Kritériá prijatia

Kritériá prijatia pre dennú formu štúdia:

  • získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (ukončeného maturitnou skúškou);
  • zdravotná spôsobilosť k vysokoškolskému štúdiu zdravotníckeho študijného odboru a k výkonu príslušného zdravotníckeho povolania
  • úspešné absolvovanie prijímacej skúšky;
  • prijímacia skúška: úspešné absolvovanie testu z biológie v rozsahu stredoškolského učiva (minimálne 40 bodov);
  • prijatí budú tí uchádzači, ktorí dosiahnu najvyšší počet bodov za prijímaciu skúšku.

Test je zameraný na biológiu v rozsahu stredoškolského učiva. V teste je 50 otázok, jedna odpoveď je správna, za každú správnu odpoveď získa uchádzač 2 body, za celý test môže získať maximálne 100 bodov.

 

Odporúčaná literatúra na prijímacie skúšky pre dennú formu štúdia:

UŠÁKOVÁ, K. a kol.: Biológia pre gymnáziá, časť 6 – Biológia človeka, evolúcia a vznik života na zemi. Bratislava: EXPOL Pedagogika, 2015. 104 s. ISBN 978-80-8091-402-8.