Potrebné doklady na prijatie

   Forma štúdia: denná

    

   Potrebné doklady na prijatie:

     

    • riadne vyplnená prihláška na vysokoškolské štúdium II. stupňa a priloženie požadovaných dokladov;
    • absolventi iných vysokých škôl (netýka sa absolventov FZ TnUAD v Trenčíne): úradne overené kópie dokladov o ukončení bakalárskeho štúdia v študijnom programe Fyzioterapia (diplom a vysvedčenie o štátnej skúške);
    • uchádzači, ktorí vykonávajú štátnu skúšku v akademickom roku 2022/2023, dodajú overené kópie dokladov na Študijné oddelenie FZ TnUAD najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. V prípade nedodania dokumentov v stanovenom termíne bude prihlásený uchádzač posudzovaný ako uchádzač, ktorý nesplnil podmienky prijatia na štúdium;
    • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu zdravotníckeho študijného odboru a k výkonu povolania vo zvolenom študijnom programe (na predpísanom tlačive – vložiť do prihlášky).

     

    Všetky uvedené doklady je potrebné zaslať v papierovej podobe. Prihláška musí byť vlastnoručne podpísaná.