Kritériá prijatia

Kritériá prijatia pre dennú a externú formu štúdia:

  • získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (ukončeného maturitnou skúškou);
  • zdravotná spôsobilosť k vysokoškolskému štúdiu zdravotníckeho študijného odboru a k výkonu príslušného zdravotníckeho povolania;
  • úspešné absolvovanie prijímacej skúšky;
  • prijímacia skúška: úspešné absolvovanie testu z biológie v rozsahu stredoškolského učiva (minimálne 40 bodov) a overovanie fyzických schopností, ktoré pozostáva z plávania, atletických disciplín, gymnastiky. Neúčasť na overovaní fyzických schopností vo všetkých disciplínach je posudzovaná ako nesplnenie podmienok prijímacieho konania;
  • prijatí budú tí uchádzači, ktorí dosiahnu najvyšší počet bodov za prijímaciu skúšku.

Test je zameraný na biológiu v rozsahu stredoškolského učiva. V teste je 50 otázok, jedna odpoveď je správna, za každú správnu odpoveď získa uchádzač 2 body, za celý test môže získať maximálne 100 bodov. Za overovanie fyzických schopností na štúdium uchádzač môže získať po 10 bodov za každú disciplínu, spolu môže získať maximálne 40 bodov.

 

Odporúčaná literatúra na prijímacie skúšky pre dennú a externú formu štúdia:

UŠÁKOVÁ, K. a kol.: Biológia pre gymnáziá, časť 6 – Biológia človeka, evolúcia a vznik života na zemi. Bratislava: EXPOL Pedagogika, 2015. 104 s. ISBN 978-80-8091-402-8.

 

Overovanie fyzických schopností na štúdium:

  1. Gymnastika: Cvičí sa na 12-metrovom gymnastickom páse alebo páse vytvorenom zo žineniek. Uchádzač je povinný zostaviť si a správne zacvičiť gymnastickú zostavu z nižšie uvedených prvkov. Prvkov musí byť v zostave minimálne 5. Gymnastické prvky: váha predkloňmo, obraty, výpon na špičkách, kotúľ vpred, kotúľ vzad, kotúľ vpred do roznoženia, kotúľ vzad do roznoženia, stoj na lopatkách, stoj na hlave, stoj na rukách, premet bokom, dva premety bokom vo väzbe, premet vpred, premet vzad, salto vpred, salto vzad.

(Príklad gymnastickej zostavy: váha predkloňmo, stoj spojný, kotúľ vpred, skok s obratom o 180° a pažami čelné kruhy von, stoj spojný, výpon na špičkách, spádom vzad stoj na lopatkách.)

Bodovanie:     za každý správne zacvičený prvok uchádzač získa 2 body

maximálny počet bodov – 10

 

  1. Plávanie: Uchádzač je povinný preplávať ľubovoľným plaveckým spôsobom vzdialenosť 50 metrov.

Bodovanie:     maximálny počet bodov 10 (Tab. 1)

 

Tab. 1 Plávanie

Body

Výkon v min.

0

1:46 a viac

1

1:45 – 1:41

2

1:40 – 1:36

3

1:35 – 1:31

4

1:30 – 1:26

5

1:25 – 1:21

6

1:20 – 1:16

7

1:15 – 1:11

8

1:10 – 1:06

9

1:05 – 1:01

10

1:00 a menej

 

  1. Atletika:

3.1     4x10-metrový člnkový beh: Stanovený 10-metrový úsek je vyznačený na obidvoch stranách kužeľmi. Cvičenec z polovysokého štartu (obe nohy sú za štartovacou čiarou a bez použitia bloku) beží čo najrýchlejšie od jedného kužeľa k druhému. Body sa získavajú za čas s presnosťou na desatiny sekundy. Opakovaný štart pri nevydarenom štarte alebo neobehnutí kužeľa nie je povolený. Uchádzač je povinný absolvovať daný test do limitu 15 sekúnd.

Bodovanie:      maximálny počet bodov 10 (Tab. 2)

 

3.2     10x10-metrový člnkový beh: Uchádzač je povinný absolvovať daný test do limitu 40 sekúnd.

Bodovanie:      maximálny počet bodov 10 (Tab. 3)

 

Tab. 2 4x10-metrový člnkový beh

Body

Výkon v sec.

0

15,01 a viac

1

15,0 – 14,8

2

14,7 – 14,5

3

14,4 – 14,2

4

14,1 – 13,9

5

13,8 – 13,6

6

13,5 – 13,3

7

13,2 – 13,0

8

12,9 – 12,7

9

12,6 – 12,4

10

12,3 a menej

 

Tab. 3 10x10-metrový člnkový beh

Body

Výkon v sec.

0

41 a viac

1

40 – 39

2

38 – 37

3

36 – 35

4

34 – 33

5

32 – 31

6

30 – 29

7

28 – 27

8

26 – 25

9

24 – 23

10

22 a menej