Konferencie

Kalendár pripravovaných vedeckých podujatí v roku 2020

VIII. Workshop Sonomamodiagnostika

Workshop

Dátum konania: 03.-04. apríl 2020

Miesto konania: Trenčianske Teplice

Cieľ workshopu: Postgraduálny kurz s cieľom prezentovať základy sonografického vyšetrenia prsníkov, základy anatómie, patológie a patologicko-anatomické jednotky v sono obraze, nastavenie a obsluha USG prístroja, intervencie pod USG kontrolou, korelácie USG/MG/MR a histopatológie, omyly a úskalia diagnostiky, interpretácie nálezov, skríning.

Ošetrovateľstvo a zdravie XII.

Fyzioterapia a zdravie

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

Dátum konania: 29. apríl 2020

Miesto konania:  Trenčín

Cieľ podujatia: Prezentácia nových poznatkov v oblasti ošetrovateľstva, fyzioterapie a verejného zdravotníctva so zameraním na komunitné zdravie  a varia.

Publikačný výstup: Publikované abstrakty z vedeckej konferencie, možnosť publikovania príspevkov vo vedeckom recenzovanom zborníku a vo vedeckom časopise Zdravotnícke listy

Farmakoekonomika na Slovensku XXXIX.

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

Dátum konania: 3. jún 2020

Miesto konania: Bratislava, MZ SR

Cieľ konferencie: Prezentácia nových domácich i zahraničných poznatkov z farmakoekonomiky a hodnotenia zdravotníckych technológií.

Publikačný výstup: Možnosť publikovania príspevkov in extenso vo vedeckom recenzovanom časopise Farmakoekonomika a lieková politika.

MAMMO TREN-D´ 2020 - XVI. medzinárodná   pracovná konferencia mammológov

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

Dátum konania: 04.-05. jún 2020

Miesto konania: Piešťany

Cieľ konferencie: Prezentácia najnovších poznatkov z oblasti mammo-diagnostiky, skríning karcinómu prsníka, skríning vysokorizikových pacientok. Plastické úpravy prsníkov.

Publikačný výstup: Zborník príspevkov z vedeckej konferencie, možnosť publikovania príspevkov in extenso vo vedeckom časopise Zdravotnícke listy.

47. celoslovenská konferencia sociálnych   
 sestier a sociálnych pracovníkov

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

Dátum konania: september 2020

Miesto konania: Trenčín

Cieľ konferencie: Prezentácia nových poznatkov v sociálnej a zdravotnej starostlivosti na tému sociálny a zdravotný aspekt u vybraných cieľových skupín.

 

Farmakoekonomika na Slovensku XL.

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

Dátum konania: 2. december 2020

Miesto konania: Bratislava, MZ SR

Cieľ konferencie: Prezentácia nových domácich i zahraničných poznatkov z farmakoekonomiky a hodnotenia zdravotníckych technológií.

Publikačný výstup: Možnosť publikovania príspevkov in extenso vo vedeckom recenzovanom časopise Farmakoekonomika a lieková politika.

XIII. Chyby a omyly v mammodiagnostike

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

Dátum konania: 4. december 2020

Miesto konania: Trenčín

Cieľ konferencie: Prezentácia najnovších poznatkov a kazuistík v odbore mammodiagnostiky, patologicko-anatomické korelácie, úskalia diagnostiky.

 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica