Kritériá prijatia

Kritériá prijatia pre dennú formu štúdia:

  • ukončenie bakalárskeho štúdia v študijnom programe Fyzioterapia;
  • úspešné absolvovanie prijímacej skúšky;
  • prijímacia skúška: úspešné absolvovanie testu z  vedomostí v rozsahu 1. stupňa vzdelávania v študijnom programe fyzioterapia (fyzioterapia, fyzikálna terapia a kineziológia);
  • prijatí budú tí uchádzači, ktorí dosiahnu najvyšší počet bodov za prijímaciu skúšku.