Nadácia Tatra banky podporila projekt Fakulty zdravotníctva

12.11.2019

Nadácia Tatra banky vyhodnotila aj tento rok grantový program Kvalita vzdelávania. Jeho cieľom je finančne prispieť ku skvalitneniu výučby tak, aby sa vyučovanie obohatilo o nové moderné poznatky a informácie z prostredia domácej či zahraničnej vedy. K termínu uzávierky bolo prijatých 113 žiadostí, v ktorých študenti a organizácie žiadali spolu 508 265,98 Eur. Hodnotiaca komisia, zložená z 5 externých expertov, rozdelila sumu 65 109 Eur medzi 19 najlepších projektov. Jedným z nich je projekt Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne s názvom Prevencia karcinómu prsníka: The Best for the Breast, ktorý bol podporený sumou 4 955,- Eur.

Karcinóm prsníka je najčastejšie malígne ochorenie ženskej populácie, výskyt štatisticky narastá predovšetkým v období medzi 50. a 70. rokom života, pričom aj prípady ochorenia mladých žien do 30. roku a medzi 30. a 40. rokom sú stále častejšie. Každý rok pribudne na Slovensku takmer 3 000 novodiagnostikovaných žien s karcinómom prsníka. Táto choroba si nevyberá a zasiahne aj do života tých, čo zdravo žijú, nefajčia, nepijú a nemajú nadváhu. Preto edukácia v tejto oblasti je veľmi potrebná. Začiatok skríningového programu karcinómu prsníka v roku 2019 je jedinečnou príležitosťou a výzvou pre zásadné obohatenie a rozšírenie vysokoškolského vzdelávania v tejto oblasti s dôrazom na aplikovanie inovatívnych edukačných metód, foriem a postupov tak, aby boli študenti maximálne konfrontovaní s reálnou klinickou skutočnosťou a dokázali v praxi využiť nadobudnuté vedomosti.

"Využitie interaktívnych výučbových modelov a vytvorených videoprojekcií prinesie výrazné skrátenie a zefektívnenie doby, ktorá je nutná  pre teoretickú prípravu nielen študentov, ale aj širokej verejnosti. Uvedený projekt je v súčasnosti vzhľadom k výskytu karcinómu prsníka v SR mimoriadne potrebný a povedie k výraznému prepojeniu teoretického vzdelávania s praxou a k multiplikatívnosti vypracovaných postupov," doplnil rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik.

V rámci projektu budú využité interaktívne výučbové modely/ trenažéry umožňujúce nácvik hľadania nádorov priamo samotným študentom, pričom lokalizácia a veľkosť hľadaného nádoru je variabilná a v priebehu vyučovacieho procesu a samotného nácviku je ho možné meniť. Výraznú mieru obohatenia vyučovacieho procesu prinesie plánované využitie interaktívnych videoprojekcií, ktoré výrazne skrátia a zefektívnia dobu, ktorá je nutná  pre teoretickú prípravu študentov pred tým, ako smú vykonávať klinickú prax a byť v kontakte s reálnymi živými bytosťami s chorobami i emóciami. Budú vytvorené 3 multimediálne edukačné videoprojekcie, ktoré budú  zamerané na: výskyt a prevenciu ochorenia prezentovanými významnými odborníkmi v danej oblasti, výučbu metódy samovyšetrenia prsníkov a potreby pacientok vrátane informácií o existencii a ponuke služieb pacientských organizácií ako sú napr. OZ Amazonky. Práve spolupráca s občianskymi združeniami, ktoré sú aktívne v uvedenej oblasti, vytvára ďalšie prirodzené prepojenie moderných poznatkov vzdelávania s praxou, ktoré by nebolo alternatívou voči tradičnému prístupu lekár-pacient, ale bolo by jeho podporou.
Návrat na aktuality