Potrebné doklady na prijatie


   • riadne vyplnená prihláška na vysokoškolské štúdium II. stupňa a priloženie požadovaných dokladov;
   • absolventi iných vysokých škôl (netýka sa absolventov FZ TnUAD v Trenčíne): úradne overené kópie dokladov o ukončení bakalárskeho štúdia v študijnom programe Ošetrovateľstvo (diplom a vysvedčenie o štátnej skúške);
   • uchádzači, ktorí vykonávajú štátnu skúšku v akademickom roku 2022/2023, dodajú overené kópie dokladov na Študijné oddelenie FZ TnUAD najneskôr do termínu konania prijímacej skúšky. V prípade nedodania dokumentov v stanovenom termíne bude prihlásený uchádzač posudzovaný ako uchádzač, ktorý nesplnil podmienky prijatia na štúdium;
   • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu zdravotníckeho študijného odboru a k výkonu povolania vo zvolenom študijnom programe (na predpísanom tlačive – vložiť do prihlášky).

   Všetky uvedené doklady je potrebné zaslať v papierovej podobe. Prihláška musí byť vlastnoručne podpísaná.