Prevzatie dokladov o absolvovaní štúdia

07.06.2019

     Vážení absolventi  bakalárskeho štúdia v študijných programoch Fyzioterapia, Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, Ošetrovateľstvo, Verejné zdravotníctvo a magisterského štúdia v študijnom programe Ošetrovateľstvo, ktorí ste vykonali štátne skúšky v mesiacoch máj a jún 2019, oznamujeme Vám, že od 8.7.2019 si môžete na Opens internal link in current windowŠtudijnom oddelení Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v čase úradných hodín prevziať doklady o absolvovaní štúdia (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatky k diplomu). 
     Vaše doklady Vám vydáme na základe predloženia preukazu totožnosti. V prípade, že si neprevezmete doklady osobne, Vaše doklady vydáme inej osobe len na základe splnomocnenia potvrdeného notárom alebo matrikou.

 

Upozorňujeme Vás na zmenu sídla fakulty !!!

Študentská 1, 911 50 Trenčín – budova B (budova, v ktorej je aula)

Študijné oddelenie – 3. poschodie

 

Úradné hodiny v období od 8.7.2019 do 31.8.2019:
Pondelok, utorok, štvrtok: 8.00 – 10.00 hod.
Streda: 8.00 – 10.00 hod. a 13.00 – 14.00 hod.
Návrat na aktuality