ZdravLab 2017

 

Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Fakultná nemocnica Trenčín

Nemocnica svätého Michala, a.s.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne

Slovenská spoločnosť pre laboratórnu medicínu

Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov

Spolok lekárov Trenčín

 

organizujú III. vedeckú a odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou

pracovníkov laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve

pod záštitou rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD.

Trenčín, 9. - 10. február 2017

 

 

Všeobecné informácie

Miesto konania konferencie:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Aula TnUAD, Študentská 1, 911 50 Trenčín

Dátum konania konferencie: 9. – 10. február 2017

Začiatok konferencie: 9.00 hod.

Hlavné témy konferencie:

Aktuálny vývoj a otázky z oblasti laboratórnych vyšetrovacích metód:

 • Klinická biochémia
 • Klinická hematológia a transfuziológia
 • Klinická mikrobiológia
 • Klinická imunológia
 • Hyperbarická oxygenoterapia
 • Klinická toxikológia a terapeutické monitorovanie liečiv
 • Lekárska genetika
 • Verejné zdravotníctvo
 • Najnovšie poznatky zo základného a aplikovaného výskumu v zdravotníctve
 • Informačné technológie pre zdravie
 • Varia

Oficiálny jazyk konferencie: slovenský, český, anglický

Konferencia je zaradená do systému bodového hodnotenia účasti na odborných podujatiach podľa Vyhlášky MZ SR 366/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov. Účastníci konferencie dostanú  po jej ukončení osvedčenie o účasti.

Prihlášky na pasívnu účasť posielajte e-mailom do 20. januára 2017

Kontakt: zdravlab@tnuni.sk alebo na tel. č. 032/7400611

Konferenčný poplatok:

2 dni   -   člen SKIZP, SLS                40 Eur

2 dni   -   nečlen SKIZP, SLS            50 Eur

1 deň  -   člen SKIZP, SLS               20 Eur

1 deň  -   nečlen SKIZP, SLS           25 Eur

Poplatok pokrýva organizačné zabezpečenie konferencie a občerstvenie. V cene je zabezpečený obed, ubytovanie zabezpečené nie je.

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica, Radlinského 32, 81005 Bratislava 15

IBAN: SK20 8180 0000 0070 0028 5730

SWIFT KÓD: SPSRSKBA

Variabilný symbol: 109010

V prípade platby poštovou poukážkou:

Adresa: Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 2, 911 50 Trenčín

Do správy pre prijímateľa uveďte „ZdravLab“ a meno účastníka, za ktorého bolo zaplatené.

Konferenčný poplatok žiadame uhradiť do 20. januára 2017

 

 

Program konferencie

Zmeny v programe budú priebežne aktualizované

Plná verzia programu je dostupná v sekcii Materiál na stiahnutie

Fotogaléria