1.stupeň

Obsah študijného odboru opis prvého stupňa

Absolvent  študijného odboru verejné zdravotníctvo je kvalifikovaný zdravotnícky pracovník so širokým odborným profilom pripravený samostatne vykonávať odborné činnosti v oblasti podpory a ochrany zdravia a primárnej prevencie.

Absolvent verejného zdravotníctva je pripravený:

 • vykonávať štátny zdravotný dozor na úseku životného a pracovného prostredia, ochrany zdravia pri práci, vytvárania a ochrany zdravých životných a pracovných podmienok detí a mládeže, na pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia
 • vykonávať epidemiologický dohľad  a z neho vyplývajúce odborné činnosti
 • vykonávať aktivity v súlade so zásadami a koncepciou štátnej zdravotnej politiky a zúčastňovať sa na plnení cieľov programov podpory zdravia a zdravotne- výchovných projektov.

Uplatnenie absolventa:

 • štátne zdravotné ústavy  (ŠZÚ)
 • nemocnice: ochrana zdravia pacientov a pracovníkov v nemocniciach (nemocničný hygienik)
 • výskumné ústavy so zameraním na:  neinfekčné hromadne sa vyskytujúce choroby, životné prostredie a zdravie, infekčné choroby, pracovné prostredie a zdravie
 • poradne zdravia: podpora zdravého životného štýlu
 • inšpektoráty práce
 • štátna správa (odbory zdravotníctva, životného prostredia)
 • samospráva: problematika ochrany a podpory zdravia ľudí, vplyvy prostredia na zdravie, preventívne programy

Absolvent sa uplatní ako zdravotnícky pracovník vo všetkých odboroch štátnych zdravotných ústavov (ŠZÚ), v nemocniciach, v zariadeniach mimo rezortu zdravotníctva na úseku ochrany zdravia, životného a pracovného prostredia.

Teoretické vedomosti (1. stupeň)

Absolvent verejného zdravotníctva má teoretické vedomosti zo všeobecných a preventívnych  medicínskych odborov, ktoré bude využívať v podpore a ochraňovaní zdravia, v prevencii vzniku chorôb, vo vzdelávaní a motivovaní k zdravému spôsobu života jednotlivca, rodiny, komunity a celej spoločnosti. Pre úspešné absolvovanie štúdia musí splniť tieto výstupné štandardy vedomostí z oblasti odborného vzdelávania (má poznať) :

 • základné poznatky z biomedicínskych a klinických odborov, ošetrovateľstva a odbornej terminológie
 • legislatívu, plánovanie a manažment vo verejnom zdravotníctve, riadenie zdravotnej, sociálnej a environmentálnej politiky
 • poznatky z epidemiológie a hygieny s dôrazom na pochopenie syntézy jednoty organizmu a prostredia v zdraví a chorobe
 • proces, metódy, formy a prostriedky výchovy k zdraviu zameranej na formovanie zdravého spôsobu života
 • poznatky z psychológie a sociológie profesionálne zamerané zásady a spôsoby komunikácie v profesionálnej činnosti
 • zdravotnícku etiku, základy metodológie v praxi a výskume a medicínsku informatiku a štatistiku
 • cudzí jazyk - anglický

Praktické schopnosti a zručnosti (1. stupeň)

Absolvent verejného zdravotníctva po úspešnom absolvovaní štúdia  spĺňa tieto výstupné štandardy zručností z oblasti odborného vzdelania:

 • vymedzené ošetrovateľské, preventívne, diagnostické a terapeutické metódy a postupy
 • aplikáciu epidemiologických metód, metód procesu ochrany a podpory zdravia a poznatkov z práva a legislatívy v terénnej praxi
 • zber, spracovanie a vyhodnocovanie výsledkov hygienicko-epidemiologických činností a štúdií
 • aplikáciu zdravotno-výchovných, psychologických a sociologických metód, foriem, prostriedkov a techník v profesionálnej činnosti
 • komunikáciu na profesionálnej úrovni vo svojom odbore
 • cudzí jazyk na úrovni, ktorá umožní orientáciu v zahraničnej odbornej literatúre
 • schopnosť permanentne získavať najnovšie poznatky, ďalej sa vzdelávať a aktívne prenášať získané poznatky do praxe

Absolvent verejného zdravotníctva má vstúpiť do praxe ako presvedčený zástanca nezávislosti svojej profesie, moderných trendov teórie a praxe vo verejnom zdravotníctve.

Absolvent verejného zdravotníctva po splnení zákonom stanovenej praxe má predpoklady pre pokračovanie v magisterskom a doktorandskom štúdiu.

Absolvent verejného zdravotníctva ovláda základy vedeckej práce vo svojom odbore a ovláda spôsoby získavania vedeckých a odborných informácií.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (1. stupeň)

Absolvent verejného zdravotníctva (1. stupeň) dokáže:

 • prezentovať rôznym spôsobom odborné problémy a ich riešenia
 • pracovať efektívne ako člen výskumného tímu
 • porozumieť a vysvetliť kvantitatívne rozmery problému
 • organizovať si vlastné vzdelávanie a výskum
 • udržiavať kontakt s novými poznatkami vo svojom odbore a pokračovať vo vlastnom profesionálnom rozvoji.

Vymedzenie jadra znalostí (1. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru (1. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí 1. stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané predovšetkým na :

 • biomedicínske predmety:
 • biológia
 • anatómia a patologická anatómia
 • fyziológia a patologická fyziológia
 • mikrobiológia

1. etapa - výučba biomedicínskych predmetov a úvod do hygieny a epidemiológie: odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 3/5 ECTS kreditov študijného programu 1. roku štúdia.

 • humanitné predmety:
 • sociálna psychológia
 • komunikácia
 • legislatíva

2. etapa - výučba odborných predmetov preventívnej medicíny, techník a metód intervencie a hodnotenia,  aplikácia vedomostí v terénnej praxi: odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 3/5 ECTS kreditov študijného programu 2. roku štúdia.

 • predmety preventívnej medicíny:
 • epidemiológia I.
 • hygiena
 • sociálne lekárstvo
 • výchova k zdraviu

3. etapa - riešenie konkrétnych špecifických problémov s uplatnením získaných poznatkov a ich aplikácia na vlastné prostredie, písomné spracovanie problémov terénnej praxe, spracovanie informácií z literatúry, samostatné spracovanie zadanej problematiky s návrhom praktickej aplikácie - záverečná práca,  štátnej skúšky Bc.: odporúča sa, aby tieto znalosti tvorili aspoň 3/5 ECTS kreditov študijného programu 3. roku štúdia.

Ďalšie témy jadra znalosti študijného odboru (1. stupeň)

 • ekológia človeka
 • dietológia
 • telovýchovné lekárstvo
 • nemocničná hygiena
 • spoločenské, morálne a právne aspekty profesie
 • základy manažmentu, zdravotná politika

Štátna skúška (1. stupeň)

 • obhajoba záverečnej práce (abstrakt v jazyku anglickom)
 • štátna skúška z verejného zdravotníctva (1. stupeň)

Štandardná dĺžka denného štúdia: 3

Štandardná dĺžka externého štúdia: 4

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Kalendár podujatí
uplynulé August - 2020 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31