Poďakovanie

10.11.2020

Vážené študentky, vážení študenti,

dovoľte mi touto cestou sa Vám poďakovať za to, že ste sa zúčastnili ako zdravotníci alebo dobrovoľníci na celoplošnom testovaní, že mnohí ste v testovaní zapojení v rámci už zriadených odberových miest v mestách po celom Slovensku a taktiež mnohí pracujete v ambulanciách a nemocniciach, kde sa staráte o pacientov, ktorí Vás veľmi potrebujú. Zároveň si však zodpovedne plníte aj rolu študenta a dokážete zosúladiť študijné povinnosti s dobrovoľníckou činnosťou a pracovnými aktivitami. Dokázali ste a každodenne dokazujete, že ste pripravení naplniť svoje poslanie - byť zdravotníkom.

Zároveň ďakujem kolegom Fakulty zdravotníctva zapojeným do celoplošného testovania, ktorí si súčasne plnia aj rolu vysokoškolského pedagóga a okrem dištančného vzdelávania zvládajú aj mnohé ďalšie úlohy vyplývajúce z ich povolania. Chcem sa súčasne poďakovať aj všetkým zamestnancom podieľajúcim sa na Vašej odbornej a profesionálnej príprave tak, aby ste svoje budúce povolanie sestry, fyzioterapeuta, laboranta a verejného zdravotníka naplnili v praxi. Našim spoločným cieľom je nielen rozvoj Vašich vedomostí a zručností, ale aj výchova k zodpovednosti a samostatnosti. Kvalita výučby je daná predovšetkým profesionálnou a osobnostnou kvalitou našich zamestnancov, ich prístupom k výučbe, individuálnym prístupom k študentom, kreativitou a flexibilitou.

Pevne verím, že si ľudia opäť začnú vážiť každého zdravotníckeho pracovníka, že bude toto povolanie opäť celospoločensky uznané a bude sa každému zdravotníckemu pracovníkovi preukazovať úcta, ktorá mu patrí, a to nielen teraz v tomto mimoriadnom a náročnom období. Taktiež som presvedčená o tom, že sa zvýši podpora vzdelávania budúcich zdravotníckych pracovníkov, nakoľko je to nevyhnutné pre budúcnosť a kvalitu poskytovanej zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti.

Vaša dekanka
Návrat na aktuality