Imatrikulácie študentov Fakulty zdravotníctva

24.09.2014

V utorok 23. septembra 2014 sa v priestoroch auly Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne uskutočnilo slávnostné zhromaždenie pri príležitosti imatrikulácie študentov prvého ročníka Fakulty zdravotníctva TnUAD. Študenti prvých ročníkov denného štúdia v nelekárskych zdravotníckych študijných programoch Ošetrovateľstvo, Fyzioterapia a Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve si z rúk dekana doc. MUDr. Jána Bielika, CSc.  prevzali imatrikulačné listy a tým sa zapísali medzi novoprijatých študentov fakulty.

V zastúpení rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD., privítal nových študentov Fakulty zdravotníctva prorektor pre stratégiu a rozvoj TnUAD doc. Ing. Viliam Cibulka, CSc.

V akademickom roku 2014/2015 bolo na štúdium na Fakulte zdravotníctva TnUAD prijatých 253 nových študentov, ktorí majú možnosť študovať nelekárske zdravotnícke študijné programy 7.4.1 Ošetrovateľstvo, 7.4.3 Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve a 7.4.7 Fyzioterapia.
Návrat na aktuality