovníkov laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve

 

pod záštitou

rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD.

a

hlavného hygienika SR Mgr. RNDr. MUDr. Jána Mikasa, PhD.

Trenčín, 07. - 08. február 2019

 

Všeobecné informácie:

Miesto konania konferencie:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Aula TnUAD, Študentská 1, 911 50 Trenčín

Dátum konania konferencie: 07. – 08. február 2019

Začiatok konferencie: 9.00 hod.

Hlavné témy konferencie:

 

 • Aktuálny vývoj a otázky z oblasti laboratórnych vyšetrovacích metód:
 • Klinická biochémia
 • Klinická hematológia a transfuziológia
 • Klinická mikrobiológia
 • Klinická imunológia
 • Klinická toxikológia a terapeutické monitorovanie liečiv
 • Lekárska genetika
 • Gastroenterológia
 • Rádiológia
 • Verejné zdravotníctvo
 • Najnovšie poznatky zo základného a aplikovaného výskumu v zdravotníctve
 • Informačné technológie pre zdravie, DRG, e-Health
 • Varia

 

Oficiálny jazyk konferencie: slovenský, český, anglický

Konferencia je zaradená do systému bodového hodnotenia účasti na odborných podujatiach podľa Vyhlášky MZ SR 366/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov. Účastníci konferencie dostanú  po jej ukončení osvedčenie o účasti. 

Prihlášky na pasívnu účasť posielajte e-mailom do 25. januára 2019

Kontakt: zdravlab@tnuni.sk  alebo na tel. č. 032/7400611

Konferenčný poplatok:

2 dni   -   člen SKIZP, SLS                40 Eur

2 dni   -   nečlen SKIZP, SLS            50 Eur

1 deň  -   člen SKIZP, SLS               20 Eur

1 deň  -   nečlen SKIZP, SLS           25 Eur

 

Poplatok pokrýva organizačné zabezpečenie konferencie a občerstvenie. V cene je zabezpečený obed, ubytovanie zabezpečené nie je. Konferenčný poplatok hradia aktívni i pasívni účastníci konferencie.

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 81005 Bratislava 15

IBAN: SK20 8180 0000 0070 0028 5730

SWIFT KÓD: SPSRSKBA  

Variabilný symbol: 10908

 

V prípade platby poštovou poukážkou:

Adresa: Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 2, 911 50 Trenčín

Do správy pre prijímateľa uveďte „ZdravLab“ a meno účastníka, za ktorého bolo zaplatené. 

 

Konferenčný poplatok žiadame uhradiť do 25. januára 2019

Žiadame účastníkov konferencie o predloženie kópie dokladu o zaplatení poplatku pri registrácii pred začiatkom konferencie.

 

 

Program konferencie

Zmeny v programe budú priebežne aktualizované

Plná verzia programu je dostupná v sekcii Materiál na stiahnutie

Uplynulý ročník

Fotogaléria

Videogaléria