OŠETROVATEĽSTVO A ZDRAVIE

OŠETROVATEĽSTVO A ZDRAVIE XIII.

Miesto konania konferencie
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ul. Študentská 2, Trenčín

V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie sa forma konferencie môže zmeniť z prezenčnej na
online.

Dátum konania konferencie: 9. november 2022

Prezentácia:7:45 hod.

Začiatok konferencie: 9:00 hod.

Témy konferencie:
Starostlivosť o duševné zdravie

Psychohygiena

Varia


Oficiálny jazyk: slovenský, český, anglický

Konferencia je zaradená do systému bodového hodnotenia účasti na odborných podujatiach podľa
Vyhlášky MZ SR 74/2019 Z. z. o spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych
pracovníkov, v znení neskorších predpisov. Účastníci konferencie dostanú po jej ukončení osvedčenie o účasti.


Spoluorganizátori

Nicolaus Copernicus University, Collegium Medicum in Bydgoszcz
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta zdravotnických studií v Ústí nad Labem

Trenčiansky samosprávny kraj, Odbor zdravotníctva a sociálnej pomoci

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

Prihlášky aktívna účasť

Záväzné prihlášky na aktívnu účasť žiadame zaslať do 20. la 2022 cez registračný formulár:

Prihlášky pasívnu účasť

Záväzné prihlášky na pasívnu účasť žiadame zaslať do 30. septembra 2022 cez registračný formulár:

Sestry registrované v SKSaPA žiadame, aby sa prihlásili aj prostredníctvom portálu SKSaPA.
Účasť na konferencii je podmienená registráciou na podujatí.

Formy prezentácie

Prednáška

Poster (v elektronickej verzii)

Vedecký výbor konferencie si vyhradzuje právo na výber príspevkov. Prezentácia príspevkov je
možná v niektorom z uvedených jazykov. Maximálna dĺžka prezentácie je 10 minút.

PUBLIKAČNÝ VÝSTUP

Príspevky budú publikované vo vedeckom recenzovanom zborníku alebo vo vedeckom
indexovanom časopise Zdravotnícke listy. Prijatie rukopisov bude posúdené v súlade s pokynmi pre
autorov a s výsledkom anonymného recenzného konania. Opens external link in new windowInštrukcie pre autorov.


Abstrakt a plný text príspevku je potrebné zaslať najneskôr do 5. septembra 2022 na adresu:

Opens window for sending emailosetrovatelstvo.zdravie@tnuni.sk
Opens window for sending email
Záverečné rozhodnutie vo veci zaradenia príspevku do zborníka alebo časopisu zostáva v plnej
kompetencii vedeckého výboru konferencie a redakčnej rady časopisu Zdravotnícke listy.

Fotografie

 

 

 

-------------------------------------------------------------

Archív