Medzinárodná vedecká konferencia Ošetrovateľstvo a zdravie XIII.

11.11.2022

Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne organizovala    dňa 9.11.2022 medzinárodnú vedeckú konferenciu Ošetrovateľstvo a zdravie XIII. Spoluorganizátormi konferencie boli Nicolaus Copernicus University, Collegium Medicum in Bydgoszcz, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta zdravotnických studií v Ústí nad Labem, Trenčiansky samosprávny kraj, Odbor zdravotníctva a sociálnej pomoci, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Fakultná nemocnica  Trenčín a Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek.

Ústrednou témou konferencie bola Starostlivosť o duševné zdravie a psychohygiena.  V rámci 5 blokov odznelo 29 prednášok a boli odprezentované 4 postery. V príspevkoch bol kladený akcent na výskyt a riešenie psychosociálnych rizík v zdravotníctve, psychologické aspekty práce sestier a procesu vzdelávania študentov ošetrovateľstva. Boli prezentované zaujímavé výsledky súvisiace s personálnou krízou v zdravotníctve, ktorej dôsledkom je výskyt fenoménu nedokončenej alebo implicitne prideľovanej ošetrovateľskej starostlivosti. Prednášky boli zamerané aj na psychologické faktory starostlivosti o ženy – rodičky, výskyt prenatálnej úzkosti a problematiku dojčenia. V sekcii varia odzneli prednášky súvisiace so starostlivosťou o rany a skríning karcinómu prsníka. V rámci workshopu boli diskutované problémy súvisiace so strachom z pádu u seniorov a jeho psychosociálnymi dôsledkami.

Hostí a účastníkov konferencie na pôde FZ TnUAD privítala prorektorka pre výchovu a vzdelávanie TnUAD v Trenčíne doc. RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD., MPH, v zastúpení rektora  TnUAD doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. a dekanka Fakulty zdravotníctva TnUAD doc. PhDr. Iveta Matišáková, PhD. V úvode konferencie sa účastníkom prihovorili aj ctení hostia, riaditeľ Fakultnej nemocnice Trenčín Ing. Tomáš Janík, MBA, námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť Mgr. Radoslava Cifríková a riaditeľka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne MUDr. Ľudmila Bučková, MPH.

Konferencie sa zúčastnilo 130 účastníkov. Za plynulý priebeh konferencie sa postarali všetci zamestnanci Fakulty zdravotníctva a dobrovoľníci z radov študentov pod vedením predsedníčky organizačného výboru konferencie  PhDr. Nikolety Poliakovej, PhD.

Ďakujeme všetkým kolegom zo Slovenska i zo zahraničia, ktorí prijali naše pozvanie a prispeli tak k veľmi hodnotnému a úspešnému priebehu celého podujatia.
Návrat na aktuality