Kritériá prijatia

 

Kritériá prijatia pre dennú a externú formu štúdia:

  • získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (ukončeného maturitnou skúškou);
  • zdravotná spôsobilosť k vysokoškolskému štúdiu zdravotníckeho študijného odboru a k výkonu príslušného zdravotníckeho povolania
  • úspešné absolvovanie prijímacej skúšky;
  • prijímacia skúška: úspešné absolvovanie testu z biochémie v rozsahu stredoškolského učiva (minimálne 40 bodov);
  • prijatí budú tí uchádzači, ktorí dosiahnu najvyšší počet bodov za prijímaciu skúšku.

Test je zameraný na biochémiu v rozsahu stredoškolského učiva. V teste je 50 otázok, jedna odpoveď je správna, za každú správnu odpoveď získa uchádzač 2 body, za celý test môže získať maximálne 100 bodov.

 

 

Odporúčaná literatúra na prijímacie skúšky pre dennú aj externú formu štúdia:

KMEŤOVÁ, J. – SKORŠEPA, M. – VYDROVÁ, M: Chémia pre 3. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 7. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, s. r. o., 2011. 120 s. ISBN 978-80-8115-042-5.