Potrebné doklady na prijatie

  Forma štúdia: denná a externá

   

  Potrebné doklady na prijatie:

  • riadne vyplnená prihláška na vysokoškolské štúdium I. stupňa a priloženie požadovaných dokladov;
  • úradne overené kópie koncoročného vysvedčenia za 4. ročník a maturitného vysvedčenia;
  • uchádzači, maturujúci v školskom roku 2022/2023, dodajú úradne overené kópie koncoročného vysvedčenia za 4. ročník strednej školy a maturitného vysvedčenia na Študijné oddelenie FZ TnUAD najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. V prípade nedodania dokumentov v stanovenom termíne bude prihlásený uchádzač posudzovaný ako uchádzač, ktorý nesplnil podmienky prijatia na štúdium;
  • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu zdravotníckeho študijného odboru a k výkonu povolania vo zvolenom študijnom programe (na predpísanom tlačive – vložiť do prihlášky).

   

  Všetky uvedené doklady je potrebné zaslať v papierovej podobe. Prihláška musí byť vlastnoručne podpísaná.