Zasadnutie zamestnaneckej a študentskej časti Akademickej obce Fakulty zdravotníctva TnUAD

10.04.2015

Akademický senát Fakulty zdravotníctva
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

 

P O Z V Á N K A

Vážení členovia zamestnaneckej a študentskej časti Akademickej obce FZ TnUAD,

 

zvolávam

 

zasadnutie zamestnaneckej a študentskej časti Akademickej obce Fakulty zdravotníctva TnUAD

dňa 16. apríla 2015 o 14.00 hod. 

v bloku E miestnosť JS 105

 

s týmto programom:

 

  1. Otvorenie
  2. Harmonogram prípravy a vykonania volieb kandidáta na dekana Fakulty zdravotníctva TnUAD (Predkladá: predsedníčka AS FZ TnUAD)
  3. Harmonogram  volieb do AS FZ TnUAD za zamestnaneckú a študentskú časť Akademickej obce FZ TnUAD na nové funkčné obdobie od 16.7.2015 (Predkladá: predsedníčka AS FZ TnUAD)
  4. Rôzne
  5. Ukončenie

     Účasť všetkých členov Akademickej obce FZ TnUAD je nutná.

 

     S pozdravom

PhDr. Katarína Gerlichová, PhD.
predsedníčka AS FZ
Návrat na aktuality