Kritériá prijatia

 

    Kritériá prijatia pre dennú formu štúdia:

    • ukončenie bakalárskeho štúdia v študijnom programe Ošetrovateľstvo,
    • úspešné absolvovanie prijímacej skúšky;
    • prijímacia skúška: úspešné absolvovanie testu z  vedomostí v rozsahu 1. stupňa vzdelávania v študijnom programe ošetrovateľstvo (ošetrovateľstvo, potreby a ošetrovateľský proces, ošetrovateľský výskum);
    • prijatí budú tí uchádzači, ktorí dosiahnu najvyšší počet bodov za prijímaciu skúšku.