Deň otvorených dverí

02.02.2023

Deň otvorených dverí

na Fakulte zdravotníctva

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

 

Vedenie Fakulty zdravotníctva TnUAD v Trenčíne pozýva všetkých záujemcov na

D e ň   o t v o r e n ý c h   d v e r í,

ktorý sa uskutoční dňa  15. februára 2023 na Fakulte zdravotníctva TnUAD v Trenčíne, Študentská 1, Trenčín,  Fakultná budova „B“, aula B 101 

Program:

 

  • privítanie záujemcov
  • informácie o študijných programoch ošetrovateľstvo, fyzioterapia, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve a verejné zdravotníctvo (podmienky prijímacieho konania pre dennú a externú formu štúdia, obsah štúdia, možnosti uplatnenia absolventov)
  • prehliadka priestorov školy a účasť záujemcov na hodinách praktického vyučovania jednotlivých študijných programov
  • vyplnenie krátkeho dotazníka (prečo uvažujete o štúdiu na FZ TnUAD)
  • odpovede na otázky

 

Prezentácia pre návštevníkov Dňa otvorených dverí je v 1 vstupe o 09.30 hod.

 

Kontakt:

PhDr. Katarína Gerlichová, PhD.

prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť

katarina.gerlichova@tnuni.sk

tel. 032/74 00 603

 

Tešíme sa na Vašu účasť
Návrat na aktuality