Vyhlásenie volieb členov výberovej komisie pre výberové konanie na obsadenie funkcie dekana Fakulty zdravotníctva TnUAD

16.03.2023

Akademický senát TnUAD na svojom zasadnutí dňa 15.03.2023 v súlade s § 22 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  v y h l a s u j e  voľby členov výberovej komisie pre výberové konanie na obsadenie funkcie dekana Fakulty zdravotníctva TnUAD (ďalej „výberovej komisie“) podľa schváleného harmonogramu prípravy a vykonania volieb. Ďalej AS TnUAD schvaľuje volebnú komisiu pre uvedené voľby (ďalej „VK FZ TnUAD“). 

V zmysle § 22 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov je výberová komisie sedemčlenná. Zástupcovia zamestnaneckej časti akademickej obce FZ TnUAD volia dvoch členov výberovej komisie. Zástupcovia študentskej časti akademickej obce FZ TnUAD volia jedného člena výberovej komisie. 
Návrat na aktuality