Náhradný a opravný termín štátnej skúšky

29.06.2015

Do 1. 7. 2015 - odovzdať index, prihlášku na štátnu skúšku, výstupný list  (kompletne vyplnený a potvrdený – každý študent je sám zodpovedný za jeho vyplnenie) na Referát akademických činností – Ing. Renáta Vlčková

Do 17. 8. 2015 – prihlásenie na štátnu skúšku do AIS !

 

Bakalársky študijný program - Ošetrovateľstvo

Praktická štátna skúška – dňa 18. 8. 2015, 7.00 hod. Fakultná nemocnica Trenčín, zasadačka OÚCH – chirurgický pavilón

Ústna štátna skúška – dňa 19. 8. 2015, 8.00 hod. FZ TnUAD v Trenčíne, Novomeského 11, 911 08 Trenčín

 

Magisterský  študijný program – Ošetrovateľstvo

Praktická štátna skúška – dňa 18. 8. 2015, 9.00 hod. Fakultná nemocnica Trenčín, zasadačka OÚCH – chirurgický pavilón

Ústna štátna skúška – dňa 19. 8. 2015, 8.00 hod. FZ TnUAD v Trenčíne, Novomeského 11, 911 08 Trenčín

 

Bakalársky študijný program - Fyzioterapia

Ústna štátna skúška – dňa 19. 8. 2015, 8.00 hod. FZ TnUAD v Trenčíne, Novomeského 11, 911 08 Trenčín

 

Bakalársky študijný program – Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Praktická štátna skúška – dňa 18. 8. 2015, 14.00 hod. RÚVZ

Ústna štátna skúška – dňa 19. 8. 2015, 8.00 hod. FZ TnUAD v Trenčíne, Novomeského 11, 911 08 Trenčín

 

Náhradný termín štátnej skúšky:

1.      Praktická štátna skúška

2.      Ústna štátna skúška – obhajoba záverečnej práce, predmety podľa študijného programu

Opravný termín štátnej skúšky:

-          Študent opakuje tú časť štátnej skúšky, v ktorej neuspel alebo ju neabsolvoval, lebo nadväzovala na predchádzajúcu neúspešnú časť štátnej skúšky
Návrat na aktuality