Prevzatie dokladov o absolvovaní štúdia

26.06.2015

     Oznamujeme absolventom bakalárskeho a magisterského štúdia v študijných programoch Fyzioterapia, Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, Ošetrovateľstvo, ktorí vykonali štátne skúšky v mesiaci jún 2015, že od 6.7.2015 si môžu na Referáte akademických činností FZ TnUAD v čase úradných hodín prevziať doklady o absolvovaní štúdia (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatky k diplomu).
     Vaše doklady Vám vydáme na základe predloženia preukazu totožnosti. V prípade, že si neprevezmete doklady osobne, Vaše doklady vydáme inej osobe len na základe splnomocnenia potvrdeného notárom alebo matrikou.

Úradné hodiny v období od 1.7.2015 do 31.8.2015:
Pondelok, utorok, štvrtok: 8.00 – 10.00 hod.
Streda: 8.00 – 10.00 hod. a 12.00 – 14.00 hod.
Návrat na aktuality