Týždeň vedy a techniky na Slovensku

25.10.2019

Týždeň vedy a techniky na Slovensku každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR,  Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti a samozrejme v spolupráci s univerzitami. Jeho cieľom je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy. Tento rok sa Týždeň vedy a techniky na Slovensku uskutoční v období 4. - 10. novembra 2019.

Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne organizuje v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2019 podujatia s názvom:

Ošetrovateľstvo novej generácie – procesné a technologické novinky v ošetrovateľstve a prehliadka nemocnice vo virtuálnej realite

Dátum:  5. november 2019 (utorok), Aula TnUAD; Čas: 9,00 - 12,00 hod.

Stručný popis podujatia: Profesijná príprava sestier a ostatných zdravotníckych pracovníkov podlieha novým trendom a zavádzaniu nových procesov a technológií do zdravotníctva. Kvalita zdravotníckej a ošetrovateľskej starostlivosti je základným kritériom profesijnej prípravy budúcich zdravotníckych pracovníkov. Zvyšovanie kvality ošetrovateľskej starostlivosti ide ruka v ruke s efektívnym plánovaním, organizovaním, personálnym a technologickým zabezpečením zdravotníckych zariadení. Cieľom podujatia je predstaviť nielen študentom Fakulty zdravotníctva nemocnicu novej generácie. Poslucháči sa dozvedia, na ktoré aspekty sa v manažmente ošetrovateľskej starostlivosti a technologickom vybavení moderných nemocníc kladie dôraz a prostredníctvom virtuálnej reality sa prenesú do priestorov modernej nemocnice, ktorá je aktuálne vo výstavbe. Podujatie sa uskutoční v spolupráci s Nemocnicou novej generácie Bratislava – Bory. Prednášajúcou bude p. Alena Kendrick, RN, BScN, MSc Clin Edu., manažérka ošetrovateľstva v Nemocnici novej generácie Bratislava – Bory.

Naštartujte svoju pamäť (Diskusné fórum)

Dátum:  8. november 2019 (piatok), Aula TnUAD  Čas: 10,00 - 12,00 hod.

Stručný popis podujatia: Alzheimerova demencia býva označovaná aj ako epidémia 21. storočia. Každé tri sekundy pribudne na svete jeden pacient s diagnózou demencie. Nakoľko účinná farmakologická liečba zameraná na podstatu tohto vážneho ochorenia doposiaľ neexistuje, využívajú sa v boji proti tejto chorobe i nefarmakologické stratégie. Jednou z nich je aj kognitívna aktivizácia prostredníctvom tréningu kognitívnych schopností. Cielená mentálna stimulácia realizovaná vo forme špecifického precvičovania jednotlivých poznávacích procesov nášho mozgu, dokáže náš mozog zachovať funkčný a voči prípadnej patológií rezistentnejší v dlhodobejšom časovom horizonte. Cieľom diskusného fóra s názvom „Naštartujte svoju pamäť“ je ukázať širokej verejnosti, že pamäť a mozgová kapacita sa dá bez ohľadu na vek neustále rozvíjať a trénovať. Účastníci podujatia sa dozvedia, na akých princípoch funguje ľudský mozog, ako narába s novými informáciami, akú úlohu pre správne zapamätanie má vizualizácia, asociovanie a kategorizácia informácií. Diskusné fórum bude realizované interaktívnou formou. Poslucháči si vyskúšajú jednoduché techniky účinného ukladania, vštepovania i vyvolávania nových informácií z pamäti, stratégie efektívneho učenia a zapamätávania si, a aj mnemotechniky, ktoré im umožnia  spoľahlivo fungovať vo všetkých situáciách bežného dňa. Takými sú napríklad zapamätanie si telefónnych čísiel a kódov, plánovanie povinností i bez diára, či nákup bez pomoci nákupného zoznamu. Prednášajúca Mgr. Petra Hirtlová, PhD. je trénerkou pamäti 3. stupňa, lektorkou České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging, riaditeľkou Centra celoživotního vzdělávání na Academia Rerum Civilium, Vysoké školy politických a společenských věd v Kutnej Hore. V rámci seminára predstaví verejnosti aj svoje publikácie „Telocvičňa pre mozog“ a „Kreativní mysl“.

 

 
Návrat na aktuality