2.stupeň


Obsah študijného odboru - opis druhého stupňa

Absolvent  študijného odboru verejné zdravotníctvo je kvalifikovaný zdravotnícky pracovník so širokým odborným profilom pripravený samostatne vykonávať odborné činnosti v oblasti podpory a ochrany zdravia a primárnej prevencie, funkcie v manažmente nemocníc, štátnych zdravotných ústavov, poisťovniach, štátnej správe a farmaceutických firmách. Absolvent verejného zdravotníctva je pripravený uplatniť sa:

-         na úseku verejnej správy

-         pri riadení prevencie a zdravotníckej starostlivosti

-         v oblasti ochrany, podpory a výchovy zdravia a zdravých životných a pracovných podmienok

-         v epidemiologickom a environmentálnom výskume, farmakoepidemiológii, zdravotníckom poradenstve a etike

-         vykonávať aktivity v súlade so zásadami a koncepciou štátnej zdravotnej politiky a realizovať ciele programov podpory zdravia a zdravotno-výchovných projektov

Uplatnenie absolventa:

-         štátne zdravotné ústavy  (ŠZÚ)

-         služby zdravia pri práci (závodné zdravotné služby)

-         nemocnice:

-         ochrana zdravia pacientov a pracovníkov v nemocniciach (nemocničný hygienik)

-         manažér výskumu

-         manažér zdravotníckych služieb

-         výskumné ústavy so zameraním na:  neinfekčné hromadne sa vyskytujúce choroby, životné prostredie a zdravie, infekčné choroby, pracovné prostredie a zdravie

-         poradne zdravia: podpora zdravého životného štýlu

-         neštátne organizácie:  projekty podpory zdravia, intervenčné programy

-         inšpektoráty práce

-         štátna správa (ministerstvá a odbory zdravotníctva, životného prostredia)

-         samospráva: problematika ochrany a podpory zdravia ľudí, vplyvy prostredia na zdravie, preventívne programy

Absolvent sa uplatní ako zdravotnícky pracovník vo všetkých odboroch štátnych zdravotných ústavov (ŠZÚ), v nemocniciach, v zariadeniach mimo rezortu zdravotníctva na úseku ochrany zdravia, životného a pracovného prostredia.Teoretické vedomosti (2. stupeň)

Absolvent verejného zdravotníctva má teoretické vedomosti zo všeobecných a preventívnych  medicínskych odborov, ktoré bude využívať v podpore a ochraňovaní zdravia, v prevencii vzniku chorôb, vo vzdelávaní a motivovaní k zdravému spôsobu života jednotlivca, rodiny, komunity a celej spoločnosti. Pre úspešné absolvovanie štúdia musí splniť tieto výstupné štandardy vedomostí z oblasti odborného vzdelávania :

-         ovládať a využívať základy dietológie, ekonómie výživy, preventívnej výživy a nutričnej diagnostiky

-         poznať ekologické vzťahy, identifikovať a analyzovať riziko, navrhovať cielené opatrenia

-         prezentovať vedomosti v problematike sociálneho lekárstva a definovať sociálne aspekty zdravotníckej starostlivosti

-         zvládnuť problematiku telovýchovného lekárstva

-         tvorivo aplikovať poznatky z nemocničnej hygieny v praxi

-         implementovať princípy ekonomiky a manažmentu v zdravotníctve

-         aplikovať poznatky z práva a legislatívy v zdravotníctve, životnom a pracovnom prostredí

-         implementovať získané vedomosti do miestnej, regionálnej a štátnej zdravotnej politiky

Praktické schopnosti a zručnosti (2. stupeň)

Absolvent verejného zdravotníctva po úspešnom absolvovaní štúdia spĺňa tieto výstupné štandardy zručností z oblasti odborného vzdelania:

-         integráciu poznatkov a ich praktické využitie v starostlivosti o zdravie populácie

-         analýzu a diagnostiku vo verejnom zdravotníctve

-         techniky a metódy intervencie a ich hodnotenia, špecifikáciu a implementáciu opatrení  v súvislosti s ochranou a podporou zdravia

-         prácu v projektoch  na národnej a medzinárodnej úrovni

Absolvent verejného zdravotníctva ovláda základy vedeckej práce vo svojom odbore a ovláda spôsoby získavania vedeckých a odborných informácií.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (2. stupeň)

Absolvent verejného zdravotníctva (2. stupeň) dokáže:

-         pracovať efektívne ako jednotlivec, ako člen a ako vedúci tímu

-         udržiavať kontakt s posledným vývojom vo svojom odbore

-         riadiť sa primeranými praktikami v súlade s profesionálnym, právnym a etickým prístupom

Vymedzenie jadra znalostí (2. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (2. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí 2. stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané predovšetkým na :

  • biomedicínske predmety:

-         farmakológia

-         základy klinických disciplín so zameraním na prevenciu chorôb

-          imunológia

-         toxikológia a choroby z povolania

  • humanitné predmety:

-         základy vedecko-výskumnej činnosti

-         epidemiológia II.

-         zdravotná politika

-         ekonómia zdravotníctva a právne aspekty verejného zdravotníctva

-          sociálne aspekty zdravotníckej starostlivosti

-         zdravotný manažment a poisťovníctvo

  • predmety preventívnej medicíny:

-         ekológia človeka

-         dietológia

-         preventívna výživa a nutričná diagnostika

-         telovýchovné lekárstvo

-         nemocničná hygiena,

4. etapa - výučba nadstavbových predmetov vo verejnom zdravotníctve a odborné praxe z predmetov preventívnej: odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 1/2 ECTS kreditov študijného programu v 1. roku štúdia.

5. etapa - riešenie konkrétnych špecifických problémov s uplatnením získaných poznatkov a ich aplikácia na vlastné prostredie, písomné spracovanie problémov terénnej praxe, spracovanie informácií z literatúry, samostatné spracovanie zadanej problematiky s návrhom praktickej aplikácie - diplomová práca, štátna skúška Mgr.: odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 1/2 ECTS kreditov študijného programu v 2. roku štúdia.

Štátna skúška (2. stupeň)

-         obhajoba diplomovej práce (abstrakt v jazyku anglickom)

-         štátna skúška z verejného zdravotníctva (2. stupeň)

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Kalendár podujatí
uplynulé August - 2020 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31